Мультимедійні технології

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Мультимедійні технології[edit]

Мультимедійне документування

https://www.facebook.com/groups/403832277763212

Інформаційні технології[edit]

Інформаційні технології безпекометрії

Логіка та інформаційні технології

Моделювання та технології

Назва: дисципліни Мультимедійні технології Ключові слова: мультимедіа технології multimedia technology Дата: 2021 Короткий огляд (реферат): Дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в. Метою викладання навчальної дисципліни «Мультимедійні технології » є ознайомлення з підходами опрацювання, перетворення та мультимедійного пред-ставлення інформації у різних сферах діяльності.. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: формування розуміння історичних та те-оретичних фундаментальних основ мультимедійних технологій у інформаційній діяльності людини, держави та суспільства, дизайну загалом, та у сфері спеціалізації;.

Фахівці розглядають мультимедійні технології як новий засіб масової інформації та комунікації. Особливості цих ЗМІК такі:

  • комунікаційна модель "багато — багатьом", завдяки якій споживачі отримують повну інформацію;
  • гіпермедійне представлення інформації;
  • інтерактивна природа;
  • значно ширший масштаб інформації;
  • відсутність територіально-часових обмежень поширення та отримання інформації;
  • низька вартість аудиторного контакту;
  • висока оперативність інформування;
  • можливість передавання достатньо повної інформації.


Робоча програма навчальної дисципліни «Мультимедійні технології»[edit]

ВСТУП Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Мультимедійні технології» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання». 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 1.1. Заплановані результати Місце дисципліни. Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі видавництва і поліграфії. Метою викладання навчальної дисципліни «Мультимедійні технології» є ознайомлення з підходами опрацювання, перетворення та мультимедійного представлення інформації у різних сферах діяльності.. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: формування розуміння історичних та теоретичних фундаментальних основ мультимедійних технологій у інформаційній діяльності людини, держави та суспільства, дизайну загалом, та у сфері спеціалізації; обізнаність стосовно місця видавництва та поліграфії у соціальному, культурному/мистецькому, політичному, екологічному, економічному та етичному контекстах; обізнаність про загальний зміст та принципи дизайну та технологій видавництва і поліграфії. В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі компетентності: інтегральні: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у процесі навчання, що передбачає застосування теорій і методів технічних, природничих, гуманітарних, соціальних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов; загальні: здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність приймати обґрунтовані рішення та ін. фахові: здатність проектувати структуру, конструкцію та дизайн друкованих і електронних видань, паковань, мультимедійних інформаційних продуктів, використовуючи сучасне програмне та апаратне забезпечення, з урахуванням вимог до результату, наявних ресурсів та обмежень. Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна базується на знаннях таких дисциплін «Вступ до спеціальності», «Інформатика», «Основи композиції і дизайну» та є базою для вивчення подальших дисциплін. Програма навчальної дисципліни Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з навчального модуля, який є логічно завершеним, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якого передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. Модуль №1 «Мультимедійні технології» Тема 1.1. Поняття мультимедіа. Сфери застосування мультимедіа. Мультимедіа як феномен культури. Поняття мультимедіа та основні напрямки розвитку і практичного застосування. Система менеджменту якості. Робоча програма навчальної дисципліни «Мультимедійні технології» Тема 1.2. Мультимедіа і людина. Що таке мультимедіа. Класифікація мультимедіа. Людина, як суб’єкт мультимедіа. Людина, як об’єкт мультимедіа. Аналоговий світ – цифровий світ. Тема 1.3. Види та характеристики засобів мультимедіа. Текст: кодування, шрифти, гіпертекст. Зображення: растрова та векторна графіка, 3D-графіка, цифрова фотографія, колір у візуальних комунікаціях. Звук: природа та роль у мультимедіа, аналогово-цифрове перетворення. Відео у мультимедіа. 3D елементи віртуальної реальності. Тема 1.4. Засоби створення мультимедіа. Створення мультимедійних продуктів. Мультимедійні презентації. Використання глобального інформаційного середовища для створення та позиціонування мультимедійних продуктів. Тема 1.5. Можливості засобів мультимедіа. Технології та системи мультимедіа. Комп’ютерна графіка. Основи комп’ютерної анімації. Технології цифрової обробки та монтажу зображень. Системи доступу до графічних та текстових сервісів. Основи звуко- та відеорежисури. Тема 1.6. Мультимедійні документи: особливості та характеристики. Гіпертекст. Особливості гіпертекстового документу. Електронні видання: офіційне, наукове, науковопопулярне, видавничо-практичне, нормативне, навчальне, масово-політичне, довідкове, для дозвілля, художнє

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ[edit]

