Огірко Ігор Васильович

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Огірко Ігор Васильович — науковець, педагог. Доктор фізико-математичних наук (1990).

Діяльність[edit]

Професор Огірко І. В. зробив значний особистий внесок у науково-технічний та освітній розвиток Української держави, отримав вагомі наукові досягнення з інформаційних мультимедійних технологій стосовно української поліграфії. Характеризується багаторічною сумлінною працею на посаді професора прикладної математики в Українській академії друкарства. В 1974 році закінчив — Львівський університет імені Івана Франка за спеціальністю «Прикладна математика». У 1974—1996 роках працював в Інституті прикладних проблем механіки та математики Академії наук України та Львівському державному університеті ім. Івана Франка. У 1978 р. захистив кандидатську дисертацію з математичних методів оптимізації та моделювання. Також працював завідувачем відділу чисельних методів механіки. У 1990 році в Казанському університеті захистив докторську дисертацію на тему: Розрахунок і оптимізація термопружного стану тіл з урахуванням геометричної та фізичної нелінійності. У роботі розробляв моделі нелінійної термопружності з використанням чисельних методів оптимізації і показав впровадження в поліграфії. З 1992 р. — професор, завідувач кафедри прикладної математики Українська академія друкарства. Був професором кафедри електронних видань цього вишу. Викладає курси «Управління проектами», «Інформаційні технології в наукових дослідженнях», «Застосування сучасних методів прикладної математики у наукових дослідженнях», «Теорія нечітких множин», «Методи і техніка штучного інтелекту» для здобувачів ступеня доктора філософії. Лекції читає грамотно, чітко, послідовно, літературною мовою з врахуванням сучасного розвитку науки і термінології. На його лекціях панує творча атмосфера активного спілкування. Лектор вільно володіє матеріалом, легко спілкується, допомагає студентам зрозуміти новий матеріал і поглибити набуті знання. Професор Огірко І. В. володіє достатнім досвідом та рівнем підготовки і відповідає посаді завідувача кафедри інформаційних мультимедійних технологій. Вчений-практик, основна сфера наукових інтересів якого стосується, головним чином дослідження теоретичних та методологічних проблем математичного моделювання та інформаційних технологій. Опублікував 480 робіт, в тому числі 4 – монографії 5 навчальних посібників, 330 статей та тез конференцій. Має 12 авторських свідоцтв та патентів, а також 7 скопівських публікацій з математичного моделювання та інформаційних технологій. Бере участь у редколегіях українських та зарубіжних наукових журналів і збірників. Член редколегій наукових збірників «Поліграфія і видавнича справа», «Квалілогія книги», «Наукові записки», «Комп̕ ютерні технології друкарства». Професор Огірко І. В. бере активну участь у спеціалізованих вчених Радах по захисту дисертацій, в тому числі в Д.35.101.01 УАД. Відомі його учні - Загура Ф. І., завідувач кафедрою Університету фізичної культури; Пілат О. Ю., канд. техн. наук, Вчений секретар Науково-дослідного інституту метрології і стандартизації та інші. Керівництво НДР - докторант Ясінський М. Ф. підготував дисертацію, є аспіранти - Климентий Ю. М., Гладун Д. В., Жмихов Я. Ю. Брав участь у 28 міжнародних наукових конференціях з інформаційних технологій, прикладної математики, наукових конференціях УАД. Має нагороду Відмінник освіти України. Нагороджений грамотами Української академії друкарства, Вищої Атестаційної Комісії України, Верховної Ради України за наукову та педагогічну діяльність. За значний особистий внесок у державну систему підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації України та з нагоди 80-річчя від дня заснування Української академії друкарства Міністерства освіти і науки України Огірко Ігор Васильович нагороджений грамотою Вищої Атестаційної Комісії України (11 листопада 2010р.). Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, найвищою відзнакою Міністерства освіти і науки "Відмінник освіти України".За визначні досягнення в розвитку академії та підготовку висококваліфікованих фахівців для видавничо-поліграфічної галузі України рішенням Вченої Ради Української академії друкарства Огірко Ігорю Васильовичу присвоєно звання Заслуженого працівника Української академії друкарства (протокол №9/697 від 16 травня 2019 р.). Академія характеризує професора Огірко Ігора Васильовича, як кваліфікованого науковця, викладача, який користується авторитетом у колективі та серед студентів.

Наукова діяльність[edit]

Наукові напрямки досліджень — нелінійні диференціальні рівняння термопружності та методи оптимізації. Кандидатська дисертація присвячена дослідженню термопружного стану оболонок з використанням чисельних математичних методів. Досліджувались оболонки та пластини з термочутливого матеріалу з врахуванням геометричної нелінійності. В докторській дисертації досліджувався напружено-деформований стан конструкції під дією силових та температурних факторів. Використовувались ітераційні та комп'ютерні методи розв'язування нелінійних диференціальних рівнянь. Автор 156 наукових праць, серед яких три монографія|монографії. Автор книги «Оптимізації деформації друкарських форм», «Математичне моделювання друкарських форм ротаційних машин». Має 12 авторське свідоцтво|авторських свідоцтв на винахід|винаходи Джерело. Член двох спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій: в Українській академії друкарства та в Львівському національному університеті . Постійний член редакційних колегій збірників наукових наукових праць. З 2005 р. по 2008 навчальний рік голова Державної екзаменаційної комісії Львівського національного університету ім. Ів. Франка по спеціальностях економічна кібернетика. Під його керівництвом захистив кандидатську дисертацію Загура Ф. І.  за фахом «24.00.01 — олімпійський і професійний спорт» Автореферат дисертації Загури Ф. І.. Керівник відділу Наукового експерименту-Західний центр Українського відділення всесвітньої лабораторії .

Професор, відмінник освіти Огірко І.В. під час лекцій та практичних занять при вивченні моделей нелінійної термопружності, використання методів її оптимізації створює передумови для формування загальнолюдських цінностей, гармонії стосунків людини і навколишнього середовища, суспільства і природи, людини і мистецтва.У дослідженні Огірка І.В. «Культурометрія – метод оцінки, моделювання та аналізу» принципи культурології органічного інтегруються у науково-освітні явища і стають важливими чинниками як мотивації навчальної діяльності студента, так і визначальним засобом у досягненні бажаного результату у професійному становленні. У науковий обіг професійної освіти професор Огірко І.В. вводить термін «культурометрія», який свідчить про інтеграцію навчальних дисциплін гуманітарного і технічного циклів.Інноваційні процеси педагогіки співробітництва, запроваджувані професором Огірком І.В., свідчать про успішні пошуки шляхів і методів використання культурологічних методів у навчанні студентів технічного профілю на прикладі викладання різних навчальних дисциплін технічного профілю.

Практичний і науково-методичний досвід професора Огірка І.В. переконливо доводить, що не слід протиставляти культурологічні й технічні науки – треба шукати шляхи покращення обох в їх єдності і взаємопроникненні.Наукові напрямки досліджень професора кафедри інформаційних мультимедійних технологій Української академії друкарства Огірка І.В. — нелінійні диференціальні рівняння термопружності та методи оптимізації. Професор Огірко І.В. – автор книг «Оптимізація деформації друкарських форм», «Математичне моделювання друкарських форм ротаційних машин», «Прикладна математика». Має 12 авторських свідоцтв на винаходи. Член спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій: в Українській академії друкарства та в Львівському національному університеті в 2003—2016 роках. У 2002—2005 роках член Спеціалізованої ради за спеціальністю державне управління в Академії державного управління при Президентові України (Львів, Брюховичі). Постійний член редакційних колегій збірників наукових праць «Поліграфія і видавнича справа», «Наукові записки Української академії друкарства». З 2005 р. по 2008 навчальний рік голова Державної екзаменаційної комісії Львівського національного університету ім. І. Франка за спеціальностями прикладна математика. У наукових дослідженнях професора Огірка І.В. переконливо доводиться, що культурологічний підхід у професійному становленні студентів технічних навчальних закладів полягає в утвердженні людини як вищої соціальної цінності, у найповнішому розкритті її здібностей та задоволенні різноманітних освітніх потреб, забезпеченні пріоритетності загальнолюдських цінностей, гармонії стосунків людини і навколишнього середовища, суспільства і природи.Професор Огірко І.В. доводить, що сучасна професійна освіта покликана формувати цілісну картину світу, духовність, культуру особистості.У дослідженнях Огірка І.В. принцип культурології розглядається як один із засобів формування культурологічного світогляду студента, формування гармонійно розвиненої людської індивідуальності. В основі цих педагогічних інновацій лежать переконання у безмежних можливостях людської індивідуальності та її здатність до вдосконалення. За переконаннями професора кафедри інформаційних мультимедійних технологій Огірка І.В., формування культурологічного світогляду сучасного студента технічного навчального закладу – це процес, спрямований на засвоєння особистістю не лише професійного, а і культурологічного знання, культурологічного потенціалу кожної галузі знань, на засвоєння особистістю студента загально значущих цінностей кожної галузі знань. Формування культурологічного світогляду у професійній вищій школі, на думку професора Огірка І.В., не може бути зведено до доповнення навчальної програми якимись новими предметами – потрібен такий розворот всієї системи освіти, за якого ми вбачали б студента не як майбутнього спеціаліста вузького профілю, а як майбутню освічену, розвинуту, благородну людину, яка не може бути поганим спеціалістом, оскільки фах – це лише грань цілісного буття такої людини. Науково-педагогічна діяльність професора Огірка І.В. – підтвердження конкретної реалізації даної проблеми.Вивчення досвіду професора Огірка І.В. дозволяє виробити архетип формування моделі становлення культурологічного світогляду студентів. Традиційно методична система навчання включає в себе цілі, зміст, методи, форми і засоби дидактики. Всі ці елементи входять і в модель формування культурологічного світогляду студентів під час вивчення технічних дисциплін. математичної освіти. Її сутність можна виразити таким чином – вона є метою і засобом цілісного розвитку особистості завдяки вивченню технічних дисциплін. Звідси випливає, що психологічна структура особистості і закономірності її розвитку повинні стати елементом будь-якої освітньої моделі, у тому числі і вищої освіти.Кожен студент, за переконаннями професора Огірка І.В., унікальний, тому він створює таке педагогічне середовище, яке б забезпечувало позитивну, різнобічну й творчу самореалізацію студента, адже наукова організація навчального процесу унеможливлює штучне відокремлення навчання, виховання і розвитку студентів. Науково-педагогічна діяльність професора Огірка І. В. доводить, що як фахівець сучасний студент технічного університету повинен не лише володіти знаннями, а й вміти адаптувати їх до ситуацій, відбирати додатковий матеріал, володіти різними методами, прийомами навчання. Як науковець- педагог, професор Огірко І.В. чітко уявляє кінцеву мету навчання та виховання і розуміє роль процесу формування гармонійно розвиненої особистості у цьому процесі; як методист-практик, добре знає прийоми керування діяльністю студентів.Виховання почуття професійного обов’язку, за переконанням професора Огірка І.В., є основою формування культурологічного світогляду студента сучасного технічного університету.Формування культурологічного світогляду студента сучасного технічного університету базується на формуванні духовного простору сучасно суспільства і сучасної педагогіки, як унікального її віддзеркалення. Ці завдання виконає цілий ряд вчених сьогодення, серед яких і професор Огірко І.В.У науково-практичному доробку професора Огірка І.В. культурологія розглядається як симбіоз традиційного та ціннісного начал, поєднання цінностей індивіда й суспільства, традиції народу, сім'ї, напрям зв'язків між ними, домінування у внутрішній структурі культурології того чи іншого чинника . У науково-педагогічному досвіді професора Огірка І.В. можемо визначити такі основні напрямки: 1. Мотиваційна готовність майбутніх технічних фахівців використовувати культурологічні знання в майбутній професійній діяльності. 2. Потреба постійного використання культурологічних знань у самоосвіті. 4. Створення культурологічних умов для підвищення професійного рівня майбутніх фахівців технічного профілю. 5. Забезпечення неперервного процесу культурології професійної технічної освіти, наукової роботи навчальною та методичною літературою. Науково-педагогічний аналіз діяльності професора Огірка І.В. доводить, що процес формування педагогічних умов формування культурологічного світогляду сучасного спеціаліста технічної галузі обумовлений необхідністю визначення тих аспектів, які максимально сприяють реалізації найважливіших цільових установок використання основних засад технічної освіти в якості практичних засобів для професійної діяльності. У творчому доробку професора Огірка І.В. наявні дослідження, у яких доводиться органічна єдність фізичної, культурологічної і професійної підготовки сучасного професіонала-фахівця. Вивчаючи питання культурологічного підходу у тривання навчально-виховного процесу професора Огірка І В. в Українській академії друкарства можемо стверджуємо, що інженерна освіта обов’язково повинна враховувати нові відношення інженерної діяльності з навколишнім середовищем, суспільством, людиною. Підсумовуючи аспекти різнопланового педагогічного погляду на духовність, викладену за вивченням педагогічного досвіду професора Огірка І.В., підтримуємо думку науковців про обов'язкове розуміння духовності як системи понять та уявлень, що складають епіцентр освіти, а саме: духовність – це внутрішньо складний і зовні насичений світ людини, виражений у вигляді сукупності взаємопов'язаних та соціально значущих якостей; духовність завжди соціокультурно детермінована і є внутрішньою культурою особистості, яка проявляється у свободі самореалізації, творчих пошуках; духовність – це діяльнісна сфера релігії, моралі та мистецтва, плідно реалізована та загальновизнана, але разом з тим – це і сфера науки. Як бачимо, у цьому процесі знайдені шляхи реалізації проекту наукової методики культурології, визнані та успішно реалізовані професором Огірком І.В. Вивчення науково-педагогічного досвіду професора Огірка І.В. переконливо доводить, що культурологія як основа духовності може стати компонентом інноваційного змісту професійної освіти.

