Кучеров Дмитро Павлович

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Дмитро Павлович Кучеров -завідувач кафедри ,професор,доктор наук.

Наукова діяльність[edit]

Кучеров Дмитро Павлович (15 липня 1964 року, м. Маріуполь (м. Жданов) Донецької обл.)- автор праць з теорії адаптивного термінального керування, ініціатор науково-дослідних робіт з робототехніки та застосування штучного інтелекту в інтересах Збройних Сил України. Дмитро Павлович Кучеров народився 15.07.64 року у м. Жданов (тепер Маріуполь) Донецької області.

 • Роки навчання

1971-1981 - отримання середньої освіти м. Жданов.

1981-1986 - отримання вищої освіти шляхом навчання у Київському вищому інженерному радіотехнічному училищі протиповітряної оборони (КВІРТУ ППО).

1991-1994 - навчання в ад'юнктурі КВІРТУ ППО.

2006-2008 - навчання в докторантурі Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України.

 • Проходження військової служби

1986-1989 - проходив службу на посадах інженера радіолокаційного комплексу, начальника цеха об’єднаної майстерні,інженера по ремонту радіолокаційного озброєння (м. Чита).

1989-1991 – начальник станції батальону забезпечення навчального процесу КВІРТУ ППО ім. маршала авіації Покришкіна О.І.

1994-1999 - викладач кафедри автоматики та управління військово-технічними системами КВІРТУ ППО.

1999-2001 - вчений секретар секретаріату Науково-технічної ради Міністерства оборони України.

2001-2011 - проходив службу на посадах провідного наукового співробітника, заступника начальника відділу, начальника відділу,заступника начальника науково-дослідного управління Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України.

 • Досягнення

Захистив кандидатську дисертацію у 1995 р., за спеціальністю 20.02.14 "Озброєння та військова техніка".

Захистив докторську дисертацію у 2008 р., за спеціальністю 05.13.06 "Інформаційні технології".

Отримав вчене звання старшого наукового співробітника у 2002 р., за спеціальністю "Озброєння та військова техніка".

Закінчив військову службу у 2011 році, має військове звання "полковник".

 • військові нагороди

медаль "70 лет вооруженных сил СССР"

медаль "За 10 лет безупречной служби"

медаль "10 років Збройних Сил України"

медаль "15 років Збройним Силам України"

відзнака МОУ "ветеран військової служби"

відзнака МОУ "Знак пошани"

відзнака начальника ГШ ЗСУ "За досягнення у військовій службі"


 • З 2011 працює в Національному авіаційному університеті на кафедрі комп'ютерних мультимедійних технологій. Займав посаду завідуючого кафедри, зараз професор кафедри комп'ютерних мультимедійних технологій.

Журнальні публікації[edit]