2.1. Структура навчальної дисципліни (тематичний план) № пор Назва теми (тематичного розділу) Обсяг навчальних занять (год.) Модуль №1 «Мультимедійні технології в інформаційній діяльності» Поняття мультимедіа. Сфери застосування мультимедіа Мультимедіа і людина 7 1.3 Види та характеристики засобів мультимедіа -7 1.4 Засоби створення мультимедіа 1.5 Можливості засобів мультимедіа. Технології та системи мультимедіа 1.6 Мультимедійні документи: особливості та характеристики 2.6 Модульна контрольна робота 2.7 Контрольна (домашня) робота (ЗФН) 3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 3.1. Методи навчання При вивченні навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання: метод проектів, евристичний, дослідницький, наочний. 3.2. Рекомендована література Базова література 3.2.1. Басюк Т. М. Методи та засоби мультимедійних інформаційних систем : навч. посібник / Т. М. Басюк, П. І. Жежнич. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 428 с. 3.2.2. Павлиш В. А. Основи інформаційних технологій і систем : навчальний посібник / В. А. Павлиш, Л. К. Гліненко – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 500 с. 2.3.3. Vaughan T. Multimedia: Making It Work, 9th Edition / T. Vaughan – McGraw-Hill Education, 2014. – 504 p. Допоміжна література 2.3.4. Albarino R. Goldstein's LightWorks at Southhampton // Variety. 1966. Vol. 213. No. 12. 2.3.5. Feldman T. An introduction to Digital Media. London, New-York : Routledge, 1997. P. 25. 2.3.6. Сучасні технології електронних мультимедійних видань : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2011. С. 11. 2.3.7. Moloney K. Multimedia, Crossmedia, Transmedia ... What's in a name? // https://transmediajournalism.org/2014/04/21/multimedia-crossmedia-transmedia-whats-in-a-name/. 3.3. Інформаційні ресурси в інтернеті 3.3.1.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8% D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0 3.3.2.https://vue.gov.ua/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC% D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0 3.3.3.http://eprints.zu.edu.ua/14333/1/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8 F.pdf

Силабус[edit]

навчальної дисципліни Мультимедійні технології 2021-2022 навчальний рік

Мова навчання: українська Ключові слова: підготовка майбутнього вчителя математики; мультимедійні технології; математична освіта. Обсяг дисципліни на поточний навчальний рік: Кількість кредитів/ годин Лекції (денна/заочна) Практичні заняття (денна/заочна) Самостійна робота (денна/заочна) звітність 3 кредити, 90 год. 18/12 18/12 54/66 залік

Мета та предмет курсу[edit]

Мета курсу: формування загальних і спеціальних, фахових компетентностей майбутніх учителів математики як складових забезпечення їхньої здатності розв'язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності, які пов’язані із мультимедійною підтримкою освітнього процесу. Предмет курсу: теоретичні та методико-технологічні аспекти практичної діяльності вчителя математики з мультимедійної підтримки освітнього процесу. Компетентності та програмні результати навчання

Компетентності:[edit]

• здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології; • здатність застосовувати на практиці знання з фундаментальних, соціальних і прикладних наук, сучасні методики та технології для забезпечення якості навчально-виховного процесу; • здатність виявляти сучасні тенденції в освіті, виявляти обізнаність на питаннях інноваційних педагогічних технологій; впроваджувати їх в навчальний процес. Програмні результати навчання: • володіння базовими знаннями в галузі сучасних інформаційних технологій в обсязі, необхідному для вивчення загальних і професійних дисциплін, самоосвіти й особистісного зростання. • володіння навичками використання програмних засобів і навичками роботи в комп'ютерних мережах, умінням використовувати інтернет-ресурси в обсязі, необхідному для використання в професії учителя. Зміст курсу Змістовий модуль 1. Опанування мультимедійних освітніх технологій як складова підготовки майбутнього вчителя/викладача. Теми: 1. Використання мультимедійних технологій як чинник розвитку сучасної шкільної освіти. 2. Цифрова компетентність вчителя/викладача. Основні компоненти цифрових мультимедійних технологій. Змістовий модуль 2. Організаційно-методичні основи використання готових мультимедійних продуктів у математичній освіті. Теми: 3. Специфіка використання відеофільмів освітнього та популяризаторського призначення у процесі математичної підготовки учнів. 4. Організаційно-методичні основи використання мультимедійних навчальних видань з математики. Мультимедійні уроки та екскурсії. Змістовий модуль 3. Специфіка використання вчителем математики мультимедійних веб-ресурсів і створення ММП до уроків і позакласних заходів. Теми: 5. Організаційно-методичні особливості використання вчителем математики мультимедійних веб-ресурсів. 6. Створення засобів візуалізації математичних понять і фактів у середовищах цифрової математики. 7. Організаційно-методичні особливості підготовки мультимедійних презентацій до уроків і позакласних заходів з математики. 8. Цифрові мультимедійні технології контролю навчальних досягнень учнів з математики. 9. Техніка використання в освітньому процесі інтерактивних дошок Smart Board. Методи навчання: • проблемні, пошуково-дослідницькі, інтерактивні (навчальні дискусії, мозковий штурм, освітній полілог, інтеракції у програмних середовищах); • наочно-практичні (навчальні мультимедійні демонстрації, віртуальні екскурсії, відеоперегляди; робота з навчальною, методичною, науково-популярною літературою; інформаційними ресурсами Інтернету; програмами, системами та пакетами цифрової математики); • метод портфоліо. Політика курсу (особливості проведення навчальних занять) Студентоцентроване навчання з наданням пріоритету інтерактивній освітній взаємодії, самостійній проектній діяльності здобувачів, їх активній роботі в інформаційному освітньому просторі; очне/дистанційне проведення групових та індивідуальних консультацій; прозоре рецензування та оцінювання виконаних робіт. Технічне й програмне забезпечення/обладнання, наочність Проведення лекційних та практичних занять в аудиторіях, обладнаних мультимедійними центрами та персональними комп’ютерами зі спеціалізованим програмним забезпеченням (програмами цифрової математики); використання зони Wi-Fi для підтримки високошвидкісного Інтернет-зв’язку; електронна підтримка освітнього процесу через платформу Moodle; користування фондами читального залу, репозитарію та електронної бібліотеки. Система оцінювання та вимоги Основними вимогами до здобувачів при вивченні дисципліни є: недопущення пропусків занять без поважних причин, своєчасне подання звітності (за розкладом практичних занять), регулярна робота з інформаційними ресурсами Moodle. Індивідуальне оцінювання успішності передбачає перевірку та оцінювання таких видів діяльності здобувачів: 1) виконання практичної роботи «Мультимедіа в схемах», 4 завдання з максимальною оцінкою 3 бали за кожне, максимально 12 балів. (Практичне заняття №1); 2) конспектування рамки цифрової компетентності вчителя та описання ресурсу для цифрових навичок вчителів України, максимально 5 балів. (Практичне заняття №2); 3) написання анотацій на художні та науково-популярні фільми про математику та математиків, максимально: 3 бали + 3 бали (Практичне заняття №3); 4) виконання контрольної лабораторної роботи: 4 завдання по 3 бали, максимально 12 балів (Практичне заняття №4); 5) виконання ІТЗ (не більше, як одного з теми): - ІТЗ 4 (на вибір 4.1-4.2) – 5 балів; ІТЗ 6 (на вибір 6.1-6.3) – 10 балів; ІТЗ 7 (на вибір 7.1-7.3) – 15 балів; ІТЗ (на вибір 8.1-8.2) – 15 балів; ІТЗ 9 (на вибір 9.1-9.2) – 15 балів. 6) 5 додаткових балів нараховуються студенту за регулярну роботу з ресурсами ЕПН Moodle. Підсумкова залікова оцінка виставляється як сумарна за результатами поточного оцінювання та оцінювання індивідуальних творчих робіт (ІТЗ). Розподіл балів по темах та видах звітності


Список рекомендованих джерел[edit]

Основні 1. Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю., Шевченко Л.С. Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід: навчальний посібник /за ред. Гуревича Р.С. Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. 348 с. 2. Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання: посібник /авт.: Жалдак М.І., Шут М І., Жук Ю.О., Дементієвська Н.П., Пінчук О.П., Соколюк О.М., Соколов П.К. /За редакцією: Жука Ю.О. К.: Педагогічна думка, 2012. 112 с. Допоміжні 4. Відкриття геометрії через комп’ютерні експерименти в пакеті DG: посібник для викладачів математики. / [Раков С. А., Горох В. П., Осенков К. О. та ін.]. Харків: ХДПУ, 2002. 108 с.

Інформаційні технології та сучасні сервіси

Віртуальна та реальна праця

Комп'ютерний кластер «ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ»

Інформаційні ресурси[edit]

https://uk.wikipedia.org/wiki/Огірко_Ігор_Васильович

http://іт.словник.укр/index.php/Мультимедійна_технологія

https://sites.google.com/site/ikttatzn9050678/home/multimedijni-tehnologiie-navcanna

https://olyaabramchuk.ucoz.ua/index/0-2

https://naurok.com.ua/prezentaciya-multimediyni-tehnologi-v-osviti-67586.html

https://svitppt.com.ua/informatika/multimediyni-tehnologii.html

https://naurok.com.ua/multimediyni-tehnologi-na-urokah-matematiki-30906.html

https://www.youtube.com/watch?v=rlqZo8LO6ss

http://eprints.zu.edu.ua/14333/1/синиця.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=8y_F0LfGj_E

https://www.youtube.com/watch?v=FqnSBTUcK10&t=67s

https://www.youtube.com/watch?v=jye3Z4s3Sxc&t=42s

https://sites.google.com/site/ikttatzn9050678/home/multimedijni-tehnologiie-navcanna

http://xn--r1a3b.xn--b1amgblet.xn--j1amh/index.php/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F

http://eprints.zu.edu.ua/14333/1/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F.pdf

https://zu.edu.ua/offic/pro-komplek-dyscypliny.pdf https://beta.wikiversity.org/wiki/

Наукова_школа_з_моделювання_та_управління_інформаційних_мультимедійних_технологій.

Інтелектуальне колективне навчання