Комп'ютерний кластер «ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ»

From Wikiversity

Кластерні об’єднання є однією з найефективніших форм організації процесів. Об’єднання у кластери формують простір. Кластер потрібні бо: процеси інновації вимагають ресурсів і компетенції, які перебувають за межами окремо взятої компанії; кластери - це: сполучення конкуренції та співробітництва; використання ефектів масштабу; полюси зростання; кластери - частина більш широкої концепції конкурентноздатності. Кластерні механізми або локальні мережі територіально-виробничі системи – є джерелами та факторами зростання .Кластерний підхід використовується: при аналізі конкурентноздатності регіону, галузі; при розробці програм регіонального розвитку; як основа стимулювання інноваційної діяльності; як основа взаємодії бізнесу. Основна мета кластера – підвищити внутрішню та міжнародну конкурентноздатність за рахунок співробітництва, наукових досліджень та інновації, освіти, навчання і заходів підтримки.У Львові 23 вересня 2015 року представники львівських кластерів у сфері ІТ та поліграфії зустрінуться на Львівському форумі кластерів, щоб обговорити стратегію роботи .

Історія кластеру[edit]

Комп'ютерний кластер — це декілька обчислювальних машин, що використовуються спільно і працюють як одна система для вирішення задач, для підвищення продуктивності, забезпечення надійності, спрощення адміністрування тощо. Методологічною основою дослідження стали фундаментальні положення економічної теорії, теорій систем, систематизації при дослідженні сутності понять „кластер”, „кластерний підхід”, „кластерна політика”, „ видавничо-поліграфічний кластер”, „оцінка ефективності кластерних структур”; багатовимірного статистичного аналізу, систематизації та узагальнення для аналізу сучасного стану та тенденцій розвитку ВПГ; системного підходу, моделювання, узагальнення при розробці концептуальних засад, методичних підходів та етапів забезпечення формування РВПК; функціонально-структурного підходу та апарату факторного аналізу для розробки моделі структури кластера; системного аналізу для оцінювання та аналізу структури видавничо-поліграфічного кластера.Інформаційною базою дослідження слугували нормативно-правові акти України, міжнародних організацій з питань формування кластерів та розвитку видавничо-поліграфічної справи,що стосуються проблем кластерного підходу та функціонування підприємств видавничо-поліграфічної галузі, статистичні довідники, інтернет-джерела тощо.

Список використаної літератури[edit]

 • Писаревська Т. А. Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 279 с
 • Гаврилова Т. А., Хорошевский В. Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. — СПб.: Питер, 2000.
 • Башмаков А. И., Башмаков И. А. Интеллектуальные информационные технологии: Учеб. пособие. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. — 304 с
 • Огірко О. Синтаксис оптимізації моделі та моделювання синтаксису механізму розпізнавання символіки алгебри алгоритмів секвенції. // Комп"ютерні технології друкарства, № 5, 2000. -С. 296- 303.
 • Огірко О. Комп”ютерна реалізація алгебри алгоритмів. // Комп`ютерні технології друкарства, № 5, 2000. -С. 200-205.
 • Огірко О. Автоматизовані способи розпізнавання для алгебри алгоритмів.// Автоматика – 2000. – Т.6. – Львів: Державний НДІ інформаційної інфраструктури, 2000.
 • Огірко О. Модель системи генерації програм СКАНЕР. // Комп`ютерні технології друкарства, № 6, 2001. -С. 42-48.
 • Огірко О. Модель комп”ютерної системи генерації програм з формул алгоритмів. // Комп`ютерні технології друкарства, № 6, 2001. -С. 93-97.
 • І.Огірко, Ю.Шульжик, О. Огірко Інформаційна економіка як напрям дослідження економіки та інформаційних технологій //Формування ринкової економіки в Україні. Львів ЛНУ ім.І.Франка 2001.
 • Огірко І.В., Глущак Ю.І., Огірко О.І. Інформаційні технології управління // Актуальні проблеми державного управління. Львів УАДУ при Президенті України Львівська філія 2002
 • Глущак Ю.І., Огірко О.І. Використання прогресивних інформаційних технологій в державному управлінні // Ефективність державного управління в контексті становлення громадянського суспільства. Львів УАДУ при Президенті України Львів 2002.
 • Огірко О.І. Принцип побудови системи генерації програм з операцій теорії секвенційних алгоритмів//. КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ, № 6, 2003. -С. 189-193.
 • Огірко О.І Реалізація математичної моделі підсистеми генерації програм з операцій теорії секвенційних алгоритмів// Комп`ютерні технології друкарства, № 8, 2004.

Вибрані публікації[edit]

 • Сопрунюк П.М., Юзевич В.М., Огірко О.І., Луговий П.В. Автоматизація математичних обчислень для оцінки параметрів поверхневих шарів // Відбір і обробка інформації. 2000.-Вип.14(90) с.151-156.
 • Бритковський В.М., Овсяк В.К., Огірко О.І. Редактор формул алгоритмів і аналіз синтаксису і семантики алгебри алгоритмів-секвенцій. /Матеріали 7 всеукраїнської наукової конференції “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики” Львів:НУ ім. І. Франка,2000. -С. 17-18.

