Jump to content

Львівсько-Запоріжська наукова школа метрії

From Wikiversity

Львівсько-Запоріжська наукова школа метрії — об'єднання докторів наук, професорів, науковців .

Загальна характеристика[edit]

Львівсько-Запоріжська наукова школа метрії - форма організації наукової праці співробітників . Характеризується дослідною програмою, спільністю наукової діяльності в галузі , колектив дослідників різних поколінь, об’єднаних загальною програмою та стилем дослідницької роботи-об’єднання однодумців, що втілюють наукові дослідження у життя. У діяльності наукової школи реалізуються функції:виробництво наукових знань,поширення знань,підготовка фахівців.Ознаки школи:багаторічна наукова продуктивність, що характеризується кількісними показниками-кількість праць, які публікуються у журналах, наукових роботах – це наукові праці вчених,збереження традицій і цінностей наукової школи на всіх етапах її становлення та розвитку,забезпечення спадкоємностей у дослідженні, об’єднання у школу вчених та постійне поновлення виконавців,постійні комунікаційні зв’язки ,активна педагогічна діяльність. Метрія (від грец. metréo - вимірюю), наприклад геометрія, редагометрія,фотометрія. Метрія -кінцева частина складних іменників, що вносить значення: наука, наукова дисципліна або область знання, пов'язані з тим, що названо в першій частині слова (політикометрія,корупціометрія, стереометрія і т.п.). Метрія – це напрям науки на стику до прикладної математики досліджується як складна система. Метрія є однією з найактуальніших проблем сучасності. Деякі дослідники взагалі вважають, що метрія- проблема століття. За будь-яких підходів та оцінок однозначно одне метрія - є проблемою, розв’язання якої для багатьох є актуальною справою. Це явище впливає на різні сторони суспільного життя: економіку, політику, управління, соціальну сфери, громадську свідомість, відносини. Головним питанням, яке не має на сьогодні чіткого і однозначного вирішення, є питання щодо визначення поняття метрія. У широко вживаний термін метрія різними авторами вкладається найрізноманітніший зміст, починаючи від загальних формулювань, які не містять конкретних ознак. Не з’ясовано також, чи можливо дати універсальне поняття метрії, яке б відповідало вимогам різних галузей науки. Разом з тим поняття метрія дає можливість визначити, а також наповнити конкретним змістом зазначений термін. До числа не вирішених питань метрії, які мають важливе теоретичне і практичне значення, відноситься і питання про шкалу. З’ясування цього питання дозволить більш глибоко і точно визначити сутність метрії. В галузі метрія значний вклад зробив професор Огірко І. В. За свою 40 річну діяльність йому належить визначення таких понять як: культурометрія, редагометрія, ризикометрія, історикометрія, архітектурометрія та інші. Він вніс вклад в розвиток таких напрямків: фізикометрія (нелінійна механіка), інвестометрія, економетрія (економетрика), хемікометрика.

Див. також[edit]

Представники школи є професори[edit]

 • професор Огірко І. В.
 • Заневський Ігор Пилипович,професор, завідувач кафедри економіки, інформатики та кінезіології Львівського державного університету фізичної культури;
 • Партико Зиновій Васильович -доктор філологічних наук, професор.У 1976 закінчив Український поліграфічний ін-т. В 1982–2005р – на викладацьких посадах ун-тів, м. Львів, м. Київ, м.Запоріжжя. З 2005 – завідувач кафедри видавничої справи та редагування Класичного приватного ун-ту, м. Запоріжжя. Сфера наукових досліджень – теорія редагування, теорія інформації, комп’ютерна лінгвістика. Автор понад 110 наукових праць, серед яких «Комп’ютеризація видавничого процесу» (1996), «Прикладна і комп’ютерна лінгвістика» (2008). У творчому доробку автора понад ста наукових праць. З. В. Партико подає основи теорії інформації. Автор пояснює, у чому полягають антропоцентричний, атрибутивний та кібернетичний підходи до розгляду інформації сучасною філософією, говорить про модель виникнення інформації, наводить різні визначення самого поняття «інформація» і намагається їх узагальнити. Він висвітлює питання пов’язаності інформації з процесами керування, розповідає про будову кібернетичної системи, знайомить читача з одиницями вимірювання кількості інформації і, звичайно ж, згадує аксіоми і закони теорії інформації, розмірковує про особливості різних концепцій теорії інформації тощо. За допомогою посібника читач отримує змогу розібратися в секретах кодування інформації, у тому, як побудоване повідомлення, якими каналами і на яких носіях воно передається. Далі детально розглядаються псевдоінформація, субінформація та метаінформація. Окрім того, у четвертому розділі піднімаються проблеми вимірювання й оцінювання. Зокрема, читач отримує змогу дізнатися, що такі ефемерні, на перший погляд, поняття, як цінність та достовірність інформації, можна вимірювати або визначати за спеціальними формулами.Значна увага приділена питанню новизни інформації та її видам (контекстна, реципієнтська, суспільна), суть яких допомагають зрозуміти діаграми. Далі йдеться про роботу ЗМІ, зокрема, один із параграфів відведений поясненню схеми передачі медіа-повідомлень. Автор стверджує, що функціонування ЗМІ можна описати низкою характеристик, таких як кількість підготовлених повідомлень, середня довжина повідомлень, продуктивність праці в середньому за рік, коефіцієнт перекривання тематики одного ЗМІ стосовно іншого ЗМІ тощо.З. В. Партико доповнює створену ним на базі кібернетичної системи схему передачі повідомлень у ЗМІ тими компонентами, які відображають величину впливу інформації в процесі комунікації. Спочатку він змальовує складну модель масової комунікації, а потім подає характеристику всіх її учасників. Згадуються основні потоки масової комунікації, достатньо уваги приділено питанням сприйняття і споживання інформації в масових масштабах, причому, автор подає таблиці, в яких порівнює картину в Україні і в США. Він запропонував 17 властивостей інформації.

