Користувач:Огірко О.І.

From Wikiversity

Біографічні відомості[edit]

У 1999 р. закінчила навчання у Львівському національному університеті ім. І. Франка.Огірко Ольга Ігорівна -математик. У період 1999 р. по 2001 р. навчалась в аспірантурі Української академії друкарства на кафедрі комп’ютерних технологій та працювала викладачем кафедри вищої математики Української академії друкарства УАД.З 2001 р. завідувач відділення Економіко-правового технікуму Львівського інституту МАУП.

Наукова діяльність[edit]

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe


Наукові інтереси: Інформаційні технології - теоретичні і методологічні основи та інструментальні засоби створення і використання інформаційних технологій ; розроблення критеріїв оцінювання і методів забезпечення якості, надійності, інформаційних технологій і систем, а також принципів оптимізації та моделей і методів прийняття рішень при створенні автоматизованих систем різноманітного призначення; дослідження закономірностей побудови інформаційних комунікацій та розроблення засад побудови і впровадження інтелектуальних інформаційних технологій для створення систем накопичування, збереження інформації та систем управління. Розроблення наукових і методологічних основ створення і застосування інформаційних технологій та інформаційних систем для автоматизованої переробки інформації і управління. Розроблення інформаційних технологій для аналізу та синтезу інформаційних і функціональних моделей об'єктів і процесів. Розроблення моделей і методів автоматизації виконання функцій та завдань виробничого і організаційного управління на основі створення та використання інформаційних технологій. Дослідження та побудова інформаційних технологій для розроблення і впровадження баз даних, баз знань і систем комп'ютерної підтримки рішень в автоматизованих системах . Створення інформаційних технологій з метою дослідження, розроблення і впровадження інструментальних засобів для побудови комп'ютерних систем , включаючи системи комп'ютеризації освіти. Створення інформаційних технологій для системного аналізу, дослідження, та методів побудови комп'ютерних систем і мереж із базами знань. Створення інформаційних технологій для розроблення моделей , забезпечення достовірності інформації, а також для математичного моделювання . Моделювання предметних галузей інформаційних систем на ґрунті створення і застосування відповідних інформаційних технологій. Розроблення інформаційно-пошукових і експертних систем обробки інформації для прийняття рішень, а також знання орієнтованих систем підтримки рішень , як інтелектуальних інформаційних технологій. Розроблення інформаційних технологій для побудови і впровадження: автоматизованих систем . Створення інформаційних технологій для розроблення моделей, методів та інструментальних засобів автоматизації інформаційно-пошукових , мереж і засобів інформаційного забезпечення (електронні каталоги, автоматизовані робочі місця, тощо). Розроблення й дослідження моделей і методів оцінювання якості і підвищення надійності, і живучості інформаційних та інформаційно-управляючих систем, а також інформаційних технологій для створення автоматизованих систем переробки інформації та управління . Дослідження, розроблення і впровадження Інтернет-технологій для побудови орієнтованих систем, а також для організації систем розподіленої обробки інформації. Коло інтересів—алгебра алгоритмів.

Вибрані публікації[edit]

 • Сопрунюк П.М., Юзевич В.М., Огірко О.І., Луговий П.В. Автоматизація математичних обчислень для оцінки параметрів поверхневих шарів // Відбір і обробка інформації. 2000.-Вип.14(90) с.151-156.
 • Бритковський В.М., Овсяк В.К., Огірко О.І. Редактор формул алгоритмів і аналіз синтаксису і семантики алгебри алгоритмів-секвенцій. /Матеріали 7 всеукраїнської наукової конференції “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики” Львів:НУ ім. І. Франка,2000. -С. 17-18.
 • Огірко О. Синтаксис оптимізації моделі та моделювання синтаксису механізму розпізнавання символіки алгебри алгоритмів секвенції. // Комп"ютерні технології друкарства, № 5, 2000. -С. 296- 303.
 • Огірко О. Комп”ютерна реалізація алгебри алгоритмів. // Комп`ютерні технології друкарства, № 5, 2000. -С. 200-205.
 • Огірко О. Автоматизовані способи розпізнавання для алгебри алгоритмів.// Автоматика – 2000. – Т.6. – Львів: Державний НДІ інформаційної інфраструктури, 2000.