Професор, доктор фізико-математичних наук Ігор Огірко науковий консультант з біомеханіки Міжнародної Федерації Бойового Гопака.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%20%D0%86$

http://www.researcherid.com/rid/D-8341-2018

Журнальні публікації[edit]

 • Бурак Я. І., Огірко І. В. Застосування методу нелінійної релаксації до оптимізації нагріву оболонок обертання / / Тез. докл. VII науч. конф. по застосуванню ЕОМ в механіці деформ. тв. тіла (Ташкент, 30 сент. — 2 жовтня. 1975 р.). — Ташкен, 1975. — Ч. ІІІ. — С.5.
 • Бурак Я. І., Огірко І. В. Про визначення термопружності стану оболонки екрану кінескоп з урахуванням температурної залежності характеристик матеріалу / / Якість, міцність, надійність і технологічність електровакуумних приладів. — Київ: Наук. думка, 1976. — С.59-62.
 • Бурак Я. І., Огірко І. В. Оптимальний нагрів циліндричної оболонки з залежними від температури характеристиками матеріалу / / Мат. методи і фіз.-мех. поля. — 1977. — Вип. 5. — С.26-30
 • Огірко І. В. Раціональний розподіл температури по поверхні термочуттєвого тіла … стор 332 / / Інженерно-фізичний журнал Том 47, Номер 2 (серпень, 1984)
 • Огірко І. В. Оптимальне по напрузі температурне поле в локальній області гнучкої конструкції / / Інститут проблем міцності,, 1986, N2. — C.69-72.
 • Ogirko I.V., Irkha B.E. A study of the elastic deformations in a thermoelastic inhomogeneous solid of revolution / / Journal of Mathematical Sciences. Volume 79, Issue 6, 1996, Pages 1469–1471. передрук з: Matematicheskie Metody i Fiziko-Mekhanicheskie Polya, No. 37, 1994, pp. 91-94.)
 • Ogirko I.V., Zapotochnyi V.I. The stress-strain state of screen photopolymer plates / / Soviet Materials Science 22 (6), 1987, pp. 640-643.
 • Ogirko I.V. Temperature field, optimum with regard to stresses, in a local region of a flexible structure / / Strength of Materials 18 (2), 1986, pp. 209-213.
 • Ogirko I.V. Stress-Optimal Temperature Field in the Local Region of a Flexible Structure / / Problemy Prochnosti (2), 1986, pp. 69-72.
 • Мартинюк М., Огірко I. Прикладні аспекти комплексної оцінки якості оправ // Квалілогія книги. – Львів: НВП Мета, 1998. – С.106-107.
 • Виноградський Б. А. Математичне моделювання задач спорту : навч. комп’ютер. посіб. / Б. А. Виноградський, І. В. Огірко. – Л., 1996. – 72 с.
 • Виноградський Б. А. Математичний аналіз динаміки спортивних результатів спортсменів / Б. А. Виноградський, І. В. Огірко // Фізична культура та спорт – важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення : тези звітної наук.-практ. конф. викладачів ЛДІФК за 1994 рік. – Л., 1995. – С. 39 – 40.
 • Огірко І. В. Коефіцієнт вагомості – об’єктивний показник рейтингової системи оцінювання якості навчання студентів / І. В. Огірко, О. Ю. Сидорко // Фізична культура та спорт – важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення : тези звітної наук.-практ. конф. викладачів ЛДІФК за 1994 рік. – Л., 1995. – С. 88 – 89.
 • Огірко І. В. Математичний аналіз динаміки спортивних результатів спортсменва : комп’ютерний навч. посіб. для асп. і співшукачів / І. В. Огірко, Б. А. Виноградський. – Л., 1995. – 70 с.
 • Дуб Я.I., Огірко Г.В., Ясінський М.Ф. Деформація друкарського елемента

фотополімерної форми. -зб. «Поліграфія і видавнича справа», вип.4, Львів, 1986.-С.49.

Публікації у виданнях[edit]

 • Автоматизований навчальний курс з обчислювальної техніки та інформатики [Текст] / І.В.Огірко // Респ.конф. "Автоматизовані засоби викладання інформатики у техн. вузі": тези доп. - К., 1991. - С. 14-19.
 • Аналіз процесу висушування водовимивних фотополімерних друкарських форм [Текст] / І.Огірко, Л.Якубовська // Поліграфія і видавнича справа. - 1993. - №28. - С. 111-118.
 • Дослідження напружень і деформацій в друкарських формах ротаційних поліграфічних машин [Текст] / І.В. Огірко, В. М. Гембара, Й.З. Піскозуб // І Міжнар. симпозіум урк. інж.-мех. - Львів, 1993. - С. 77-82.
 • Моделювання впливу змащувально-охолоджуваної рідини на основі полімерів на процес механічної обробки деталей поліграфічних машин / І.В. Огірко, В.О. Лаптєв // Поліграфія і видавнича справа. - 1993. - №28. - С. 91-98.
 • Проблеми українізації САПР для поліграфічного машинобудування [Текст] / І.В. Огірко, С.А. Дубиняк // Проблеми українізації комп'ютерів: зб.ст. - Львів: Укр. полігр. ін-т ім. Івана Федорова, 1993. - С. 42-49.
 • Програмне та інформаційне забезпечення САПР друкарських форм [Текст] / І.В. Огірко, Н.Я, Данилишин // Звітна наук.-техн. конф. проф.-викл. складу наук. працівників і асп. (Укр. полігр. ін-т ім. Івана Федорова): тези доп. - Львів, 1993. - Вип.1. - С. 54-58.
 • Розробка САПР транспортуючих систем поліграфічних машин [Текст] / І.В. Огірко, С.А. Дубиняк // Препр. №293: доп. наук. конф. Т-ва наук. викладів П. Могили. - Львів, 1993 - С. 63-68.
 • Чисельний метод розв'язування задачі операторного програмування [Текст] / І.В. Огірко, Л.С. Роман // Проблеми українізації комп'ютерів: зб. ст. - Львів: Укр. полігр ін-т ім. Івана Федорова, 1993. - С. 82-87.
 • Вплив тиражестійкості друкарських фотополімерних форм на якість книжкової продукції [Текст] / І.В. Огірко,, М. Ясінський // Квалілогія книги. - 1996. - №1. _С. 20-21.
 • Комп'ютерні книги [Текст] / І.В. Огірко, М. Вітер, О. Огірко // Комп'ютерні технології друкарства. - 1998. - №2. - С. 104-105.
 • Дослідження пружно-деформованого стану фотополімерної форми на основі рівнянь теорії пружності циліндричної оболонки [Текст] / І.В.Огірко, Я.І.Дуб, М.Ф.Ясінський//Поліграфія і видавнича справа. - 1989. - №25. - С. 18-27.
 • Комп'ютерна технологія та цифровий друк [Текст] / І.В.Огірко, С.Ярема // Квалілогія книги. - 1996. - №1. - С. 20-21.
 • Методи визначення коефцієнтів вагомості показників якості книг [Текст] / І.В.Огірко, Л.Кулік // Квалілогія книги. - 1998. - №2. - С. 104-105.
 • Прогресивні інформаційні технології комп'ютерних книг [Текст] / І.В.Огірко, Я.М.Кавин // Квалілогія книги. - 2000. - №3. - С. 67-72.
 • Гідродинамічні явища у фарбі при друкованому контексті [Текст] / І.В.Огірко, С.Якуцевич // Поліграфія і видавнича справа. - 2002. - №38. - С.45-53.
 • Дифузія фарби в папір під тиском друкарського контакту [Текст] / І.В.Огірко, С.Якуцевич // Поліграфія і видавнича справа. - 2002. - №7. - С.211-215.
 • Матиматичне моделювання та якість поліграфічного друку [Текст] / І.В.Огірко, Я.Кавин, Ю.О.Шульжик // Квалілогія книги. - 2002. - №4. - С.161-164.
 • Культурометрія - методи оцінки, моделювання та аналізу [Текст] / І.В.Огірко, О.М.Падовська // Вісник (Укр. акад. дизайну). - 2003. - №1. - С.51-58.
 • Порівняльний аналіз концептуальних моделей електронних урядів України і Німеччини [Текст] / І.В.Огірко, М.М.Ушаков // Ефект. держ. упр. - 2003. - Вип. 4. - С.92-98.
 • Інвестометрія в євроінтеграційних процесах [Текст] / І.В.Огірко, Ю.О.Шульжик // Екон. України в євроінтеграційних процесах. - 2004. - Вип. 13. - С.74-78.


