Львівсько-казанська школа нелінійної механіки

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Львівсько-казанська школа нелінійної механіки- пов'язані видатні досягнення в теорії напружень теорії оболонок, математичному моделюванні задач , а також у підготовці наукових кадрів .Під керівництвом проф.Флейшмана Н.П.виконано близько 20 дисертацій.Докторську дисертацію захистив Савула Ярема Григорович- Казань- (1986 р.) – наук.консультант проф.Н.П.Флейшман. Проф. Флейшман був науковим консультантом Т.А.Зоненашвілі .

Загальна характеристика[edit]

Львівсько-казанська школа нелінійної механіки— форма організації колективної наукової праці співробітників . Характеризується єдиною дослідною програмою, спільністю наукових поглядів і стилю наукової діяльності вгалузі. Наукова школа нелінійна механіка – творчий колектив дослідників різних поколінь, об’єднаних загальною програмою та стилем дослідницької роботи-об’єднання однодумців, що втілюють наукові дослідження у життя. У діяльності наукової школи реалізуються функції:виробництво наукових знань,поширення знань,підготовка фахівців.Ознаки наукової школи:багаторічна наукова продуктивність, що характеризується кількісними і якісними показниками. Кількісними і якісними показниками є кількість праць, які публікуються у журналах, наукових роботах – це наукові праці вчених,широта проблемно-тематичного, географічного та хронологічного діапазонів функціонування наукової школи,збереження традицій і цінностей наукової школи на всіх етапах її становлення та розвитку,забезпечення спадкоємностей у дослідженні, об’єднання у школу талановитих вчених та постійне поновлення вчених і виконавців,постійні комунікаційні зв’язки між учителем та учнями,активна педагогічна діяльність.

Наукова діяльність[edit]

Стиль професора Флейшмана Н.П., як педагога вирізняється особливою акуратністю і чіткістю, умінням згуртувати навколо себе здібну молодь. Кафедра прикладної математики Львівського національного університету імені Івана Франка бере свій початок 8 липня 1970 року, коли на механіко-математичному факультеті була утворена кафедра . Завідувачем цієї кафедри був обраний професор Флейшман. Загальновідома активна діяльність у спеціалізованих радах із захисту докторських дисертацій.

 • Бурак Ярослав Йосипович — фахівець у галузі механіки деформівного твердого тіла , член-кореспондент Національної академії наук України (1985), доктор фізико-математичних наук (1970) заслужений діяч наук України (1982), лауреат Державної премiї України у галузi науки i технiки (1975). Науковий керiвник Центру математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики iм. Я. С. Пiдстригача НАН України.
 • Осадчук Василь Антонович .У 1969р. захистив кандидатську, а у 1981р. докторську дисертації. В.А.Осадчук був організаторм і першим керівником (1982–1998рр.) відділу математичних проблем механіки неоднорідних тіл Інституту прикладних проблем механіки і математики НАН України.З 1996 року В.А.;Осадчук працює в Національному університеті «Львівська політехніка» — спочатку на посаді професора кафедри будівельної механіки, а з 1998 року як завідувач кафедри зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій. Продовжує роботу у відділі математичних проблем механіки неоднорідних тіл за сумісництвом на посаді провідного науквого співробітника.Осадчук підготував чотирьох докторів і 18 кандидатів наук. Він є автором 230 наукових праць, у тому числі 4 монографій.В.Осадчук успішно поєднував наукову, науково-педагогічну та науково-організаційну діяльності. Був членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій при Національному університеті «Львівська політехніка», ІППММ ім. Я.Підстригача НАН України, ФМІ ім. Г.Карпенка НАН України, членом Національного комітету з теоретичної та прикладної механіки, Українського товариства з механіки руйнування матеріалів і цілісності конструкцій, Європейського товариства з цілісності конструкцій (ESIS), наукового товариства з прикладної математики та механіки (GAMM), Європейського товариства механіків «Euromech», дійсним членом наукового товариства ім. Т. Шевченка, академіком Нафтогазової Академії наук України, членом редакційних колегій наукового вісника Національного університету «Львівська політехніка» «Динаміка і міцність конструкцій», Всеукраїнського щомісячного наукового-технічного і виробничого журналу «Машинознавство», міжнародних наукових та науково-технічних журналів «Математичні методи та фізико-механічні поля», «Фізико-хімічна механіка матеріалів» та «Diagnostyka».За заслуги в розвитку науки, впровадженні її результатів у виробництво, підготовці наукових кадрів і вихованні студентської молоді В.Осадчук неодноразово нагороджувався Почесними грамотами та дипломами ІППММ ім. Я.Підстригача НАН України та Національного університету «Львівська політехніка», почесними грамотами Західного наукового центру НАН України і МОН України. Його відзначено Почесною грамотою Президії Національної академії наук України та Центрального комітету працівників Національної академії наук України і Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. Він нагороджений відзнаками Міністерства освіти та науки України «За наукові досягнення» та «Відмінник освіти України», Указом Президента України йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2007). У 2009р. Президія НАН України нагородила його у складі авторського колективу премією ім. М.Крилова НАН України.