 • Огірко О. Модель системи генерації програм СКАНЕР. // Комп`ютерні технології друкарства, № 6, 2001. -С. 42-48.
 • Огірко О. Модель комп”ютерної системи генерації програм з формул алгоритмів. // Комп`ютерні технології друкарства, № 6, 2001. -С. 93-97.
 • І.Огірко, Ю.Шульжик, О. Огірко Інформаційна економіка як напрям дослідження економіки та інформаційних технологій //Формування ринкової економіки в Україні. Львів ЛНУ ім.І.Франка 2001.
 • Огірко І.В., Глущак Ю.І., Огірко О.І. Інформаційні технології управління // Актуальні проблеми державного управління. Львів УАДУ при Президенті України Львівська філія 2002
 • Глущак Ю.І., Огірко О.І. Використання прогресивних інформаційних технологій в державному управлінні // Ефективність державного управління в контексті становлення громадянського суспільства. Львів УАДУ при Президенті України Львів 2002.
 • Огірко О.І. Принцип побудови системи генерації програм з операцій теорії секвенційних алгоритмів//. КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ, № 6, 2003. -С. 189-193.
 • Огірко О.І Реалізація математичної моделі підсистеми генерації програм з операцій теорії секвенційних алгоритмів// Комп`ютерні технології друкарства, № 8, 2004.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВЕРХНЕВИХ ШАРIВ МЕТАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГЕБРИ АЛГОРИТМІВ Авторське майнове права належить Огірко О. І. Зареєстровано 11 02 2013.
 • Kucherov D.P., Ohirko I.V., Ohirko O.I., Golenkovskaya T.I. Neural Network technologies for recognition characters. Electronics and control systems. "National Aviation University"– № 4 (46). – 2015. – P. 65-71.ISSN: 1990-5548.
 • Юзевич В. М. , Огірко І. В., Огірко О. І. Нечітка економіко-математична модель інвестометрії // Наукові записки Львівського Університету бізнесу та права. Серія: економічні науки. – 2015. – Випуск № 14. Львів: СПОЛОМ, – С. 46-51.
 • Ihor Ohirko, Michaił Yasinsky, Ludmiła Yasinska-Damri, Olga Ohirko. Models of Geometrical Optics and Lenticular Printing: "Computer Technologies of Printing ".Volume: 2 .Ukrainian Academy of Printing . 2015. – P. 205-213.ISSN: 2411-9210
 • W. Wysoczansky, A. Oliejnik, I. Ohirko, O.Koval, O. Ohirko. MATHEMATICAL MODELLING OF DIFFUSION PROCESSES In THE sHALE gas PRODUCTION TECHNOLOGY. Instytut Budownictwa, PSW im. Papieża Jana-Pawła II. „TELECOTRON INTERNATIONAL”.WARSZAWA .2016. Pg. 22. ISBN 978-83-932045-2-6-0 Invalid ISBN.
 • Огірко О . І . Секвенційні алгоритми і проектування інформатизаційної мережі комп ' ютерних систем / І . В . Огірко , Н . П . Крап - Спісак // Управління розвитком складних систем . – 2016. – No 25. – С . 127 – 132.ISSN 2219-5300
 • D. P. Kucherov, I. V. Ogirko, O. I. Ogirko. Calculation of integrals by Monte Carlo in the illumination problem of synthesized objects. SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION. Natural and Technical Sciences, IV (11), Issue: 96, BUDAPEST. 2016. 42-47 ISSN 2308-1996
 • Ohirko I. V., Ohirko O. I., Yasinska-Damri L. M., Yasinskyi M. F. Іnformation technologies and models of corrosion measurement for surface layers of metals. Scientific Papers Ukrainian Academy of Printing. 2016 .№ 1 (52) S.69-77. ISSN 1998-6912
 • Огірко І. В., Огірко О. І. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТА ЗАХИСТУ WEB – САЙТІВ . НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ, НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ І АСПІРАНТІВ (16–19 лютого 2016 р.). Українська академія друкарства.ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ .ЛЬВІВ. 2016. C. 133.