 • Ігор Огірко,Світлана Похмурська. Особливості занять із туризму як засобу фізичного виховання дошкільнят. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ І КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ,Фізична культура , фізичне виховання різних груп населення Збірник наукових праць . Т . 2. 2008.c. 203-206. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/fvs/2008_2/1/Ogirko_Pohmurska.pdf
 • Д. А. Вакуліч, В. З. Маїк, І. В. Огірко . МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ЯВИЩ ФОРМУВАННЯ КОНГРЕВНОГО РЕЛЬЄФНОГО ЗОБРАЖЕННЯ. DESIGN OF THE MECHANICAL PHENOMENA OF FORMING OF CONGREVNOGO RELIEF IMAGE .НАУКОВІ ЗАПИСКИ Українська академія друкарства . 2008 / 2 (14). c.39- 46. https://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=site%3Airbis-nbuv.gov.ua&as_sauthors=%20%D0%86%D0%92%20%D0%9E%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE&hl=uk&btnG=&as_sdt=0%2C5
 • Zanevskyy I. Mathematical and mechanical modelling of bow and archer interaction / Igor Zanevskyy, Igor Ohirko // Acta of Bioengineering and Biomechanics. – Wroclaw, 2002. – N 4, suppl. 1. – P. 615 – 616.
 • Огірко І. Довготермінове та короткотермінове прогнозування в олімпійських видах спорту / І. Огірко, О. Дзюбан // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2003. - № 16. - С. 62-69.
 • Огірко І. В., Паславська І. М. Методи інвестометрії у прийнятті ефективних інвестиційних рішень. В зб.: «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід.» (МНМК) ЛНУ. Ім. Ів. Франка. Львів. 2010 с.80-81.
 • Огірко І. В., Паславська І. М. Методи інвестометрії у прийнятті ефективних інвестиційних рішень. В зб.: формування ринкової економіки. Проблеми економічної кібернетики. Львів. ЛНУ ім. Ів. Франка. № 22, 2011. с.232-236.
 • Огірко І. В. , Синицький О. С. Математичне моделювання прийняття управлінських рішень в зб.: Реформування системи держвного управління. ЛР і ДУ НАДУ при Президентові України. Львів. 2011.ч.2 с. 398–400.
 • І. В. Огірко ,.О .Ю. Пілaт. АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЕЛЕКТРОННОГО ВИДАННЯ. AUTOMATION OF QUALITY ELECTRONIC PUBLICATION. ПОЛІГРАФІЯ І ВИДАВНИЧА СПРАВА. НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Українська академія друкарства. .2011 / 2 (54)c. 124-130. https://scholar.google.com.ua/scholar?start=10&q=site:irbis-nbuv.gov.ua+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80:%D0%86%D0%92+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80:%D0%9E%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE&hl=uk&as_sdt=0,5
 • Райтер Р.,Ласько О.,Огірко І.,Борик О. Загальні основи технічної підготовки спортсменів складнокоординаційних видів спорту залежно від їхньої конструкції будови тіла. Збірник наукових праць Волинського національного університету ім. Лесі України. м. Луцьк 2012 .№ 4(20) c 464–469.
 • Серант А. Й., Огірко І. В. Соціальні комунікації і соціальні мережі як моделі розгалуженого розвитку зв'язків з громадськістю // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Вип. 31 — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. — 50-56 с.
 • Ших Ю. А. ,Огірко І. В. Віртуальне паломництво — інтернет технології для задоволення духовних потреб. Поліграфія і видавнича справа. Львів. УАД. № 2 (58). 2012. с.77-81.
 • Криницька І. П. , Огірко І. В. ,Аналіз презентації явища насильства над дітьми в сім'ї в сучасних інформаційних технологіях. Поліграфія і видавнича справа. Львів. УАД. № 2 (58). 2012. с.81-88
 • Огірко І. В., Дмитришин А. Управлінння якістю проекту книги. В збірнику: «Кваліологія книги». УАД. Львів. 2012 с. 259–265.
 • Пілат О., Огірко І. Інформаційна система оцінки якості електронних видань. В збірнику: Український Університет в Москві. Москва. Том 17. 2012., с. 162–166.
 • Гаранько Т., Огірко І. Перспективи впровадження автоматизовних систем управдіння. В збірнику: Комп'ютерні технології друкарства. № 27. УАД. Львів. 2012 с. 329–334.
 • Огірко Ігор, Огірко Олег. Духовно-моральні аспекти фізичного виховання // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки — Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. — № 2 (18). — С. 21-27.
 • Нетак, В. Б., І. В. Огірко. "Аналіз веб-сайтів та електронних видань про широкоформатний струминний друк." Квалілогія книги 2 (2009): 33-37.
 • Огірко, І. В., Н. В. Ярка. "Аналіз інтернет-публікацій щодо використання фотополімеризаційноздатних матеріалів в поліграфії." Квалілогія книги 1 (2010): 71-77.
 • Огірко І. В. Інтернет-видання про домогосподарства України / І. В. Огірко, О. Ю. Бігальська // Поліграфія і видавнича справа. - 2010. - № 2. - С. 69-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2010_2_10
 • Конюхов Андрій, Огірко І.В. Управління проектами . https://upravlinnya-proektami.webnode.com.ua/ 2014.
 • Огірко І. В. Математичне моделювання технічної підготовки спортсменів складнокоординаційних видів спорту / І. В. Огірко // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучас. сусп-ві. - 2015. - № 1. - С. 113-118.
 • Kucherov D.P., Ohirko I.V., Ohirko O.I., Golenkovskaya T.I. Neural Network technologies for recognition characters. Electronics and control systems. "National Aviation University"– № 4 (46). – 2015. – P. 65-71.ISSN: 1990-5548.
 • Ihor Ohirko, Michaił Yasinsky, Ludmiła Yasinska-Damri, Olga Ohirko. Models of Geometrical Optics and Lenticular Printing: "Computer Technologies of Printing ".Volume: 2 .Ukrainian Academy of Printing . 2015. – P. 205-213.ISSN: 2411-9210.
 • W. Wysoczansky, A. Oliejnik, I. Ohirko. MATHEMATICAL MODELLING OF DIFFUSION PROCESSES IN THE SHALE GAS PRODUCTION TECHNOLOGY. Instytut Budownictwa, PSW im. Papieża Jana-Pawła II. „TELECOTRON INTERNATIONAL”.WARSZAWA .2016. Pg. 22.ISBN 978-83-932045-2-6-0 Invalid ISBN.
 • Огірко І. В. Цифрова безпека інформації як складова економічної безпеки. Всеукраїнськa науково-практичної конференція «Економічна безпека України: стан, проблеми та перспективи». 22 квітня 2016 р. у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Львів. 2016.c. 4.
 • Огірко І.В., Огірко О.І., Крап-Спісак Н.П. Секвенційні алгоритми і проектування інформатизаційної мережі комп'ютерних систем. Управління розвитком складних систем. КНУБА. Київ, Україна, – 2016. – №25. – С. 127 – 132. ISSN 2219-5300
 • Огірко І. В. Штангрет А. М. ІТ у наукових дослідженнях. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ для здобувачів ступеня доктор філософії. УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА.Львів–2016.C.12.https://www.uad.lviv.ua/uploads/ufeb/it_doslid16.pdf
 • Огірко І. В. Штангрет А. М. Моделі і методи економічної динаміки. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ для здобувачів ступеня доктор філософії. УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА.Львів–2016.C.12.https://www.uad.lviv.ua/uploads/ufeb/model_method_16.pdf
 • Ткаченко В . П ., Огірко І . В ., Огірко О . І . МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЗАХИСТУ WEB-САЙТІВ.Сб.Полиграфические, мультимедийные и web‐технологии. Т1. – Харьков: ХНУРЭ, 2016. – с.98-101. ІSBN 978‐966‐659‐216‐6
 • Ткаченко В . П ., Огірко І . В ., Пілат О . Ю ., Огірко О . І .МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ САЙТІВ . 1‐й Международ. науч.‐техн. конф. (16‐20 мая 2016). Полиграфические, мультимедийные и web‐технологии. /– Харьков: ХНУРЭ, 2016. – с. 96-97. ІSBN 978‐966‐659‐216‐6
 • Огірко І. В. Теорія нечітких множин.Навчальна програма підготовки доктора філософії.Спеціальність «АВТОМАТИЗАЦІЯ І КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ».Львів, УАД. 20 C. http://akt.uad.lviv.ua/index.php/navchannia/osvitni-prohramy2/prohrama-pidhotovky-doktora-filosofii?id=134
 • Огірко І. В. Методи і техніка штучного інтелекту.Навчальна програма підготовки доктора філософії.Спеціальність «АВТОМАТИЗАЦІЯ І КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ» .Львів, УАД. 20 C. http://akt.uad.lviv.ua/index.php/navchannia/osvitni-prohramy2/prohrama-pidhotovky-doktora-filosofii?id=136
 • OHIRKO Igor, ZANIEWSKI Igor, OGIRKO Olga. Modelowanie i symulacja w naukach ekonomicznych. Czasopisma Autobusy z artykułami z Konferencji LogiTrans 2016, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Organizacja i zarządzanie. 6 / 2016 . S.1742-1747.ISSN 1509-5878 http://yadda.icm.edu.pl/yadda/search/page.action?qt=SEARCH&q=sc.general*l_0*c_0contributorId_0_0author_0eq.80fec22de3fbabfe8319dd3aac27dd35
 • Огірко І. В. ,Панишко Ю.М. Ернест Резерфорд -до 145-річчя від дня народження. .Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. - вип.120 - с.65-66 - Львів , 2016. ISBN 2397-0722 Invalid ISBN.
 • Огірко І. В.,Панишко Ю.М. Майкл Фарадей-видатний англійський фізик і хімік 19 століття. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. http://soroka.lviv.ua/images/stories/Journals/PhenomenL/FL_055.pdf - вип.121 - с.52-53.- Львів , 2016. ISBN 2397-0722 Invalid ISBN.
 • D. P. Kucherov, I. V. Ogirko, O. I. Ogirko. Calculation of integrals by Monte Carlo in the illumination problem of synthesized objects. SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION. Natural and Technical Sciences, IV (11), Issue: 96, BUDAPEST. 2016. 42-47 ISSN 2308-1996
 • Юзевич В. М. , Огірко І. В., Огірко О. І. Нечітка економіко-математична модель інвестометрії // Наукові записки Львівського Університету бізнесу та права. Серія: економічні науки. – 2015. – Випуск № 14. Львів: СПОЛОМ, – С. 46-51.
 • Ohirko I. V. Ohirko O. I. Yasinska-Damri L. M. Yasinskyi M. F. Іnformation technologies and models of corrosion measurement for surface layers of metals. Scientific Papers Ukrainian Academy of Printing. 2016 .№ 1 (52) S.69-77. ISSN 1998-6912
 • Огірко І. В. ,Панишко Ю.М. Джеймс Чедвік. -До 125-річчя від дня народження. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. - вип.(56)122 - с.69-71. - Львів , 2016. ISBN 2397-0722 Invalid ISBN.
 • Огірко І. В., Романюк-Огірко О. П. МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ХІМІЇ . НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ, НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ І АСПІРАНТІВ (16–19 лютого 2016 р.). Українська академія друкарства.ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ .ЛЬВІВ. 2016. C.143.