Докторська дисертація[edit]

Осадчук В.А.Дослідження напружено-деформованого стану і граничної рівноваги оболонок з розрізами : Дис. … докт. фіз.-мат. наук.- Спеціальність 01.02.04— механіка деформівного твердого тіла.- Казань.За видатні наукові роботи в галузі нелінійної механіки та прикладної математики Премія імені Крилова Миколи Митрофановича присуджена Осадчуку Василю Антоновичу — завідувачу кафедри, доктору фізико-математичних наук за цикл робіт «Розвиток групових та асимптотичних методів в теорії диференціальних рівнянь та їх застосування у моделях математичної фізики, математичної біології і механіки».

Монографії[edit]

 • Кушнір Р. М., Николишин М. М., Осадчук В.А.;Пружний та пружно-пластичний граничний стан оболонок з дефектами.- Львів: В-тво «СПОЛОМ», 2003.— 320 с.
 • Механіка руйнування зварних з'єднань металоконструкцій. / Кир'ян В. І., Осадчук В. А., Николишин М. М.— Львів : Сполом, 2007.— 320 с.
 • Остаточные напряжения, длительная прочность и надежность стеклоконструкций / Подстригач Я. С., Осадчук В. А., Марголин А. М.— Київ : Наук. думка, 1991.— 296 с.
 • Напряженно-деформированное и предельное равновесие оболочек с разрезами / Осадчук В. А.— Київ : Наук. думка, 1985.— 224 с.

Основні праці[edit]

 • Савин Г. Н., Флейшман Н.П.Пластинки о оболочки с ребрами жесткости.- Львов: Вища шк.,1964 с. 384

Книга посвящена теоретическим исследованиям совместной работы тонкостенных элементов (пластин, плит, оболочек) и подкрепляющих их ребер. Большинство рассмотренных задач доведено до числовых таблиц и графиков. Книга представляет интерес для научных работников, преподавателей сопротивления материалов и теории упругости, а также для инженеров-конструкторов.

 • Флейшман Н. П., Іванова Н.В.Використання методу довільних кривих у дослідженні задач статики теорії пластин. Львів: Вища шк., 1996.
 • Флейшман Н. П., Койфман Ч.Н.Математичне моделювання гнучких з'єднувальних елементів Львів: Вища шк., 1996.
 • Савула Ярема Григорьевич, Флейшман Нухим Пинкасович. Расчет и оптимизация оболочек с резными срединными поверхностями— Львов: Вища шк., 1989.— 172 с.

Журнальні публікації[edit]

 • Флейшман Н. П., Иванкив Е. С.Оптимальное проектирование составных оболочек и пластин методом геометрического программирования.— Динамика и прочность машин, 1984.— Вып. 40, с. 56-61.
 • Флейшман Н. П., Ощипко Л. Й., Иванкив Е.С.Весовая оптимизация некоторых оболочек электровакуумных приборов. //Математические методы и физ.-мех. поля.— Киев: Наук.думка, 1977.— Вып. 5, с. 33-38.
 • Бурак Я. І., Огірко І. В. Застосування методу нелінійної релаксації до оптимізації нагріву оболонок обертання // Тез. докл. VII науч. конф. по застосуванню ЕОМ в механіці деформ. тв. тіла (Ташкент, 30 сент. — 2 жовтня. 1975 р.). — Ташкент, 1975. — Ч. ІІІ. — С.5.
 • Бурак Я. І., Огірко І. В. Про визначення термопружності стану оболонки екрану кінескоп з урахуванням температурної залежності характеристик матеріалу // Якість, міцність, надійність і технологічність електровакуумних приладів. — Київ: Наук. думка, 1976. — С.59-62.
 • Бурак Я. І., Огірко І. В. Оптимальний нагрів циліндричної оболонки з залежними від температури характеристиками матеріалу // Мат. методи і фіз.-мех. поля. — 1977. — Вип. 5. — С.26-30.
 • Об уравнениях непротиворечивого варианта геометрически нелинейной теории упругости в квадратичном приближении при малых деформациях Д. В. Бережной, И. С. Кузнецова, В. Н. Паймушин, А. А. Саченков Матем. моделирование и краев. задачи, 1 (2007), 47-49
 • Приближенные аналитические решения задачи о плоских формах свободных колебаний прямоугольной пластины со свободными краями В. Н. Паймушин Изв. вузов. Матем., 2006, № 10, 51-58
 • Точные аналитические решения задачи о плоских формах свободных колебаний прямоугольной пластины со свободными краями В. Н. Паймушин Изв. вузов. Матем., 2006, № 8, 54-62
 • Исследование взаимодействия бетонного коллектора с сухими и водонасыщенными грунтами Д. В. Бережной, Ю. Г. Коноплев, В. Н. Паймушин, Л. Р. Секаева Матем. моделирование и краев. задачи, 1 (2004), 37-39
 • К методу интегрирующих матриц для систем обыкновенных дифференциальных уравнений Р. З. Даутов, М. М. Карчевский, В. Н. Паймушин Изв. вузов. Матем., 2003, № 7, 18-26
 • О математических задачах теории многослойных оболочек с трансверсально-мягкими заполнителями М. М. Карчевский, А. Д. Ляшко, В. Н. Паймушин Изв. вузов. Матем., 1997, № 4, 66-76

Посилання[edit]

Огірко Ігор Васильович

Див. також[edit]

 • Австрійська школа
 • Баденська школа
 • Львівсько-варшавська школа
 • Бергенська метеорологічна школа