 • Огірко І ., Бритковський В ., Огірко О . Інформаційна технологія віброметрії машин. Теорія та практика раціонального проектування , виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій . 5-а Міжнародна науково-технічна конференція. Матеріали конференції. Редакція журналу«Фізико-хімічна механіка матеріалів». м . Львів . 2016 .C.120-122.
 • Огірко І.,Огірко О. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КІБЕРФІЗИЧНІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ І БЕЗПЕКОМЕТРІЇ ПІДПРИЄМСТВ ПОЛІГРАФІЇ. Збірник Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні  : Мат. ІІ Всеукраїн. наук.-практ. конф. (23–25 листоп. 2016 р., м. Львів):Укр. акад. друкарства, 2016. с. 121-124.
 • Огірко I.B.,Огірко О.І.,Кащевська С.І.Інформаційні технології та інформаційне забезпечення фізичної культури та спорту. Збірник «ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ». ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА. Збірник_ІІІ_науково-практичного семінару "Іноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді" 15-16 грудня 2016 р. C.90-93. https://www.academia.edu/Bookmarks.
 • Огірко О. Інформаційна технологія управління проектами / О. Огірко, Н. Крап-Спісак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології : збірник наукових праць. – 2016. – № 843. – С. 57–64.
 • Огірко О. Інформаційна технологія управління проектами / О. Огірко, Н. Крап-Спісак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології : збірник наукових праць. – 2016. – № 843. – С. 57–64.
 • Ogirko O. I.,Buryk Z. M.INFORMATION TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF NEW SCIENTIFIC AND TECHNICAL PARADIGM.International Scientific Journal "Internauka" .http://www.inter-nauka.com. №1 , 2017 ./ISSN 2410-213X (Print). ISSN 2410-9371 (Online)
 • Олійник Р.В., Огірко О.І. Інформаційна технологія обробки даних інформаційних систем із змінними структурою та параметрами.- Комп'ютерні технології друкарства,УАД.Львів. 2016.1(35).C.87-97.
 • Svitlana Sheludko , Olga Ogirko.Modeling of deformation phenomena in volume label during its operation. Journal of Graphic Engineering and Design, Volume 8 (1), 2017.Published by the University of Novi Sad, Serbia (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/rs/). S.11-17.
 • Огірко О. І., Пілат О. Ю., Романюк О. П. Моделювання інформаційних технологій діаграмами Ісікави . КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Української академії друкарства. Випуск № 1 (29) / 2016.С. 90-99.
 • Огірко О . І ., Огірко І . В . Інформаційні технології та технічні засоби у навчальному процесі. Збірник наукових статей ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ОВС ТА НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ . За матеріалами доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції .23 грудня 2016 р. Львів : ЛьвДУВС , С. 280-285.
 • OHIRKO Igor, ZANIEWSKI Igor, OGIRKO Olga. Modelowanie i symulacja w naukach ekonomicznych. Czasopisma Autobusy z artykułami z Konferencji LogiTrans 2016, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Organizacja i zarządzanie. 6 / 2016 . S.1742-1747.ISSN 1509-5878 http://yadda.icm.edu.pl/yadda/search/page.action?qt=SEARCH&q=sc.general*l_0*c_0contributorId_0_0author_0eq.80fec22de3fbabfe8319dd3aac27dd35
 • Огірко І.B., Огірко О. І.ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ.V Міжнароднa науково-практичнa Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми», 10 - 31 травня 2017 р. Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.Київ.c.52-56. http://www.newlearning.org.ua/system/files/sites/default/files/zagruzheni/ohirko_igor_2017.doc.pdf
 • Огірко О.І. Інформаційні технології рерайтинга у веб-поліграфії. / О.І.Огірко [Електронний ресурс].19 03. 2016.C.9. –Режим доступу до ресурсу: https://networktechnologies.io.ua/s2301879/informaciyni_tehnologie_reraytinga_u_veb-_poligrafie
 • Кунченко-Харченко В.І., Огірко О.І. Нелінійна статистична обробка негаусівських сигналів та алгоритми оцінювання інформаційних параметрів нечітких сигналів. "ОБРОБКА СИГНАЛІВ І НЕГАУСІВСЬКИХ ПРОЦЕСІВ".Зб.VI Міжнароднa науково-практичнa конференція ОСНП-2017. 24 – 26 травня 2017 р., Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси.C.107-117.