 • Майкович І. В., Огірко І. В., Романюк- Огірко О. П.РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ КЛЕЙОВОГО СКРІПЛЕННЯ РЕСТАВРАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ.УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (18–20 травня 2016 р.) ЛЬВІВ – 2016. C. 68.
 • Огірко І. В., Огірко О. І. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТА ЗАХИСТУ WEB – САЙТІВ . НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ, НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ І АСПІРАНТІВ (16–19 лютого 2016 р.). Українська академія друкарства.ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ .ЛЬВІВ. 2016. C. 133.
 • Огірко І ., Бритковський В ., Огірко О . Інформаційна технологія віброметрії машин. Теорія та практика раціонального проектування , виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій . 5-а Міжнародна науково-технічна конференція. Матеріали конференції. Редакція журналу«Фізико-хімічна механіка матеріалів». м . Львів . 2016 .C.120-122.
 • Огірко І.,Огірко О. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КІБЕРФІЗИЧНІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ І БЕЗПЕКОМЕТРІЇ ПІДПРИЄМСТВ ПОЛІГРАФІЇ. Збірник Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні : Мат. ІІ Всеукраїн. наук.-практ. конф. (23–25 листоп. 2016 р., м. Львів):Укр. акад. друкарства, 2016. с. 121-124.
 • Огірко I.B.,Огірко О.І.,Кащевська С.І.Інформаційні технології та інформаційне забезпечення фізичної культури та спорту. Збірник «ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ». ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА. Збірник_ІІІ_науково-практичного семінару "Іноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді" 15-16 грудня 2016 р. C.90-93. https://www.academia.edu/Bookmarks.
 • Ohirko I., Zaniewski I., Ogirko O., Modelowanie i symulacja w naukach ekonomicznych, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 6.
 • Панишко Ю.М., Кущ О.О.,Огірко І. В. - Моріс Хью Фредерік Уїлкінс. До 100-річчя від дня народження. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. - вип.(58)124 - с.53-55. - Львів , 2016. ISBN 2307-0722.
 • Огірко І. В,Романюк О.П.AЛГЕБРАЇЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДВОВИМІРНОГО ЯДЕРНОГО ПРОСТОРУ. АЛГЕБРА МЕНДЕЛЄЄВА – МАНІКІВСЬКОГО І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА АТОМНИХ ЯДЕР Колективна монографія “ Моделювання та технології ”. .Інститут Східної Європи..Видавництво "Ліга-Прес". Львів. 2017 .С. 58-73.
 • Огірко І. В,Романюк О. П., Огірко О. І.ТЕРМОДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ВОЛОДИМИРА ЮЗЕВИЧА ОПИСУ ФІЗИКО - МЕХАНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ПОВЕРХНЕВИХ ШАРАХ ТВЕРДИХ ТІЛ .Колективна монографія “ Моделювання та технології ” .Інститут Східної Європи.Видавництво "Ліга-Прес". Львів. 2017 .С. 3-12.
 • Горбонос Ф., Скриньковський Р., Процюк Т., Огірко І. Дослідження формування виробничої програми підприємства. Traektoriâ Nauki = PathofScience. 2017. Vol. 3, No 12. Ст. 4015-4022.
 • Кунченко-Харченко В. І., Огірко І. В. Нелінійна статистична обробка негаусівських сигналів професора Юрія Петровича Кунченка та алгоритми оптимального оцінювання інформаційних параметрів сигналів. КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ , ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Української академії друкарства. Випуск № 2 (30) / 2016.С. 80-87.
 • Огірко О . І ., Огірко І . В . Інформаційні технології та технічні засоби у навчальному процесі. Збірник наукових статей ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ОВС ТА НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ . За матеріалами доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції .23 грудня 2016 р. Львів : ЛьвДУВС , С. 280-285.
 • Огірко І.B., Огірко О. І.ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ.V Міжнароднa науково-практичнa Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми», 10 - 31 травня 2017 р. Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.Київ.c.52-56. http://www.newlearning.org.ua/system/files/sites/default/files/zagruzheni/ohirko_igor_2017.doc.pdf
 • Ткаченко В.П., Огірко І.В., Огірко О.І. ІНФОРМАЦІЙНА ГРІД ТЕХНОЛОГІЯ , Зб.: IІ Международная научно - техническая конференция « Полиграфические, мультимедийные и web - технологии». 16-22 мая 2017 года. Харьковский национальный университет радиоэлектроники ,Украинская академия печати (Украина) . C.60-66
 • Огірко І., Огірко О. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОДЕЛІ БЕЗПЕКОМЕТРІЇ І РИЗИКОМЕТРІЇ. Наукове видання «Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення : Мат. ІV Всеукраїн. наук.-практ. конф. (18–20 травня 2017 р., м. Львів): Укр. акад. друкарства, 2017.С. 125-128.
 • Огірко І. В., Огірко О.І. Математичні моделі та методи безпеки. Зб. «Актуальні проблеми економічної безпеки держави, регіону, підприємства». Всеукраїнськa науково-практичної конференція ,26 06 2017 р. у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Львів. 2017.c. 173-175.
 • Юзевич В., Огірко О., Огірко І. Інформаційні технології та математичні моделі квалілогії для корозіометрії.…НАУКОВЕ ВИДАННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТІ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.…ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ пам’яті професора Петра Столярчука. Львів, Видавництво Львівської політехніки.11–12 травня, 2017. С… 234-235.
 • Огірко І. В., Огірко О. І. БЕЗПЕКОМЕТРІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Зб.:НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ, НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ І АСПІРАНТІВ (14–17 лютого 2017 р.). Українська академія друкарства.ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ .ЛЬВІВ. 2017. C. 143.
 • Огірко І. В.Математичні моделі квалілогії. Наукове видання. КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ. IX Міжнародна науково-практична конференція . (26 травня 2017 р., м. Львів): Укр. акад. друкарства, 2017. -С. 79-82.
 • Огірко І. В.Комплекс навчальних видань для видавців. Рецензія на навчальний комплекс для видавців і редакторів. Науковий журнал «Українознавець». Видається Національним науково-дослідним інститутом українознавства МОН України. Львів-2016, вип.16.C.96-97.
 • Моргун К. О., Кучеров Д. П. ,Огірко І. В., ОгіркоО.І. Побудова поверхонь для тривимірних зображень. Зб:24 Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі .Київ .2017. С. 59-61.
 • Огірко І. В., Романюк О. П., Огірко О. І. Інформаційні технології книгодрукування та експертизи якості.Научное издание Белорусского государственного технологического университета.СКОРИНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 2017: КНИГА В МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ, К 500-летию белорусского книгопечатания . Материалы III Международного форума:С.254-258.
 • Огірко І., Кащевська С. Дольова участь - методи та формула управління змінами.Зб «Українсько -польський симпозіум Громадське здоров’я та реабілітація – ІМПАКТ 2017 -Трускавець- 21.09.2017-23.09.2017. Львівський Національний Медичний Університет імені Данила Галицького- Польське Товариство Соціальної Медицини та Громадського Здоров’я. С.31.
 • Інформаційна технологія нечіткого кластерного аналізу складних систем / В. М. Юзевич, Р. М. Скриньковський, І. В. Огірко,О. І. Огірко // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія: Економічна. – 2017. – Вип. 17.– С. 164–171.
 • Огірко І. В.,Панишко Ю.М. Ервін Рудольф Йозеф Александер Шредінгер-видатний фізик і математик. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. - вип.66-132 - с.56-59.- Львів , 2017. ISBN 2307-0722.
 • Огірко І.В. Наукометрія вченого. Електpoннa пyблiкaцiя.Бібліографічний довідник Віктора Святославовича Ідзя (1979-2017 рр.). До 57-ти ліття з дня народження. University “L’viv Stavropigion”. Друкується згідно рішення Вченої Ради Університету “ Львівський Ставропігіон ”, протокол No1 від 3 cічня 2017 р.”Журнал «Українознавець».https://s.siteapi.org/2761d2619889a45.ua/docs/02ad0844c8663763068ef20c43591089d28c9c14.pdf .2017 р. С.2-4.
 • Огірко І. В. Історикометрія науковця. Електpoннa пyблiкaцiя. Бібліографічний довідник Віктора Святославовича Ідзя (1979-2017 рр.).University “L’viv Stavropigion”. Друкується згідно рішення Вченої Ради Університету “ Львівський Ставропігіон ”, протокол No1 від 3 cічня 2017 р. Журнал «Українознавець».https://s.siteapi.org/2761d2619889a45.ua/docs/02ad0844c8663763068ef20c43591089d28c9c14.pdf .2017 р. С.5-11.
 • Огірко І.В.Наукометрія науковця. Електpoннa пyблiкaцiя. Бібліографічний довідник Віктора Святославовича Ідзя (1979-2017 рр.).. University “L’viv Stavropigion”. Друкується згідно рішення Вченої Ради Університету “ Львівський Ставропігіон ”, протокол No1 від 3 cічня 2017 р.”Журнал «Українознавець».https://s.siteapi.org/2761d2619889a45.ua/docs/02ad0844c8663763068ef20c43591089d28c9c14.pdf .2017 р.С.12-89.
 • Огірко І. В. Наукове товариство імені Шевченка в збереженні національної ідентичності і відродженні державності в Україні. В зб. УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ У БОРОТЬБІ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ Й ВІДРОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ . Міжнародна наукова конференція. 19 жовтня 2017 р. – К.: Вид-во НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА ,ІНСТИТУТУ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ І.Ф.КУРАСА НАН УКРАЇНИ, 2017. с.10-19 .
 • Серант А. Й., Огірко І. В., Огірко О. І. Інформаційна технологія та формула управління змінами. Serant А., Ohirko І., Ohirko О. Information technology and the change management formula. EFFICIENCY OF PUBLIC ADMINISTRATION. Academic papers collection.Printed specialized publication Lviv Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. Збірник наукових праць ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Друковане фахове видання Львівського регіонального інституту державного управління. Національної академії державного управління при Президентові України. 2017. Випуск 2 (51). http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_51/fail/Serant,Ogirko.pdf