 • Кучеров Д.П. Загальні питання викладу курсантам принципів функціонування імпульсних джерел живлення / Кучеров Д.П., Козачек В.А. /Досвід навчально-методичної роботи КВІУЗ: науково-методичний збірник. – К.: КВІУЗ. – 1996. – Вип. 5. – С. 153 – 157.
 • Кучеров Д.П. Об одной задаче синтеза адаптивной системы управления, субоптимальной по быстродействию / Кучеров Д.П. / Праці П’ятої Української конференції з автоматичного управління “Автоматика – 98”: Київ, 13-16 травня 1998 р. Ч.І.-Київ: видавництво НТУУ “КПІ”, 1998 р., с.238-244.
 • Кучеров Д.П. Синтез оптимального управления методом динамического программирования для не полностью управляемых непрерывных систем/ Кучеров Д.П. / Праці Київського військового інституту управління і зв’язку. Вип.1. К.: КВІУЗ, 1998 р., с.116-125.
 • Кучеров Д.П. О двух подходах к задаче синтеза следящих систем: высокой точности: инвариантность и оптимальность / Кучеров Д.П., Бріцький О.І. / Проблемы управления и информатики, №6, 1998, с.56-64.
 • Кучеров Д.П. Решение одной задачи синтеза адаптивной системы управления, квазиоптимальной по быстродействию, при наличии ограниченного шума / Кучеров Д.П./Кибернетика и вычислительная техника, вып.122, 1999, с.13 – 22.
 • Kucherov D.P. “Two approaches to the problem of synthesis of high-precision servo-systems: invariance and optimality” / Kucherov D.P. /Journal of Automation and Information Sciences, vol. 31, Number 6, 1999, pp. 45-54.
 • Кучеров Д.П. О некоторых методах вычисления матричного экспоненциала в задачах анализа динамики систем управления / Кучеров Д.П. / Управляющие системы и машины, №5, 2001, с.11-16.
 • Кучеров Д.П. Адаптивное квазиоптимальное по быстродействию управление некоторой динамической системой: идентификационный поход / Кучеров Д.П. / Труды Одесского политехнического университета: Научн. и производств.-практич. Сборник по техн. и естеств. Наукам, - Одесса, 2001. – Вып.4.(16). - с.78-81.
 • Кучеров Д.П. Об одном алгоритме обучения управлению, квазиоптимальному по быстродействию / Кучеров Д.П. / Международный научно-технический журнал Ав-томатика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. №1(10), 2002, С.30-34.
 • Кучеров Д.П. Об адаптивном управлении инерционной системой второго порядка, субоптимальной по быстродействию / Кучеров Д.П. / Наукові праці ДонНТУ, Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація. Випуск 48, Донецьк, 2002. – С. 63-69.
 • Кучеров Д.П. Интеграция информационных технологий при обучении принятию решений в задачах терминального управления / Кучеров Д.П. / УСиМ, № 5, 2003, с.30 – 41.
 • Кучеров Д.П. Алгоритм обучения субоптимальному по быстродействию управлению динамической системой второго порядка без нулевых полюсов / Кучеров Д.П. / Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. Издание Херсонского НТУ, №2 (14), 2004. - С. 169-176.
 • Кучеров Д.П. Методика синтезу квазіоптимальної за швидкодією комбінованої системи управління за умов апріорної невизначеності параметрів виконуючого елементу / Кучеров Д.П., Гультяєв А.А., Кононов О.А./ Збірник наукових праць НЦ ПС ЗСУ, вип. 7, 2004 р., С.63-67.
 • Кучеров Д.П. Підвищення ефективності функціонування зенітних ракетних комплексів в умовах апріорної невизначеності: адаптивний підхід / Кучеров Д.П., Голіков Г.І./ Збірник наукових праць ЦНДІ ЗСУ, №4 (29), 2004 г., с. 88-97.
 • Кучеров Д.П. Квазиоптимальный по быстродействию алгоритм обучения управлению объектом вращающимся в пространстве / Кучеров Д.П. / Збірник наукових праць. Проблеми створення, випро-бування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем. Технічні науки. Вип.8. м. Житомир: ЖВІРЕ, 2004 г., с.85-93.