 • Ткаченко В.П., Огірко І.В., Огірко О.І. ІНФОРМАЦІЙНА ГРІД ТЕХНОЛОГІЯ , Зб. IІ Международная научно - техническая конференция « Полиграфические, мультимедийные и web - технологии» 16-22 мая 2017 года. Харьковский национальный университет радиоэлектроники ,Украинская академия печати (Украина) . C.60-66.
 • Огірко І., Огірко О. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОДЕЛІ БЕЗПЕКОМЕТРІЇ І РИЗИКОМЕТРІЇ. Наукове видання «Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення : Мат. ІV Всеукраїн. наук.-практ. конф. (18–20 травня 2017 р., м. Львів): Укр. акад. друкарства, 2017.С. 125-128.
 • В. М.Бритковський, О.І. Огірко .Mатематичне моделювання ризику та безпеки напружено-деформованого стану. Матеріали симпозіуму. Тринадцятий Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові, 18-19 травня 2017. Львівська політехніка , 2017, C.25-27.
 • Огірко І. В., Огірко О. І. БЕЗПЕКОМЕТРІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Зб.:НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ, НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ І АСПІРАНТІВ (14–17 лютого 2017 р.). Українська академія друкарства.ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ .ЛЬВІВ. 2017. C. 143.
 • Огірко І. В., Огірко О.І. Математичні моделі та методи безпеки. Зб. «Актуальні проблеми економічної безпеки держави, регіону, підприємства». Всеукраїнськa науково-практичної конференція ,26 06 2017 р. у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Львів. 2017.c. 173-175.
 • Огірко О.І. Інформаційні технології інформаційно - аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства . Зб. «Актуальні проблеми економічної безпеки держави, регіону, підприємства». Всеукраїнськa науково-практичної конференція ,Львів : (26 травня 2017 р .) ЛьвДУВС , 2017. 175-178.
 • Юзевич В., Огірко О., Огірко І. Інформаційні технології та математичні моделі квалілогії для корозіометрії.…НАУКОВЕ ВИДАННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТІ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.…ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ пам’яті професора Петра Столярчука. Львів, Видавництво Львівської політехніки.11–12 травня, 2017. С… 234-235.
 • Огірко О.І. Інформаційні технології квалілогії. Наукове видання .КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ. IX Міжнародна науково-практична конференція . (26 травня 2017 р., м. Львів): Укр. акад. друкарства, 2017. -С. 76-79.
 • Моргун К. О., Кучеров Д. П. ,Огірко І. В., Огірко О.І. Побудова поверхонь для тривимірних зображень. Зб:24 Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі .Київ .2017. С. 59-61.
 • Огірко О.І. Нелінійні інформаційні технології. Зб.наукових праць Західного центру енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ Наукового товариства імені Шевченка. - вип.(63)129 , Львів , 2017. с.30-35. ISBN 2307-0722 Invalid ISBN.
 • Огірко О.І.Інтелектуальні інформаційні технології на основі нечіткої логіки і штучних нейронних мереж. Зб.наукових праць Західного центру енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ Наукового товариства імені Шевченка. - вип. 64 (130) , Львів , 2017. с.35-40. ISBN 2307-0722 Invalid ISBN.
 • Огірко О. І. Математична модель та інформаційна технологія для аналізу енергетичних характеристик поверхневих шарів металів // Моделювання та інформаційні технології: Зб. наук. пр. — К.: ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України, 2017. — Вип. 78. — С. 112-121.
 • Огірко О. І. Модель та інформаційна технологія визначення складних енергетичних характеристик поверхневих шарів металів із змінними структурою та параметрами// Моделювання та інформаційні технології: Зб. наук. пр. — К.: ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України, 2017. — Вип. 79. — С. 114-131.
 • Огірко І. В., Романюк О. П., Огірко О. І. Інформаційні технології книгодрукування та експертизи якості.Научное издание Белорусского государственного технологического университета.СКОРИНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 2017: КНИГА В МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ, К 500-летию белорусского книгопечатания . Материалы III Международного форума:С.254-258.