 • Огірко І.В., Огірко О.І. Інформаційні технології і системи в умовах інклюзії. НАУКОВЕ ВИДАННЯ «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ». НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЗБІРНИК.МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІ«ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ». Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна.2018 р., м. Вінниця. c.110-121 https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1625235700b44d5d?projector=1&messagePartId=0.2
 • Michał Wardzyński , Ihor Ohirko. WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA SYMULACJI KOMPUTEROWYCH W NANOTECHNOLOGII . Elektronická publikácia.Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu .https://uthradanaliza2016.wordpress.com/ Październik 14, 2017.
 • Огірко І. В.,Огірко О. І. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОДЕЛІ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ. Міжнародна науково-технічній конференція “Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу”.Зб.Навчально-науковому інститут Комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету.24-25 жовтня 2017 року.С.17.
 • Самойленко С. М., Кунченко-Харченко В. І., Огірко І. В. Прикладна криптологія. Електpoннa пyблiкaцiя. Чеpкaський деpжaвний технoлoгiчний yнiвеpситет. Кaфедpa iнфopмaтики, iнфopмaцiйнoї безпеки тa дoкyментoзнaвствa. https://sites.google.com/view/kruptologia. 23.10.2017. С.4.
 • Вaлентинa Кyнченкo-Хapченкo,Iгop Oгipкo, Влaд Кoзленкo.Метoди i зaсoби зaхистy кpиптoвaлют. Електpoннa пyблiкaцiя. Чеpкaський деpжaвний технoлoгiчний yнiвеpситет. Кaфедpa iнфopмaтики, iнфopмaцiйнoї безпеки тa дoкyментoзнaвствa. https://robototehnikainfockua.blogspot.com/2017/10/1.html 23.10.2017. С.9.
 • Валентина Кyнченкo-Хapченкo, Демиденкo Дмитpo, Ігор Огірко, Владіслав Козленко. Сyчaснa криптографія. Симетpичне шифpyвaння. Електpoннa пyблiкaцiя .Черкаський деpжaвний технoлoгiчний yнiвеpситет.Кафедра iнфopмaтики, iнфopмaцiйнoї безпеки тa дoкyментoзнaвствa.http://blogdmytrademydenka.blogspot.com/2017/10/blog-post.html 24.10.2017. С.11.
 • Ігор Огірко Андрій Іванченко Валентина Кунченко-Харченко. Мeтoди тa зaсoби зaхистy вiд хaкeрських aтaк.Черкаський деpжaвний технoлoгiчний yнiвеpситет. Кафедра iнфopмaтики, iнфopмaцiйнoї безпеки тa дoкyментoзнaвствa. Електронна публікація. http://vnchnk.wordpress.com 26.10.2017. С.9.
 • Валентина Кунченко-Харченко, Ігор Огірко, Білоус Олександр Історія виникнення та застосування шифрування. Черкаський деpжaвний технoлoгiчний університет Кафедра iнфopмaтики, iнфopмaцiйнoї безпеки тa дoкyментознавства Електpoннa пyблiкaцiя https://sites.google.com/view/encodinghistory/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=1 .27.10.2017. С.11.
 • Климентий Юрій , Огірко Ігор . Інформаційні технології інтелектуальних систем опрацювання інформаційних ресурсів в електронній комерції . Електронна публікація. Українська академія друкарства . Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій. https://sites.google.com/view/klumenty/e-commerce 29.10.2017 р, C.11.
 • Климентий Юрій , Огірко Ігор . Систематизація інформаційних ресурсів. Електронна публікація . Українська академія друкарства. Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій. https://sites.google.com/view/klumenty/information-resources 23.10.2017. р,.10.
 • Огірко І. В. ,Панишко Ю.М. Ірен Жоліо-Кюрі. До 120-річчя від дня народження. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. - вип.67(133) - с.72-73.- Львів , 2017. ISBN 2307-0722.
 • Ihor Ohirko, Mateusz Grundo, Rafał Leszczyński. Probability and mathematical statistics. E-publication.University of Technology and Humanities in name of K. Pułaskiego w Radomiu. Department of Computer Science and Mathematics. https://mgrundo.wordpress.com/2017/11/04/655/ 4.11. 2017 .s.10.
 • Michal Wardzynski, Igor Ohirko. Probability theory.E-publication. Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom. Department of Computer Science and Mathematics.https://uthradanaliza2016.wordpress.com/ 4.11. 2017 .s.10.
 • Ihor Ohirko, Karolina Urbańczyk, Klaudia Wieczorek. Artykuł naukowy. Opublikowane e-Publikácia. Podstawy użytkowania baz danych dla matematyków. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. http://matematykamk.blog.pl/. 13 października 2017.9 S.
 • Огірко І.В. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОДЕЛІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН. Збірник матеріалів: Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ужгород, 23 листопада 2017 р.). — Ужгород: Видавництво ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 2017.с.65-72.
 • Огірко І.,Огірко О. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА МОДЕЛІ БЕЗПЕКОМЕТРІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР .Наукове видання Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В УКРАЇНІ».Українська академія друкарства Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України Академія економічних наук України. 23–25 листопада 2017 р., м. Львів.c.234-236.
 • Огірко І.В., Огірко О.І. Інформаційні технології і системи в умовах інклюзії. «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». ІV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ». м. Вінниця, 23 листопада 2017 року.c.24-30.
 • ІГОР ОГІРКО. Інформаційні системи та технології безпеки Української держави. Візія України. IV Всеукраїнська наукова конференція :візія майбутнього України. Київ, 24 грудня 2017 р. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА.C.89-97.
 • Валентина Кyнченкo-Хapченкo, Ігор Огірко. Феномен вченого у творчій діяльності .Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. - вип.70(136) - с.14-18.- Львів , 2017. ISBN 2397-0722 Invalid ISBN.
 • Кунченко-Харченко В., Огірко І., Огірко О. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ. Зб. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ.Інститут проблем реєстрації інформації Національна академії наук України. Материали XVII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології і безпека» (ІТБ-2017)." 30 листопада 2017 р. Київ. Вип. 17. c.139-148.http://its.ipri.kiev.ua
 • Fedir Horbonos, Ruslan Skrynkovskyy, Tetiana Protsiuk, Igor Ogirko. Improvement of the Toolkit for Diagnosing the Enterprise's Production Program .Traektoriâ Nauki = Path of Science . 2017. Vol. 3, No12.Path of Science Published: 2017 S.4015-4022.Удосконалення інструментарію діагностики виробничої програми підприємства. Федір Горбонос , Руслан Скриньковський , Тетяна Процюк , Ігор Огірко. https://pathofscience.org/index.php/ps/article/download/413/466
 • Огірко І. В. Українська академія математики імені Михайла Кравчука. Науковий журнал «Українознавець». Видається Національним науково-дослідним інститутом українознавства МОН України. Львів-2018, вип.18.C.52-56.
 • Ihor Ohirko.APPLIED MATHEMATICS FOR MATHEMATICS.Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom. E-publication. Institute of Eastern Europe. https://drive.google.com/file/d/1GJn8vqnWpKQk7mJeHUy8FBXqq3L3Vd0X/view 14.02.2018. 59 S.
 • Ihor Ohirko.APPLIED MATHEMATICS FOR MATHEMATICS. Physics and Mathematical Journal . No3. Institute of Eastern Europe . - Lviv, 2018 .https://s.siteapi.org/2761d2619889a45.ua/docs/2q2m3pzb9k2soosowog4c88gggo8sw 14.03.2018. 33 S.
 • Ruslana Karneienko, Ihor Ohirko. Everything Project Managment. Ukrainian Academy of Printing PUBLISHING AND PRINTING INFORMATION TECHNOLOGY FACULTY. https://projectmanagmentkr.blogspot.com/ 24.04.2018.
 • Маєвський І. І , Огірко І. В. Електронна книга з дисципліни: Управління проектами . Українська академія друкарства.Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій. http://maievskyiproject.blogspot.com/ Львів. 2018.
 • Огірко І. В. ІНФОРМАЦІЙНІ МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ПОЛІГРАФІЇ. Зб. Сучасні тенденції розвитку додрукарських систем: матеріали Всеукраїнської науково-практичної кон-ференції, 19 квітня 2018 року. – Львів: УАД, 2018. –с. 74-76
 • Сельменська З. М., Грик Ю. В., Огірко І. В. Аналіз моделей захисту поліграфічної продукції . ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ.КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ * 2017 / 2 (32).С.97—102.
 • Климентий Ю. М., Огірко І. В., Огірко О. І.ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ .. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ,НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ І АСПІРАНТІВ (27 лютого – 2 березня 2018 р.) ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ. С. 130-131.
 • Огірко І. В., Гладун Д. В.ПРОЕКТУВАННЯ, МАКЕТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ВЕБ САЙТУ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ MVC .НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ,НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ І АСПІРАНТІВ (27 лютого – 2 березня 2018 р.) ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ. С.140- 141.
 • Огірко І. В., Жмихов Я. Ю.РОЗРОБКА ДИЗАЙН-МАКЕТІВ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ ПЛАТФОРМИ ANDROID .НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ,НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ І АСПІРАНТІВ (27 лютого – 2 березня 2018 р.) ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ. С. 141- 142.
 • Коробчинський М.В., Огірко І.В., Огірко О.І., Руденко М.М.ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА ОСНОВІ НЕЧІТКИХ МОДЕЛЕЙ .INTELLECTUAL SYSTEMS FOR DECISION MAKING AND PROBLEMS OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE. Наукове видання ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ І ПРОБЛЕМИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ.ISDMCI’2018. Матеріали міжнародної наукової конференції. С.169- 171.ISBN 978-617-7573-17-2.Intellectual Systems for Decision Making and Problems of Computational Intelligence: Conference Proceedings.– Kherson: PP Vyshemirsky V. S., 2018. –322 pp.ISBN 978-617-7573-17-2
 • Грик Ю.В., Сельменська З.М., Огірко І.В. АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ЗАХИСТУ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ .INTELLECTUAL SYSTEMS FOR DECISION MAKING AND PROBLEMS OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE. Наукове видання ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ І ПРОБЛЕМИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ.ISDMCI’2018. Матеріали міжнародної наукової конференції. С.51- 52.Intellectual Systems for Decision Making and Problems of Computational Intelligence: Conference Proceedings.– Kherson: PP Vyshemirsky V. S., 2018. –322 pp.ISBN 978-617-7573-17-2