 • Кучеров Д.П. Синтез адаптивного регулятора для финитного управления враща-ющимся телом при наличии ограни-ченных помех / Кучеров Д.П. / Проблеми управления и информатики. – 2005. - №1. – С.38-48.
 • Kucherov D.P. Synthesis of adaptive controller for fixed-time control of a spinning body under the presence of bounded noise” / Kucherov D.P. / Journal of automation and information science, Vol. 37, 2005, pp. 29-38.
 • Кучеров Д.П. Алгоритм адаптивного терминального управления одним неминимально-фазовым объектом в условиях ограниченных помех / Кучеров Д.П. / Вестник Харьковского национального технического университета ХПИ. – 2005. - №55. – С.121-126.
 • Кучеров Д.П. Адаптивноe терминальное уп-равление динамическим объектом, квазиоптимальное по быстродействию / Кучеров Д.П. / Вестник СевНТУ. Автоматизация процессов и управление. Вып.72. - 2006. - С.52-58.
 • Кучеров Д.П. Синтез адаптивной квазиоптимальной по быстродействию системы управления при входном воздействии вида квадратичной функции и наличии ограниченных помех / Кучеров Д.П. / Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. - № 2 (18). – 2006. – С.132-140.
 • Кучеров Д.П. Рішення задачі термінального управління з запізненням при керуванні польотом зенітних ракет / Кучеров Д.П. / Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. Вип. №2(9). -2006. – С.126-132.
 • Кучеров Д.П. О синтезе адаптивной квазиоптимальной по быстродействию системы управления с запаздыванием при ограниченных возмущениях / Кучеров Д.П. / Вісник Вінницького політехничного інституту, №6 (69), 2006. – С.58-63.
 • Кучеров Д.П. Алгоритмы адаптивного терминального управления объектами второго порядка с запаздыванием / Кучеров Д.П. / Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем: Збірник наукових праць. Вип.11. – Житомир: ЖВІРЕ, 2007. – С.136-145.
 • Кучеров Д.П. Синтез алгоритма адаптивного терминального управления инерционной системой второго порядка при наличии ограниченных помех / Кучеров Д.П. / Проблемы управления и информатики. – 2007.  №5. – С.20-28.
 • Kucherov D.P. The synthesis of adaptive terminal control algorithm for inertial secondary order system with bounded noises / Kucherov D.P. / Journal of automation and information science, Vol. 39, 2007, pp. 16 – 25.
 • Кучеров Д.П. Перспективи розвитку роботизованих систем воєнного призначення / Кучеров Д.П., Копилова З.М. / Системи озброєння і військова техніка. - №1 (9). - 2007. С.44-46.
 • Кучеров Д.П. Использование искусственного интеллекта – современная тенденция развития вооружения / Кучеров Д.П., Герасимов Б.М., Копилова З.М., Мякухін В.Г., Мякухин Ю.В. / Артиллерийское и стрелковое вооружение, Спецвыпуск - 2007. – С.36-43.
 • Кучеров Д.П. Задача структурного синтезу військового мобільного робота / Кучеров Д.П., Копилова З.М., Мякухін В.Г. / Збірник наукових праць. – Вип. 18. – К.: ЦНДІ ОВТ ЗС України, 2007. – С.101-114.
 • Кучеров Д.П. Вплив факторів польоту на розрізнювальну здатність бортового розвідувального обладнання безпілотного літального апарата / Кучеров Д.П., Копилова З.М., Станкевич С.А., Пономаренко С.О., Собчук О.М. Діденко Ю.Л., Ковтун В.І. / Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. Вип. №2(9). -2006. – С.133-139.
 • Кучеров Д.П. Адаптивная система сопровождения по угловым координатам радиолокационного измерительного комплекса / Кучеров Д.П. / Артиллерийское и стрелковое вооружение. - №1 (26). – 2008. – С.24 -29.
 • Кучеров Д.П. Радіолокаційний канал кутового супроводження з адаптивним підстроюванням методом навчання / Кучеров Д.П., Ревенко Д.Л., Іванов Б.П. / Збірник наукових праць «Труди Академії». - №1(81). - 2008. – с. 146-156.