 • Огірко І. В.,Огірко О. І. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОДЕЛІ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ. Міжнародна науково-технічній конференція “Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу”.Зб.Навчально-науковому інститут Комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету.24-25 жовтня 2017 року.С.17.
 • Огірко І.,Огірко О. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА МОДЕЛІ БЕЗПЕКОМЕТРІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР .Наукове видання Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В УКРАЇНІ».Українська академія друкарства Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України Академія економічних наук України. 23–25 листопада 2017 р., м. Львів.c.234-236.
 • Інформаційна технологія нечіткого кластерного аналізу складних систем / В. М. Юзевич, Р. М. Скриньковський, І. В. Огірко,О. І. Огірко // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія: Економічна. – 2017. – Вип. 17.– С. 164–171.
 • Інформаційна технологія та моделі ризикометрії табезпекометрії складних систем / В. М. Юзевич, О. І. Огірко, Р. М. Скриньковський // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія: Економічна. – 2017. – Вип. 17. – С.158–164
 • Кунченко-Харченко В., Огірко І., Огірко О. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ. Зб. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ.Інститут проблем реєстрації інформації Національна академії наук України. Материали XVII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології і безпека» (ІТБ-2017)." 30 листопада 2017 р. Київ. Вип. 17. c.139-148.http://its.ipri.kiev.ua
 • Серант А. Й., Огірко І. В., Огірко О. І. Інформаційна технологія та формула управління змінами. Serant А., Ohirko І., Ohirko О. Information technology and the change management formula. EFFICIENCY OF PUBLIC ADMINISTRATION. Academic papers collection.Printed specialized publication Lviv Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. Збірник наукових праць ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Друковане фахове видання Львівського регіонального інституту державного управління. Національної академії державного управління при Президентові України. 2017. Випуск 2 (51). http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_51/fail/Serant,Ogirko.pdf
 • Романюк О. П., Огірко О. І. ПОЛІГРАФІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МАТЕРІАЛИ .Зб. Сучасні тенденції розвитку додрукарських систем: матеріали Всеукраїнської науково-практичної кон-ференції, 19 квітня 2018 року. – Львів: УАД, 2018. –с. 89-92.
 • Огірко І.В., Огірко О.І. Інформаційні технології і системи в умовах інклюзії. НАУКОВЕ ВИДАННЯ «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ». НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЗБІРНИК.МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІ«ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ». Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна.2018 р., м. Вінниця. c.110-121 https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1625235700b44d5d?projector=1&messagePartId=0.2
 • Коробчинський М.В., Огірко І.В., Огірко О.І., Руденко М.М.ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА ОСНОВІ НЕЧІТКИХ МОДЕЛЕЙ . Наукове видання ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ І ПРОБЛЕМИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ.ISDMCI’2018. Матеріали міжнародної наукової конференції. С.169- 171.ISBN 978-617-7573-17-2
 • Огірко О.І. Решение систем дифференциальных уравнений. Викиучебник., 28 июня 2018. C.5.

https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9

 • Огірко І.В.,Кащевська С.І., Огірко О.І. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У МЕДИЦИНІ. Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці,POLISH-UKRAINIAN FOUNDATION «THE INSTITUTE OF INTERNATIONAL ACADEMIC AND SCIENTIFIC COOPERATION» Materials of the international scientific and practical medical conference Rzeszow, Poland. 2018. C.137-143.
 • Olha Ogirko, Ivan KurilinThe. Fiscal Policy of the State at Different Phases of the Economic Cycle: the Essence, Types and Principles of FormationPath of Science: International Electronic Scientific Journal.Vol 4, No 7 (2018). http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/531
 • В.М. Юзевич, Н.П. Крап, О.I. Огірко. ЛІНГВІСТИЧНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ УМОВ ПРИЙНЯТТЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ РІШЕНЬ. Вісник Львівського державного університету. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ,УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ І ПРОГРАМАМИ, № 17, 2018. С. 23-31.