 • Yakubovska Mary S., Igor Ogirko. Archetype of the philosophy of modern education yak paradigm of the form of the professional competence of the daily student of the VNS: from the pedagogical dossier of the rector of the UAD prof. Durnyak B. V. // Scitechnology.– 2018.– № 9.– с. 50 – 52.http://scitechnology.ru/wp-content/uploads/2018/05/Sci__-%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-16.pdf
 • Огірко Ігор. Професор Інституту Східної Європи ,Університету “Львівський Ставропігіон”. В книзі Енциклопедія Львівської Ставропігії члена Національної спілки письменників України, історика Богдана Івановича Сушинського. Університет “Львівський Ставропігіон”.2018. С.239. http://lpba.org.ua/u-lpba-vidbulas-prezentatsiya-knyhy-akademika-bohdana-sushynskoho/
 • Огірко І.В.,Кащевська С.І., Огірко О.І. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У МЕДИЦИНІ Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці,POLISH-UKRAINIAN FOUNDATION «THE INSTITUTE OF INTERNATIONAL ACADEMIC AND SCIENTIFIC COOPERATION» Materials of the international scientific and practical medical conference Rzeszow, Poland. 2018. C.137-143.
 • Огірко І. В.,Панишко Ю.М. Віктор Франц Гесс видатний фізик. До 135-річчя від дня народження. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. - вип.76(142) - с.61-63.- Львів , 2018. ISBN 2307-0722
 • Огірко І. В.Кардинал Йосип Сліпий- видатний український вчений, почесний член Наукового товариства ім. Т.Шевченка. Українська академія друкарства. 5-а науково-технічна конференція. Матеріали конференції.ЛЬВІВ. 2018. с.71-76.
 • Ігор Огірко,Ольга Огірко. Інформаційні технології цифрової економіки. Information technology of digital economy, VIII International Scientific Conference «INFORMATION SOCIETY: THE STATE AND DEVELOPMENT DIRECTIONS, INCLUDING REGIONAL CONDITIONS». September, 26-28, 2018. Rzeszow, PolandLviv, Ukraine c.165-169.
 • ЯКУБОВСЬКА М.С. ОГІРКО І.В. ДАНЬШОВА В.А. ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ –МИСТЕЦТВО ВЗАЄМОДІЇ .ADVANCES OF SCIENCE Proceedings of articles the international scientific conference Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018 ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference.Czech Republic,– Czech Republic: MCNIP, 2018. С.1869—1879.– ISBN 978-80-7534-078-8.
 • Климентий Ю. М., Огірко І. В.ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ У СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ. Матеріяли ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції«Поліграфічні, мультимедійні та Web-технології» (PMW–2018). Українська академія друкарства.17–19 жовтня 2018 р. м.Львів, Україна.c.128-130.
 • Огірко І. В., Ясінський М. Ф., Ясінська Дамрі Л. М., Огірко О. І. ІНФОРМАЦІЙНІ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТА WEB ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЛІГРАФІЇ Матеріяли ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції«Поліграфічні, мультимедійні та Web-технології» (PMW–2018). Українська академія друкарства.17–19 жовтня 2018 р. м.Львів, Україна.c.211-216.
 • I.V. Ogirko, T.S. Holubnyk, O.I. Ogirko, M.M. Dubnevych and N.S. Pysanchyn. Information Technology to Determine the Effectiveness of Advertising Communication.2018,International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology Kharkiv National University of Radio ElectronicsPIC S&T`2018~ 2~October 9-12, 2018Kharkiv, Ukraine.Page 1. 2018 International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology PIC S&T`2018 ~ 2 ~ October 9-12,2018 Kharkiv, Ukraine. ORGANIZED BY Ministry of Education and Science .
 • І. В. Огірко, М. Ф. Ясінський, Л. М. Ясінська-Дамрі, О. І. Огірко Інформаційні технології, моделювання та алгоритмізації . УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА VII міжнародна науково-технічна конференція ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДРУКАРСТВА АЛГОРИТМИ, СИГНАЛИ, СИСТЕМИ ДРУКОТЕХН-2018. Львів .15-16 листопада 2018 р.С.64- 70.
 • С. М. Комар, З. М. Сельменська, І. В. Огірко Алгоритм оптимізації проектування друкованих видань . УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА VII міжнародна науково-технічна конференція ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДРУКАРСТВА АЛГОРИТМИ, СИГНАЛИ, СИСТЕМИ ДРУКОТЕХН-2018. Львів .15-16 листопада 2018 р. С. 84-89.
 • Цуца Н. М., Огірко І. В. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОНСЕРВАЦІЇ ТА РЕСТАВРАЦІЇ КНИГ, ДОКУМЕНТІВ, ТВОРІВ МИСТЕЦТВА НА ПЕРГАМЕНТНІЙ ОСНОВІ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КОНСЕРВАЦІЇ І РЕСТАВРАЦІЇ ПАМ’ЯТОК МИСТЕЦТВА ТА ПИСЕМНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПЕРГАМЕНТНІЙ І ПАПЕРОВІЙ ОСНОВАХ. ПЕРША МІЖНАРОДНА НАУКОВО- ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. Львів, 23 листопада 2018 р. Українська академія друкарства (Львів, Україна)с.13-22.
 • ОгіркоІ. В. Інформаційні технології та моделі фінансометрії. МАТЕРІАЛИ І Міжнародної науково-практичної конференції "Фінансовий бізнес в Україні та світі: стан, проблеми і перспективи розвитку". FINANCIAL BUSINESS IN UKRAINE AND THE WORLD: CONDITION, PROBLEMS AND DEVELOPMENT MATERIALS of the 1st International Scientific and Practical Conference.October, 26, 2018, Ivan Franko Lviv National University.Lviv, Ukraine.с.193-196.
 • Огірко І.В., Ясінська-Дамрі Л.М. , Ясінський М.Ф.БІОМЕХАНІКА ФІЗИЧНИХ ВПРАВ АЕРОБІКИ«ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ» Матеріали четвертого регіонального науково-методичного семінару 21-22 грудня 2018 р.Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. С.92-98.https://www.academia.edu/38009548/%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96_21-22_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F_2018-12-19_%D1%80..pdf
 • Zanevskyy I. , Ogirko O. , Ohirko I. Modelowanie i metody rozwiązywania zagadnień transportowych 100 TTS Technika Transportu Szynowego |2018 |tom R. 25, nr 7-8 64--67.http://yadda.icm.edu.pl/yadda/search/page.action?qt=SEARCH&q=sc.general*l_0*c_0contributorId_0_0author_0eq.80fec22de3fbabfe8319dd3aac27dd35
 • Ihor Zanevsky, Igor Ohirko, Olga Ogirko. Metody modelowania w logistyce transportu.TTS Technika Transportu Szynowego.2018 . R. 25, nr 5 .s. 42-47.
 • Dmytro Kucherov, Igor Ogirko, Olga Ogirko. Control of Information Stream for Group of UAVs in Conditions Lost Packages or Overloading. IGI Global Journals .Pages: 146.EISBN13: 9781522595854 https://www.igi-global.com/book/cases-modern-computer-systems-aviation/208189
 • Огірко І. В., Партико З. В.ЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАМПАНІЙ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІЙНАХ. "Вісника Львівського університету. Серія журналістика" Вісник ЛНУ. Випуск 45 / 2019.
 • Огірко І.В., Ясінський М.Ф., Огірко О.І., Ясінська-Дамрі Л.М. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ВІД ПІДРОБКИ. XХVІІ Міжнародна науково-практичної конференції з проблем видавничо-поліграфічної галузі. Київ.„Укрвидавполіграфія”. („УкрНДІСВД”) c.64-65.
 • Огірко І.В.,Панишко Ю.М. Чарльз Томсон Різ Вільсон шотландський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики-до 150-річчя від дня народження. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. - вип.150 - с.76-79 - Львів , 2019. http://soroka.lviv.ua/ ISBN 2397-0722
 • Огірко І. В.,Панишко Ю.М. Аллан Маклеод Кормак-видатний фізик, лауреат Нобелівської премії . -до 70-річчя від дня народження. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. http://soroka.lviv.ua/ - вип.150 - с.84-87.- Львів , 2019. ISBN 2397-0722 .
 • І. В. Огірко, М. Ф. Ясінський, Л. М. Ясінська-Дамрі, О. І. Огірко Нанотехнології у поліграфії . ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ,НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ (26 лютого – 1 березня 2019 р.) ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ. м. Львів):Укр. акад. друкарства, С. 132- 133.
 • Огірко І. В.,Панишко Ю.М. Альберт Ейнштейн-видатний фізик, лауреат Нобелівської премії . -до 150-річчя від дня народження. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. http://soroka.lviv.ua/ - вип.151 - с.65-68.- Львів , 2019. ISBN 2397-0722 .
 • Огірко І. В.,Панишко Ю.М. Петер Джозеф Вільям Дебай-видатний фізик, лауреат Нобелівської премії . -до 135-річчя від дня народження. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. http://soroka.lviv.ua/ - вип.151 - с.78-80.- Львів , 2019. ISBN 2397-0722 .
 • Control of Information Stream for Group of UAVs in Conditions Lost Packages or Overloading.Dmytro Kucherov (National Aviation University, Ukraine), Igor Ogirko (Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland) and Olga Ogirko (State University of Internal Affairs, Ukraine).Source Title: Cases on Modern Computer Systems in Aviation.Copyright: © 2019 |Pages: 19.DOI: 10.4018/978-1-5225-7588-7.ch004
 • YAKUBOVSKA M. S., I. V. OGIRKO, SAVCHUK G. N. TRAINING OF SPECIALISTS OF DOCUMENTOLOGISTS: CULTURAL ASPECTS (FROM THE EXPERIENCE OF THE HEAD OF THE DEPARTMENT OF THE IBKS OF THE DOCTOR OF HISTORICAL SCIENCES, PROFESSOR PASICHNYK MS). Humanitarian approaches to the Periodic Law // Science and society. Proceedings of the 11th International conference. Accent Graphics Communications & Publishing. Hamilton, Canada. 2019. 11th International conference Science and society .26th April 2019. Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada Р.21- 31.file:///D:/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/CANADA_HAMILTON_26042019.pdf
 • Kunchenko-Kharchenko Valentina, Ogirko Igor, Ohirko Olha, Mayba Taras, Chorniy Andriy. Information technology for analysis and processing of large risk data and security of cibernetic systems. Матаріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "ОБРОБКА СИГНАЛІВ І НЕГАУСІВСЬКИХ ПРОЦЕСІВ".Наукове електронне видання.Міжнародна науково-практична конференція ОСНП-2019. 23 – 24 травня 2019 р., ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОШИЦЕ. ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. м. Черкаси, Україна.C.83-91. https://chdtu.edu.ua/osnp/photos .
 • І.В.Огірко, В.О.Багрійчук . МЕТОДОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЖИТЛОВИХ УТВОРЕНЬ. "ОБРОБКА СИГНАЛІВ