Основні напрями наукової роботи[edit]

 • Партико Зіновій Васильович. Нормативна концепція теорії редагування : Дис... д-ра філол. наук: 10.01.08 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 402арк. : рис. - Бібліогр.: арк. 378-402.
 • Партико, Зіновій Васильович. Образна концепція теорії інформації  : / З.В. Партико ; Львівськ. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : , 2001. - 132 с. - ISBN 966-613-046-7 :
 • Партико З. В. Теорія масової інформації та комунікації. Львів: Афіша, 2008. 292 с.
 • Партико З.В. Огірко І.В. Редагометрія — міждисциплінарна галузь знань // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. — 2010. — № 1. — С. 108-110.
 • Zanevskyy I.: Development of the system for control and safety of skilifts, USTC, Kiev, 2001.
 • Zanevskyy I.: “Mechanical and mathematical modelling and computer simulation of vibration and impact processes in the Man and Shooting Device system”, In W. Schiehlen,M. Valásek Virtual Non-linear Multibody Systems, Vol. 1, NATO Advance Study Institute, Prague, 2002, pp. 248-252.
 • Gros H., Zanevskyy I.: “Archer-bow-arrow system adjustment in the vertical plane”, In K.E.Gianikellis (ed.), Scientific proceeding of the XX International Symposium of Biomechanics in Sports, Universided de Extremadura, Spain, 2002, pp. 469-472.
 • Zanevskyy I.: “String materials regarding bow and arrow dynamics”, In F.H. Froes and S. Haake (eds.), Materials and Science in Sports, Coronado, California, USA, 2001, pp. 83-93.
 • Zanevskyy I.: “Bow tuning in the vertical plane”, Sports Engineering, Vol. 9, 2006, pp. 77-86.
 • Zanevskyy I.: “Dynamics of the planar lower pair’s mechanism with a cantilever elastic beam”, Mechanical Engineering, 6, (108), 2006, pp. 35-39.
 • Zanevskyy I.: “Dynamics of an archer and a bow interaction”, Sport Science of Ukraine, 7(8), 2006, pp. 2-21.
 • Zanevskyy I.: “Mathematical modelling of the archery ballistics”, Actual problems of Physical Culture and Sport, Vol. 6, 2005, pp. 47-54.
 • Zanevskyy I.: “Vibrations in the compound open kinematical chain”, Mechanical Engineering, Vol. 2, (92), 2005, pp. 31-35.
 • Zanevskyy I.: “Sport archery arrow ballistics”, Technical News, 2 (19), 2004, pp. 43-47.
 • Zanevskyy I.: “Concordance of sport bow’s parameters”, Mechanical Engineering, Vol. 8, (62), 2002, pp. 3-8.
 • Zanevskyy I.: “A model of string-limbs stiffness in the lateral plane of the sport bow”, The engineering of sport, Vol. 4, 2002, pp. 65-71.
 • Zanevskyy I., Ohirko I.: “Mathematical and mechanical modelling of bow and archer interaction”, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 4, Suppl. 1, 2002, pp. 615-616.
 • Zanevskyy I.: Lateral deflection of archery arrows. Sports Engineering, 4, Oxford, 2001, s. 23-42.
 • Zanevskyy I.: “The technical aspect of the sport bow tuning”, Technical News, Vol. 1 (12), 2001, pp. 24-29
 • Khanikyants O., Konestyapin V., Zanevskyy I.: “Information anthropometrical parameters of the male high jumpers for the different basic qualification”, Proceedings of 10th Annual Congress European College of Sport Science, Belgrade, July 2005, Book of Abstracts, 312-313.
 • Zanevskyy I.: “Mathematical and computer modelling of the ‘sportsman-bow-arrow’ system”, Proceedings of 9th International scientific congress ‘Olympic sport and sport for all’, Kiev, September 2005, p.240.
 • Zanevskyy I.: “Bow and arrow dynamics in the vertical plane”, Proceedings of 4 Int. scientific conf. “Vibrations in physical systems”, June 2004, Poznań, pp. 93-97.