 • Ігор Огірко,Ольга Огірко. Інформаційні технології цифрової економіки. Information technology of digital economy, VIII International Scientific Conference «INFORMATION SOCIETY: THE STATE AND DEVELOPMENT DIRECTIONS, INCLUDING REGIONAL CONDITIONS». September, 26-28, 2018. Rzeszow, PolandLviv, Ukraine c.165-169.
 • Skrynkovskyy R. M. Big Data Approach Application for Steel Pipelines in the Conditions of Corrosion Fatigue / R. M. Skrynkovskyy, L. V. Yuzevych, O. I. Ogirko, G. Pawlowski // Journal of Engineering Sciences. – Sumy : Sumy State University, 2018. – Volume 5, Issue 2. – P. E27-E32.
 • Огірко І. В., Ясінський М. Ф., Ясінська Дамрі Л. М., Огірко О. І. ІНФОРМАЦІЙНІ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТА WEB ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЛІГРАФІЇ Матеріяли ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції«Поліграфічні, мультимедійні та Web-технології» (PMW–2018). Українська академія друкарства.17–19 жовтня 2018 р. м.Львів, Україна.c.211-216.
 • I.V. Ogirko, T.S. Holubnyk, O.I. Ogirko, M.M. Dubnevych and N.S. Pysanchyn. Information Technology to Determine the Effectiveness of Advertising Communication.2018,International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology Kharkiv National University of Radio ElectronicsPIC S&T`2018~ 2~October 9-12, 2018Kharkiv, Ukraine.Page 1. 2018 International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology PIC S&T`2018 ~ 2 ~ October 9-12,2018 Kharkiv, Ukraine. ORGANIZED BY Ministry of Education and Science .
 • V Lytvyn, V Vysotska, Y Burov, I Bobyk, O Ohirko. The Linguometric Approach for Co-authoring Author's Style Definition- 2018 IEEE 4th International Symposium on Wireless Systems within the International Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS-SWS) , 2018. Page(s):21 – 24.
 • І. В. Огірко, М. Ф. Ясінський, Л. М. Ясінська-Дамрі, О. І. Огірко Інформаційні технології, моделювання та алгоритмізації . УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА VII міжнародна науково-технічна конференція ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДРУКАРСТВА АЛГОРИТМИ, СИГНАЛИ, СИСТЕМИ ДРУКОТЕХН-2018. Львів .15-16 листопада 2018 р.С.64- 70.
 • Sylkin O., Shtangret A., Ogirko O.,A. Melnikov O. Assessing the financial security of the engineering enterprises as preconditions of application of anti-crisis management: Practical aspect .Business and Economic Horizons. 2018.vol. 14, issue 4.http://ageconsearch.umn.edu/record/287238/files/Sylkin.pdf
 • Dmytro Kucherov, Igor Ogirko, Olga Ogirko. Control of Information Stream for Group of UAVs in Conditions Lost Packages or Overloading.IGI Global Journals . Pages: 146.EISBN13: 9781522595854 https://www.igi-global.com/book/cases-modern-computer-systems-aviation/208189
 • Oгірко О. І., Крамар М. О. Аудит інформаційних систем і технологій як інструмент стратегічного управління підприємством / Law and Sciences. 2018. No. 2. P. 26–31.
 • Огірко І.В., Ясінський М.Ф., Огірко О.І., Ясінська-Дамрі Л.М. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ВІД ПІДРОБКИ. XХVІІ Міжнародна науково-практичної конференції з проблем видавничо-поліграфічної галузі.Київ. „Укрвидавполіграфія”. („УкрНДІСВД”) c.64-65.
 • О. І. Огірко . ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ,АНАЛІЗУ І ОБРОБКИ ДАНИХ РИЗИКУ І БЕЗПЕКИ КІБЕРНЕТИЧНИХ СИСТЕМ ЗІ ЗМІННИМИ ПАРАМЕТРАМИ.ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ,НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ (26 лютого – 1 березня 2019 р.) ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ. м. Львів):Укр. акад. друкарства, С. 117- 118.
 • Огірко О. І. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №85618 Україна.ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ДАНИХ РИЗИКУ І БЕЗПЕКИ КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМ ЗІ ЗМІННИМИ СТРУКТУРОЮ ТА ПАРАМЕТРАМИ -53 C. Авторське майнове права належить Огірко Ольга Ігорівна. Зареєстровано 11. 02. 2019.