І НЕГАУСІВСЬКИХ ПРОЦЕСІВ". Наукове видання .Ефективні технології і конструкції . Розробка інноваційних моделей екопоселень Прикарпаття та Карпат. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції .ЛЬВІВСЬКИЙ національний АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ .«СПОЛОМ». Дубляни, 15–17 травня 2019 року. C.46- 51.

 • Ігор Огірко, Орест Муха. Інформаційні технології інтеграції досліджень природних вод // Ресурси природних вод Карпатського регіону. Проблеми охорони та раціонального використання / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : Зб. наук. статей. – Львів, Національний університет «Львівська політехніка», 2019 . – С. 101 – 104.

Журнальні публікації 2019[edit]

 • Жмихов Я. Ю., Шаблій І. В., Огірко І. В. Формати даних автоматизованої системи керування друкарнею. КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА. Випуск № 2 (34) / 2018.C. 51-56.
 • Жмихов Я. Ю., Шаблій І. В., Огірко І. В. Формати графічних файлів смартфонів, цифрових фотокамер, відео реєстраторів . КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА. Випуск.. № 1 (33) / 2018.C.74-81.
 • Огірко І. В. Технології мереж для Інтернету речей. Матеріали науково-практичної конференції «Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження», Україна, Київ, 24 жовтня 2017 року, Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2017. С. 44–52.
 • Sylkin O., Shtangret A., Ogirko I.,A. Melnikov O. Assessing the financial security of the engineering enterprises as preconditions of application of anti-crisis management: Practical aspect .Business and Economic Horizons. 2018.vol. 14, issue 4.http://ageconsearch.umn.edu/record/287238/files/Sylkin.pdf
 • Ігор Огірко, Василь Бритковський, Ольга Огірко. Моделювання явищ деформації в етикетці під час її експлуатації // 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 23–24 травня 2019 р - Львів : Кінпатрі ЛТД. – C. 37 – 38.
 • Yuzevych, L., Skrynkovskyy, R., Yuzevych, V., Lozovan, V., Pawlowski, G., Yasinskyi, M., & Ogirko, I. (2019). Improving the diagnostics of underground pipelines at oilandgas enterprises based on determining hydrogen exponent (PH) of the soil media applying neural networks. Удосконалення діагностики підземних трубопроводів на підприємствах ойландгазу на основі визначення водню (PH) ґрунтових середовищ із застосуванням нейронних мереж. Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies, 4(5 (100)), 56-64. doi:http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2019.174488. Available at: <http://journals.uran.ua/eejet/article/view/174488>. Date accessed: 30 Aug. 2019.
 • Ihor Ohirko, Zinovii Partyko. LOGIC BASIS OF INFORMATION CAMPAIGNS IN INFORMATION WAR.Journalism Series. Issue 45. Scientific journal. Ігор Огірко, Зіновій Партико. ЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАМПАНІЙ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІЙНАХ. Збірник наукових праць. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. Львівський національний університет імені Івана Франка. 2019. Випуск 45. Visnyk of the Lviv University. Series Journalism. 2019. Issue 45. P. 67-74. ISSN 2078-7324.
 • N. F. Khalimon, D. P. Kucherov, I. V. Ogirko:Estimation of the Characteristics of the Stochastic Interconnection of Meteorological Elements of an Aerodrome for Solving Problems of Forecasting Flight Conditions. ISAT (2) 2019: 89-100.
 • Огірко І. В.,Панишко Ю.М. Гульєльмо Марконі — італійський вчений і винахідник ; Нобелівський лауреат у галузі фізики за роботи з бездротової телеграфії.-до 110-річчя від дня народження. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. http://soroka.lviv.ua/ - вип.152 - с.75-77.- Львів , 2019. ISBN 2397-0722 .
 • Пилат Володимир Степанович,Фенікс Дмитро Соломонович,Стасюк Костянтин Васильович.Огірко Ігор Васильович; Проць Дмитро Іванович. Технологія подолання сили тяжіння. Народна Правда НОВА СІЧ.Міжнародний козацький журнал.Київ-Нью-Йорк-Мюнхен– Торонто.http://narodna.pravda.com.ua/sport/5cea49800a841/ http://www.ungazeta.info/?p=10411
 • Стасюк Костянтин, Володимир Пилат, Ігор Огірко. Еволюція рухів людини. НОВА СІЧ.Міжнародний козацький журнал.Київ-Нью-Йорк-Мюнхен– Торонто.http://www.novasich.top/?p=7397
 • Володимир Пилат, ,Ігор Огірко. Еволюція рухів людини. МІЖНАРОДНИЙ КОЗАЦЬКИЙ ЖУРНАЛ. НОВА СІЧ. Київ-Нью-Йорк-Мюнхен– Торонто. http://www.novasich.top/?p=7397 – C. 17
 • Огірко І. В., Макар О. С. Логіка християнської етики. ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «НА УРОК» НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ. Львівське "Видавництво "Ставропігіон". Інститут Східної Європи. 104 С.
 • Огірко І. В.,Панишко Ю.М. П'єр Кюрі фізик дослідник радіоактивності, член Французької академії наук, лауреат Нобелівської премії з фізики.До 160-річчя від дня народження. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. http://soroka.lviv.ua/ - вип.153 - с.69-71.- Львів , 2019. ISBN 2397-0722 .
 • Огірко І. В.,Панишко Ю.М. Вивчення змішаного впливу магнетизму і теплоти на електричний струм. Вальтер Фрідріх Герман Нернст лауреат Нобелівської премії. До 155-річчя від дня народження. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. http://soroka.lviv.ua/ - вип.154 - с.99-101.- Львів , 2019. ISBN 2397-0722 .
 • Огірко І.В.Фактологічний аналіз засобами історичної науки джерел з Угорщини та України. Електронна публикація. Наукове видання. Науково-освітня співпраця вчених Інституту Східної Європи з вченими Будапешту. Наукове видання. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019р. https://s.siteapi.org/2761d2619889a45.ua/docs/q5p5nw3t7m8cc04sgcswo4sowsk0ss
 • Огірко І.В.Фактологічний аналіз засобами сучасної історичної науки. Електронна публикація. Наукове видання. «Науково-освітня співпраця вчених Інституту Східної Європи з вченими Словаччини та Чехії». - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019р. https://s.siteapi.org/2761d2619889a45.ua/docs/hu9ysywrxjk8swsg84swcowg84804o
 • Огірко І.В. Фактологічний аналіз становлення і розвиток Європейської Цивілізації та релігійної культури в басейні Чорного моря. Електронна публикація. Наукове видання «Зародження, становлення і розвиток Європейської Цивілізації та релігійної культури в басейні Чорного моря та на територіях прилягаючого Дністро-Дунайського міжріччя території України». Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019- 218с.» https://s.siteapi.org/2761d2619889a45.ua/docs/ceu0ouyebi80g4ocw4ockwgowsg4c0
 • Огірко І.В. Рецензія на наукову працю Геннадія Гриценко «Числа Біблії». Електронна публикація. На сайті https://easterneurope.nethouse.ua . Наукове видання. Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019» https://s.siteapi.org/2761d2619889a45.ua/docs/86b81olk7c4kksc4oo0ksco80ss04w
 • Shuvar R., Yuzevych V., Kovtko R., Ogirko O., Ogirko I. INFORMATION TECHNOLOGY FOR ANALYSIS AND PROCESSING OF LARGE RISK DATA AND SECURITY OF CYBERNETIC SYSTEMS. КОНФЕРЕНЦІЯ МЕТРОЛОГІВ МКМ’2019. (XХІІІ Міжнародний семінар метрологів МСМ’2019).10-12 вересня, 2019. Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна. C.45-49.http://science.lpnu.ua/uk/mkm-2019
 • N. F. Khalimon, D. P. Kucherov,I. V. Ogirko.Estimation of the Characteristics of the Stochastic Interconnection of Meteorological Elements of an Aerodrome for Solving Problems of Forecasting Flight Conditions.Information Systems Architecture and Technology: Advances in Intelligent Systems and Computing. ISAT 2019: Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2019.Lviv. P. 66-67.
 • Information technology for analysis and processing of large risk data and security of cybernetic systems / R. Shuvar, V. Yuzevych, R. Kovtko, O. Ogirko, I. Ogirko // INTERNATIONAL CONFERENCE OF METROLOGISTS МCМ’2019. Proceedings. 10-12.09.2019. Lviv. P. 66-67.
 • Yuzevych, L., Skrynkovskyy, R., Yuzevych, V., Lozovan, V., Pawlowski, G., Yasinskyi, M., & Ogirko, I. (2019). Improving the diagnostics of underground pipelines at oil-and-gas enterprises based on determining hydrogen exponent (PH) of the soil media applying neural networks. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(5 (100)), 56-64. doi: http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2019.174488.
 • Огірко І. В.,Панишко Ю.М. Лауреат Нобелівської премії доктор Ральф Джонсон Банч. Член правління Інституту міжнародної освіти. До 115-річчя від дня народження. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. http://soroka.lviv.ua/ - вип.156 - с.83-84.- Львів , 2019. ISBN 2397-0722 .
 • Valentina Kunchenko-Kharchenko, Igor Ogirko, Olha Ohirko, Taras Mayba, Andriy Chorniy INFORMATION TECHNOLOGY FOR ANALYSIS AND PROCESSING OF LARGE RISK DATA AND SECURITY OF CIBERNETIC SYSTEMS. ОСНП-2019. Методи та алгоритми обробки сигналів та статистичних даних.P.83-90. П Р А Ц І VII Міжнародної науково-практичної конференції "ОБРОБКА СИГНАЛІВ І НЕГАУСІВСЬКИХ ПРОЦЕСІВ" 23 – 24 травня 2019 р., м. Черкаси, Україна https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/789/1/OSNP2019.pdf#page=83
 • N. F. Khalimon, D. P. Kucherov, I. V. Ogirko:Estimation of the Characteristics of the Stochastic Interconnection of Meteorological Elements of an Aerodrome for Solving Problems of Forecasting Flight Conditions. ISAT (2) 2019: 89-100 https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-30604-5_8
 • Н. В. Зелінська, І. В. Огірко.Видавнича оцінка шкільних підручників: ланка, що оптимізує систему експертизи. Наукове видання. КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ. X Міжнародна науково-практична конференція . (12. 09.2019 р., м. Львів): Укр. акад. друкарства, 2019. -С. 87-89.
 • Chabaniuk О., Ohirko І. Rodzaje ryzyka i jego charakterystyka. Наукове видання. ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Харківський державний університет харчування та торгівлі. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 18 жовтня 2019 р.C. 180-183.
 • Огірко Ігор. Поняття та особливості соціальних комунікацій. Наукове видання. Гуманітарно-наукове знання: Горизонти комунікативістики. Чернівецький національний університет. м. Чернівці. Матеріали міжнародної наукової конференції. 2-5 жовтня 2019 р. C. 145 -148.
 • Yuzevych, L., Skrynkovskyy, R., Yuzevych, V., Lozovan, V.,Pawlowski, G., Yasinskyi, M., & Ogirko, I. (2019). Improving the diagnostics of underground pipelines at oil-and-gas enterprises based on determining hydrogen exponent (PH) of the soil media applying neural networks. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(5(100)), 56–64

2019 2020[edit]

