МЕТОД ЗІНОВІЯ ПАРТИКА ОЦІНЮВАННЯ КІЛЬКОСТІ ІНФОРМАЦІЇ В ОБРАЗАХ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

МЕТОД ЗІНОВІЯ ПАРТИКА ОЦІНЮВАННЯ КІЛЬКОСТІ ІНФОРМАЦІЇ В ОБРАЗАХ

Зіно́вий Васи́льович Парти́ко — доктор філологічних наук, професор. 1976-го закінчив Український поліграфічний ін-т. 1982–2005p.— на викладацьких посадах ун-тів, м. Львів, м. Київ. З 2005p.— завідувач кафедри видавничої справи та редагування Класичного приватного ун-ту, м. Запоріжжя.

МЕТОД ЗІНОВІЯ ПАРТИКА[edit]

Оцінювання базується на трьох принципах:програми розпізнавання керуючих систем є оптимальними щодо розміру в пам’яті й часу їх виконання;чим більше команд (операцій) повинна виконати керуюча система для розпізнавання відображеного образу, тим більше інформації містить цей образ;чим нижчою є ймовірність правильного розпізнавання образу керуючою системою, тим більшу кількість інформації він несе.

З урахуванням сказаного в будь-якому повідомленні M кількість інформації в образі O (Io) слід оцінювати за формулою

Io = q-1 L[G(O)], (1)

де q — імовірність правильного розпізнавання образу O керуючою системою; L — функція отримання довжини розгорнутої («розцикленої») програми; G — програма розпізнавання образу, біти; O — образ повідомлення. Для простоти оперування у формулі (1) величину L[G(O)] доцільно позначити як Q, тобто прийняти, що L[G(O)] = Q. Таким чином Q — це довжина (в бітах) «розцикленої» програми, що розпізнає образ O.

Тоді формулу (1) можна скорочено записати як

Io = q-1 Q. (2)

Використання в теорії інформації апарату розпізнавання образів суттєво доповнює її, даючи змогу оцінювати в повідомленнях кількість семантичної інформації, що виконувати раніше не було змоги або давало некоректні результати.

Використання[edit]

У доробку — понад 110 наукових праць, серед них навчальні посібники «Комп’ютеризація видавничого процесу», «Загальне редагування», монографії «Образна концепція теорії інформації», «Нормативний аспект і автоматизація редагування», конспект лекцій «Галузеве редагування в засобах масової інформації».

Бібліографія[edit]

  • Партико Зіновій Васильович. Нормативна концепція теорії редагування: Дис… д-ра філол. наук: 10.01.08 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 402 арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 378–402.
  • Партико Зіновій Васильович. Образна концепція теорії інформації [Текст] : монографія / З. В. Партико ; Львівськ. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л. : [б. и.], 2001. — 132 с. — ISBN 966-613-046-7.
  • Партико Зіновій Васильович. Словник-мінімум української мови [Текст]: словарь / З. В. Партико ; Київськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т журналістики. — К. : [б. и.], 2004. — 78 с. — ISBN 966-594-173-9.
  • Партико Зіновій Васильович. Нормативна концепція теорії редагування [Текст]: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра філол. наук. 10.01.08 / З. В. Партико ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2004. — 38 с.
  • Партико Зіновій Васильович. Галузеве редагування в засобах масової інформації [Текст]: [конспект лекцій] / З. В. Партико. — Л. : Афіша, 2007. — 101 с. — (В засобах масової інформації). — ISBN 978-966-325-4.
  • Партико З. В. Теорія масової інформації та комунікації. — Львів: Афіша, 2008. — 292 с.
  • Партико З. В., Огірко І. В. Редагометрія — міждисциплінарна галузь знань // Держава та регіони. — (Серія «Соціальні комунікації»). — 2010. — № 1. — С. 108–110.

Посилання[edit]

Для студентів старших років навчання. Основною метою є ознайомлення студентів з основами проведення наукових досліджень. Огірко І.В.