 • Control of Information Stream for Group of UAVs in Conditions Lost Packages or Overloading.Dmytro Kucherov , Igor Ogirko , Olga Ogirko (State University of Internal Affairs, Ukraine).Source Title: Cases on Modern Computer Systems in Aviation.Copyright: © 2019 |Pages: 19.DOI: 10.4018/978-1-5225-7588-7.ch004
 • Kunchenko-Kharchenko Valentina, Ogirko Igor, Ohirko Olha, Mayba Taras, Chorniy Andriy. Information technology for analysis and processing of large risk data and security of cibernetic systems. Матаріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "ОБРОБКА СИГНАЛІВ І НЕГАУСІВСЬКИХ ПРОЦЕСІВ".Міжнародна науково-практична конференція ОСНП-2019. 23 – 24 травня 2019 р., ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОШИЦЕ. ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. м. Черкаси, Україна.
 • I.V. Ogirko, O.I. Ohirko , D.P. Kucherov .Information technology for analysis and processing of large risk data and security of cybernetic systems. Матеріали ХIV Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2019», 23-25 квітня 2019 р. Національн. Авіаційн. університет.AVIA'2019.http://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA2019/paper/view/5807/4722 .AVIA'2019. S. 9.23-9.27.
 • Ігор Огірко, Василь Бритковський, Ольга Огірко. Моделювання явищ деформації в етикетці під час її експлуатації // 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 23–24 травня 2019 р - Львів : Кінпатрі ЛТД. – C. 37 – 38.
 • Огірко О. І.,Панишко Ю.М. Маррі Гелл-Ман фізик-теоретик. Лауреат Нобелівської премії з фізики 1969 року за відкриття системи класифікації елементарних частинок. . Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. http://soroka.lviv.ua/ - вип.153 - с.88-90.- Львів , 2019. ISBN 2397-0722 .
 • Shuvar R., Yuzevych V., Kovtko R., Ogirko O., Ogirko I. INFORMATION TECHNOLOGY FOR ANALYSIS AND PROCESSING OF LARGE RISK DATA AND SECURITY OF CYBERNETIC SYSTEMS. КОНФЕРЕНЦІЯ МЕТРОЛОГІВ МКМ’2019. (XХІІІ Міжнародний семінар метрологів МСМ’2019).10-12 вересня, 2019. Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна. Lviv. P. 66-67.http://science.lpnu.ua/uk/mkm-2019
 • Information technology for analysis and processing of large risk data and security of cybernetic systems / R. Shuvar, V. Yuzevych, R. Kovtko, O. Ogirko, I. Ogirko // INTERNATIONAL CONFERENCE OF METROLOGISTS МCМ’2019. Proceedings. 10-12.09.2019. Lviv. P. 66-67.
 • O. Sylkin, Y. Pushak, M. Krystyniak, O. Ogirko, Y. Ratushniak (2019) Anti-Crisis Strategy in the System of Ensuring Financial Security of the Engineering Enterprise: Theoretical and Practical Aspects.IEEE PIC S&T. 256-260.
 • Панишко Ю.М., Огірко О.І., Довбуш Р.Т. Євген-Зенон Євгенович Стахів - Нобелівський лауреат миру розробив Інтегроване управління водними ресурсами До 75-річчя від дня народження // Збірник наукових праць "Феномен людини. Здоровий спосіб життя", Випуск 94 (160), Львів, 2019. – С. 73-74.
 • Огірко О.І., Панишко Ю.М. Вільям Нанн Ліпскомб розробив теорію трьохцентрових зв'язків у застосуванні до гідридів. До 100-річчя від дня народження // Збірник наукових праць "Феномен людини. Здоровий спосіб життя", Випуск 94 (160), Львів, 2019. – С. 103-104.
 • І. В. Огірко, М. Ф. Ясінський, Л. М. Ясінська-Дамрі, О. І. Огірко. Інформаційні технології кваліметрії. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. Української академії друкарства. Випуск № 2 (42) . Львів. 2019 с. 89–99.

Див. також[edit]

Для студентів старших років навчання. Основною метою є ознайомлення студентів з основами проведення наукових досліджень.