 • Dzhala T., Zanevskyy I.: “Basic figure units and introduction exercises in training of Latin-dancing program”, Proceedings of Preolympic congress, Тhessaloniki University, August 2004, p.482.
 • Zanevskyy I., Zanevska L.: “Information software of water tourism development”, Proceedings of the Second International Congress. European Leisure and Recreation Association, 'Informatization of Recreation and Tourist Activity: Perspectives of Cultural and Economic Development', August 2003, Truskavets, pp. 18-21.
 • Svistelnyk I., Zanevskyy I.: “Sport information and research for physical education in Ukraine”, Proceedings of 8th Annual Congress of ECSS, July 2003, Salzburg, Austria, University of Salzburg, p.287.
 • Karpinska T., Chotinowa E., Zanevskyy I., Czuchrij N.: “Parameters of cardio-vascular system and capacity for the physical work of cyclists in the phase of basic training”, Proceedings of Sixth International Scientific Congress 'Modern Olympic Sport and Sport for All', Physical Education and Sport, Quarterly, Volume 46, Supplement No 1, Part 2, June 2002: June 6-9, 2002, pp. 486-487.
 • Zanevskyy I.: “The water tourism: information resources on the Internet”, Proceedings of the 3d scientific and practical conference ‘Problems of recreation and health’, LSIPC, 16-17 May 2002, Lviv, pp. 43-46.
 • Zanevskyy I.: “Sport archery bow tuning: mechanical and mathematical modelling and computer simulation”, Proceedings of the 6th Annual Congress of the European College of Sport Science, Cologne, Germany, July, 2001, p. 569.
 • Загура Ф.І., Огірко І.В. Вплив деяких медико-біологічних препаратів на функціональний стан дзюдоїстів у тренувальному мікроциклі //Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2002. – С. 107.
 • Загура Ф.І., Огірко І.В. Морфофункціональні особливості дзюдоїстів різних стилів ведення поєдинку // Молода спортивна наука України: Зб. наук. ст. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2002. – Вип. 6. - Т. 1. – С. 89-92.
 • Мартин В.Д., Огірко І.В., Мочернюк В.М. Удосконалення тренувальної системи висококваліфікованих важкоатлетів на базі загальної фізичної підготовки. В. кн..: Сучасний олімпійський спорт. ДУК, К., 1997.
 • Огірко І.В. Математичне моделювання і прогнозування підготовки спортсменів. Збірник наукових праць ДУ „Львівська політехніка”. Актуальні проблеми розвитку фізичної культури і спорту. ДУ „ЛП”. Львів, 1998, с. 95-96.
 • Загура Ф.І., Огірко І.В. Специфіка модельних характеристик та моделювання спортивного протиборства //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр./ За ред. С.С.Єрмакова.- Х., Л., 2003. – №18. – С. 114-117. .
 • Огірко І. В., Паславська І. М. Методи інвестометрії у прийнятті ефективних інвестиційних рішень. В зб.: формування ринкової економіки. Проблеми економічної кібернетики. Львів. ЛНУ ім. Ів. Франка. № 22, 2011. с.232-236.
 • Огірко І. В. , Синицький О. С. Математичне моделювання прийняття управлінських рішень в зб.: Реформування системи держвного управління. ЛР і ДУ НАДУ при Президентові України. Львів. 2011.ч.2 с. 398–400.
 • Серант А. Й., Огірко І. В. Соціальні комунікації і соціальні мережі як моделі розгалуженого розвитку зв'язків з громадськістю // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Вип. 31 — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. — 50-56 с.

Посилання[edit]

Див. також[edit]

Джерела і посилання[edit]

Для студентів старших років навчання. Основною метою є ознайомлення студентів з основами проведення наукових досліджень. Огірко І.В.