 • Кучеров Д.П. Оцінка впливу початкової неузгодженості на ефективність систем із самонаведенням / Кучеров Д.П., Василенко О.В., Іванов Б.П./ Зб. наук. пр. «Труди Академії». - № 4 (84). - 2008. – с. 48-54.
 • Кучеров Д.П. Алгоритм адаптивного терминального управления потрійним інтегратором / Кучеров Д.П., Василенко О.В., Іванов Б.П. / Вісник Вінницького політехнічного інституту, 2009, №2, с. 22-27.
 • Кучеров Д.П. Проблемні питання побудови систем термінального управління озброєння та військової техніки / Кучеров Д.П. / Зб. наук. пр. ВІ КНУ ім. Т. Шевченка №15, 2008, с.64-70.
 • Кучеров Д.П. Алгоритм адаптивного терминального управления динамической системой с элементом дифференцирования / Кучеров Д.П., Василенко О.В., Іванов Б.П. / Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. - № 1 (23). – 2009. – С.166-171.
 • Кучеров Д.П. О двух подходах к задаче синтеза системы управления курсом корабля: оптимальность по времени и ПД-регулятор / Кучеров Д.П., Василенко О.В., Іванов Б.П./ Системи управління, навігації та зв’язку. – 2009. - № 3 (11). – С. 80-85.
 • Кучеров Д.П. Принципы построения интеллектуального авторулевого / Кучеров Д.П., Копилова З.М. / Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. - № 2 (24). – 2009. – С.87-94.
 • Кучеров Д.П. Розвиток засобів боротьби з радіопідривачами / Кучеров Д.П. / Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. - №1 (3). – 2010. – С. 159-164.
 • Кучеров Д.П. Вплив великої вітчизняної війни та локальних війн і конфліктів другої половини XX століття на розвиток засобів і систем РЕБ / Кучеров Д.П., Чікалов М.А., Кузьменко Т.П. / Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. - №1 (3). – 2010. – С. 154-159.
 • Кучеров Д.П. Рішення задачі оптимізації масогабаритних характеристик радіоелектронної апаратури бортових засобів / Кучеров Д.П., Чікалов М.А. / Зб. наук. пр. ЦНДІ ОВТ ЗСУ, №15. – 2010. – С. 176-181.
 • Кучеров Д.П. Протидія засобам супутникової навігації / Кучеров Д.П., Зацарицин О.О., Зб. наук. пр. ЦНДІ ОВТ ЗСУ. - №17. – 2010. – с. 179-186.
 • Кучеров Д.П. Проблемні питання розвитку ринку інтелектуальної власності/ Кучеров Д.П., Копилова З.М., Іванов Б.П./ Інтелектуальна власність. № 1. – 2011. – с. 27-31.
 • Кучеров Д.П. Геоінформаційні системи для завдань навігаційного забезпечення військ/ Кучеров Д.П., Василенко О.В., Зацарицин О.О. / Військово-технічній збірник. № 2(5). – 2011. – с.92-94.
 • Кучеров Д.П. Створення єдиного інформаційного простору для удосконалення системи управління збройними силами / Кучеров Д.П., Василенко О.В., Іванов Б.П. / Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - №30. – 2011. – С. 145-151.
 • Кучеров Д.П. Сучасні підходи до побудови засобів радіолокаційної розвідки малої дальності / Кучеров Д.П., В.Ю. Тимчук, Б.П. Іванов / Зб. наук. пр. ЦНДІ ОВТ ЗСУ. - № 21. - 2011. – С. 124-131.
 • Кучеров Д.П. Субоптимальне за щвидкодією керування системою третього порядку з одним нульовим полюсом / Кучеров Д.П. / Вісник інженерної академії України. - № 2. - 2012. – С.86-90.

Бібліографія[edit]

 • Кучеров Д.П. Источники питания мониторов / Кучеров Д.П. - С.-Петербург: Наука и техника, 2001, - 240 с.
 • Кучеров Д.П. Источники питания ПК и периферии / Кучеров Д.П. - С.-Петербург: Наука и техника, 2002, - 384 с.
 • Кучеров Д.П. Современные источники питания ПК и перифирии. Полное руководство (+CD) / Кучеров Д.П., Куприянов А.А. - CПб: Наука и Техника, 2007. – 352 с.
 • Кучеров Д.П. Синтез адаптивных систем терминального управления / Кучеров Д.П., Камишин В.В. - К.: Інфосистем, 2010. – 234 с.

Джерела[edit]

Для студентів старших років навчання. Основною метою є ознайомлення студентів з основами проведення наукових досліджень. Огірко І.В.