1. Войнаренко М.П. Механізми адаптації кластерних моделей до політико-економічних реалій України // Світовий та вітчизняний досвід запровадження нових виробничих систем (кластерів) для забезпечення економічного розвитку територій / Матеріали конференції 1-2 листопада 2001р. – Київ: Спілка економістів України, 2001.- С.25-33.

2. Хасаєв Г.Р, Міхєєв Ю.В. Кластери - сучасні інструменти підвищення конкурентноздатності регіону (через Партнерство до майбутнього). Частина 1 // Журнал «Компас промислової реструктуризації». - №1. - 2003. – С. 1-13.

3. Серант А. Й., Огірко І. В. Соціальні комунікації і соціальні мережі як моделі розгалуженого розвитку зв'язків з громадськістю // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Вип. 31 — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. — 50-56 с.

4. Ґава Ю. Роль сучасних технологій в економіці / Ю.Гава // Економіст. – 2006. – №6. – С.61–63.

5. Ступницький О. Інформаційні технології та корпоративне управління у XXI ст. // Економіка України. – 2005. – № 2. – С. 38–46.

6. Семенова Г.А, Богма О.С. Національний кластер - новий шлях для прискорення економічного та інноваційного зростання України //Вісник економічної науки України. - №1(9). - 2006. - С. 127-133.

7. Базилюк В.Б. Дослідження напрямків трансформації видавничо-поліграфічної галузі в умовах ринкових перетворень в Україні / В.Б. Базилюк // Вісник Хмельницького національного університету. Серія „Економічні науки” – Хмельницький: ХНУ, 2009.–№. 4.–Т.3.– С.221–224.

8. Базилюк В.Б. Вплив логістичних процесів на конкурентоспроможність підприємств видавничо-поліграфічної галузі / В.Б. Базилюк // Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент – Луцьк: ЛНТУ, 2010. – №. 7. – Ч. 4. – С.49 – 61.

9. Базилюк В.Б. Оцінка конкурентоспроможності підприємств видавничо-поліграфічної галузі Львівщини / В.Б. Базилюк // Наукові записки. – Львів: УАД, 2010. – №. 1. – С. 145 – 151.

10. Базилюк В.Б. Використання засобів теорії граф та методів системного аналізу для вдосконалення оцінки ефективності видавничо-поліграфічного кластера / В.Б. Базилюк // Формування ринкових відносин в Україні. – К.: Науково-дослідний економічний інститут, 2010. – №. 9.– С. 109 – 114.

11. Базилюк В.Б. Оптимізація структури видавничо-поліграфічного кластера на основі виокремлення бізнес-процесів / В.Б. Базилюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України.– Львів: ІРД НАН України, 2010. – №. 6. Серія: Регіональний розвиток та транскордонне співробітництво. – С. 376 – 382.

12. Базилюк В.Б. Особливості формування технологічної моделі кластера у видавничо-поліграфічній галузі / В.Б. Базилюк // Науковий вісник університету: Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав Хмельницький: ДВНЗ „Переяслав Хмельницький ДПУ ім. Г. Сковороди”, 2011. – №. 16/1. – С. 144 – 148.

13. Базилюк В.Б. Сучасні підходи до визначення сутності та класифікації кластерів / В.Б. Базилюк, Н.А. Мікула // Наукові записки. – Львів: УАД, 2011. – №. 1. – С. 71 – 77.

14. Базилюк В.Б. Формування ефективної державної політики розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі на основі кластерного підходу / В.Б. Базилюк // Наукові записки. – Львів: УАД, 2011. – №. 4 (37). – С. 89 – 93.

15. Геєць В. Кластери і мережеві структури в економіці – тема досить цікава, але на сьогодні ще до кінця не вивчена…// Економіст. – 2008. – № 10. С. 10-11.

16. Каніщенко Н.Г. Кластери в системі національної конкурентоспроможності / Н.Г.Каніщенко // Вісник КНУ. Серія Економіка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2006. – №85 – С. 14-16.

17. Мартиняк І. О. Формування кластерної політики як механізму вдосконалення інфраструктури функціонування малого і середнього інноваційного бізнесу в регіоні / І. О. Мартиняк // Регіональна економіка. - 2008. - № 4. - С. 54-62.

18. Онишко С. В. Державне регулювання кластеризації економіки як напрямок розбудови національної інноваційної моделі / С. В. Онишко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 11. - С. 55-61.

19. Саблук П. Т. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості аграрної економіки / П. Т. Саблук, М. Ф. Кропивко // Економіка АПК. - 2010. - № 1. - С. 3-12.

20. Соколенко С.І. Кластери в глобальній економіці / С. І. Соколенко. – К.: Логос, 2004. – 848 с.

21. Кропивко М.Ф. Концептуальний підхід до кластерної організації та управління розвитком агропромислового виробництва / М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 2010. - № 11. – С. 3-13.

22. Мазнєв Г.Є. Інноваційні технологічні кластери: особливості та застереження / Г.Є. Мазнєв // Економіка АПК. – 2013. - № 8. – С. 63-67.

23. Семенов А. Возможности и ограничения становления структур кластерного типа / А. Семенов // Бизнес-партнер. – 2008. – № 2 (101). – С. 11-12.

Див. також[edit]

Для студентів старших років навчання. Основною метою є ознайомлення студентів з основами проведення наукових досліджень. Огірко І.В.