 • І. В. Огірко, М. Ф. Ясінський, Л. М. Ясінська-Дамрі, О. І. Огірко. Інформаційні технології кваліметрії. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. Української академії друкарства. Випуск № 2 (42) . Львів. 2019 с. 89–99.
 • Yuzevych L., Skrynkovskyy R., Yuzevych V., Lozovan V., Pawlowski G., Yasinskyi M., Ogirko I. Improving the diagnostics of underground pipelines at oil-and-gas enterprises based on determining hydrogen exponent (PH) of the soil media applying neural networks // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 4, No 5 (100). P. 56–64. doi: http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2019.174488 https://zenodo.org/record/3405529#.XjRf6rdR2yI
 • Огірко І. Поняття та особливості соціальної комунікації . Наукове видання ГУМАНІТАРНО-НАУКОВЕ ЗНАННЯ: ГОРИЗОНТИ КОМУНІКАТИВІСТИКИ. Матеріали міжнародної наукової конференції 4-5 жовтня 2019 р. м. Чернівці.C 145 -154.
 • Михайло Пасічник, Ігор Огірко. ЛОГІКА ВІДНОСНОСТІ СТОСОВНО ІСТОРИЧНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ У ВІКІПЕДІЯХ. Наукове видання. ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: ТЕНДЕНЦІЇ, ІНСТИТУЦІЇ, КОНТЕНТИ. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Львів, 2–3 грудня 2019 року. http://kudid.uad.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/01/ZBIRNYK-UAD-2019-3.pdf C. 61-71.
 • Chabaniuk О., Ohirko І. Rodzaje ryzyka i jego charakterystyka / О. Chabaniuk,І. Ohirko // Фінансові механізми сталого розвитку України : матеріали ІІ Міжнар.наук.-практ. конф., 18 жовтня 2019 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ;Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2019. – 308 с.
 • Огірко Ігор. «Фактологічний аналіз засобами історичної науки джерел з Угорщини та України». Рецензія на наукову працю Науково-освітня співпраця вчених Інституту Східної Європи з вченими Будапешту. Наукове видання. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019р. Науковий журнал «Українознавець». Видається Національним науково-дослідним інститутом українознавства МОН України. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», Львів-2020, вип.20.C.92-94.https://s.siteapi.org/2761d2619889a45.ua/docs/5j9jz94kgqgwwgkc88wskw08c0ow8c
 • Огірко Ігор. ЛОГІКА ВІДНОСНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІЙНАХ КРАЇН СУСІДІВ. Науковий журнал «Українознавець». Видається Національним науково-дослідним інститутом українознавства МОН України. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», Львів-2020, вип.20.C.62-66.https://s.siteapi.org/2761d2619889a45.ua/docs/5j9jz94kgqgwwgkc88wskw08c0ow8c
 • Огірко І. «Фактологічний аналіз засобами історичної науки джерел з Угорщини та України». Рецензія на наукову працю Науково-освітня співпраця вчених Інституту Східної Європи з вченими Будапешту. Наукове видання. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019. - журнал "Українознавець", випуск XX, Львів, 2020. - С. 92-93.
 • Огірко І. Логіка відносності в інформаційних війнах країн сусідів. - журнал "Українознавець", випуск XX, Львів, 2020. - С. 62-66.
 • Iгор Огірко. Рецензія на наукову працю «Числа Біблії». Наукове видання Інститут Східної Європи у 2017-2019 роках. «Видавництво Інституту Східної Європи». 2020р. C.224.

Патенти автора[edit]

Інформаційні технології автора[edit]

Огірко І.В.Види діяльності мультимедійних видавництв. https://www.youtube.com/watch?v=SX4s4ypeDD0&t=36s 2 груд. 2019 р

Огірко І.В.Види мультимедійних видань. https://www.youtube.com/watch?v=jye3Z4s3Sxc&t=25s 2 груд. 2019 р.

Огірко І.В.Що таке мультимедія? https://www.youtube.com/watch?v=L2d2rhu4C5w&t=10s 2 груд. 2019 р.

Огірко Ігор Васильович Мультимедійне документування https://www.youtube.com/watch?v=FqnSBTUcK10 26 груд. 2019 р

Огірко І. В. Метафізика // Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0 (дата 29 квітня 2011). – Назва з екрана.

Igor Ogirko, Mathematician, Web Search Results .Web pages that may be related to Igor Ogirko [WWW] http://www.yatedo.com/p/Igor+Ogirko/famous/1f9b4b8e53b5bbd4043f5451fc5695af : 25.09.15– Назва з екрана.

Igor Ogirko - Wikiversity Schriften. Links in anderen Sprachen [WWW] https://beta.wikiversity.org/wiki/Igor_Ogirko : 13.12.15.

Igor Ohirko. Scientific Social Community, the periodic electronic newspaper which tells about open grants, PhD proposals [WWW] http://www.science-community.org/en/users/ogirko 13.12.15.

Igor Ogirko .Участие в Нью-Йоркской Академии наук по направлению прикладная математика с 1995г.. [WWW] http://www.peoples.ru/science/mathematics/igor_ogirko/ 1.10.2005.

Igor Ogirko. Scientific activity. Encyclopedia. Wikis [WWW] http://www.thefullwiki.org/Igor_Ogirko .Up to date as of November 16, 2009.

Ihor Ohirko.Działalność naukowo-badawcza.Publikacje naukowe i dydaktyczne . Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Katedra Matematyki. [WWW] 12.10.14.http://archive.is/SLehl .

Igor Ogirko Львівськa секція Представництва ім. В.В. Леонтьєва "Азовської Академії"."Who is Who in "Azov Academy".2015-12-20 [WWW] http://azov-academy.ucoz.org/index/0-2 [Електронний ресурс].

Жидецький В. Ц., Огірко І. В. Інформаційні технології безпекометрії поліграфічного виробництва.Мережеві технології.[Електронний ресурс]. http://ohirko.at.ua/blog/ 20.12.2015.

Игорь Огирко Международный клуб Прикладная математика .[Електронний ресурс]. http://cumir.ru/igor-ogirko 2.12.2010

Igor Ohirko. Scientific activity. Publications. [WWW] .http://everything.explained.today/Igor_Ohirko/ 20.12.2015.

ІGOR OGІRKO. De investigación. Véase también. [WWW] http://diccionario.sensagent.com/%D0%86GOR%20OG%D0%86RKO/es-es/ 10.12.2015.

Ihor Ohirko .Enzyklopädie PlusPedia. Vernetztes Wissen ist willkommen. [WWW] http://de.pluspedia.org/wiki/Ihor_Ohirko 10.12.2014.

Ihor Ohirko. Zdjęcia dotyczące Ihor Ohirko/ [WWW] http://pl.cyclopaedia.net/wiki/Ihor_Ohirko 1.12.2014.

Igor Ohirko. Tomasz Wojtczak .Technologia informacyjna. https://www.youtube.com/watch?v=DssHEEkmlxw Завантажено 5 лют. 2011 р. Konrad Paszkiewicz. Igor Ohirko.Programowanie niskopoziomowe. https://www.youtube.com/watch?v=yMckmEsdzQs 8 трав. 2014 р.

İgor Ohirko. Kaynaksız. https://tr.wikiquote.org/wiki/%C4%B0gor_Ohirko 8 Ocak 2011‎

Paweł Rosiński ; IGOR OHIRKO METODY NUMERYCZNE.Uniwer.Technolog.-Humanistyczn.w Radomiu http://holcbud.blogspot.com/2013/01/ihor-ohirko-ihor-wasyljowycz-ohirko-ukr.html 14 stycznia 2013

Paweł Rosiński ; IGOR OHIRKO. Prawdopodobieństwo warunkowe.METODY NUMERYCZNE : http://holcbud.blogspot.com/2013/01/prawdopodobienstwo-warunkowe-w-wielu.html .14 stycznia 2013.

Pyzara Łukasz. Igor Ohirko. Programowanie niskopoziomowe. http://pyzaralukasz.blog.pl/2014/05/30/28/ 8 трав. 2014 р.

OHIRKO IGOR .Probability theory, Teoria prawdopodobieństwa. https://www.youtube.com/watch?v=2QsSWRp9ZHU Опубліковано 27 вер. 2012 р.

IHOR OHIRKO, MAREK CZERWIŃSKI. Metody Numeryczne .- Monte Carlo. https://www.youtube.com/watch?v=oPB_byjMIxE .Завантажено 4 лют. 2011 р.

Igor Ohirko, Łukasz Pyzara. Assembler.https://www.youtube.com/watch?v=84ksPga9DB0 .30 трав. 2014 р. Paulina Dąbrowska, Igor Ohirko . Informatyka. https://www.youtube.com/watch?v=1gvEGJE3lX0 . 9 трав. 2014 р.

Monika Adamczyk , Igor Ohirko. https://www.youtube.com/watch?v=ntislziZSys 11 квіт. 2013 р.

Monika Adamczyk , Igor Ohirko. https://www.youtube.com/watch?v=hooMty2Zmps . 6 черв. 2013 р.

Igor Ohirko. Technologia informacyjna .WSB. RADOM https://www.youtube.com/watch?v=RRhFWvw6L_8 . 4 лют. 2011 р.

Schyrochuk Volodymyr, Ohirko Ihor . Network technologies. https://www.youtube.com/watch?v=_rXjRHpcB6g 4 черв. 2015 р.

Igor Ogirko, Lucyna Mizińska. Analiza matematyczna. https://www.youtube.com/watch?v=trWvLJYgj1U 13 січ. 2013 р.

Ihor Ohirko, Damian Marszałek. Metody numeryczne. WSB. https://www.youtube.com/watch?v=R-z1KXTXUWc .5 лют. 2011 р. Czerwiński Marek, IHOR OHIRKO. Metody numeryczne.https://www.youtube.com/watch?v=oPB_byjMIxE . 4 лют. 2011 р.

Jarosław Kaim, Ihor Ogirko . Architektura komputerowa. Architektura Komputerowa. https://www.youtube.com/watch?v=EzsMyBFrA2Q 8 трав. 2014 р.

Piotr Motyka ,Igor Ogirko. Programowanie niskopoziomowe.https://www.youtube.com/watch?v=WJi1LRBsu8U 8 трав. 2014 р.

Огірко І.В. Наукометрія. https://www.youtube.com/watch?v=Qhu6KGEkNjI 30 лист. 2015 р. Madej Magdalena,Igor Ohirko. Programowanie niskopoziomowe. https://www.youtube.com/watch?v=8Z1H9jc_UzE 4 трав. 2014 р.

Ohirko Igor ,Miziński Sławek. Analiza matematyczna.https://www.youtube.com/watch?v=uV_Xqn00jXQ 16 січ. 2013 р. Emiliana Pałka,Igor Ohirko. Matematyka-informatyka. http://matematyka-informatyka.blog.pl/ .Opublikowano 6 kwietnia 2014.

Огірко І. В. Прикладна математика Лекція 3 на тему "Якість електронних видань" https://www.youtube.com/watch?v=dxBQDXZ2aBo Завантажено 1 лист. 2010 р.

Огірко І. В. Лекція на тему –Метаматематика. https://www.youtube.com/watch?v=itP_XTB1Xdo Опубліковано 24 лист. 2015 р.

Огірко І. В. Лекція 2 на тему Прикладна математика. https://www.youtube.com/watch?v=IgDwSHWBGjY Опубліковано 9 лист. 2015 р.

Огірко І. В. Петрів М. Я.Прикладна математика. https://www.youtube.com/watch?v=d8InuGhPU-g Опубліковано 10 вер. 2012 р.

Огірко І. В .Нелінійний aналіз. https://www.youtube.com/watch?v=sZ3SpgGYZ1s Опубліковано 7 груд. 2015 р.

Огірко І. В. Прикладна математика. https://www.youtube.com/watch?v=LzbuW5lltNo Опубліковано 7 груд. 2015 р.

Огірко І. В. Лекція 1 на тему Прикладна математика. https://www.youtube.com/watch?v=5GVqYdmoJYo Опубліковано 15 вер. 2014 р.

Огірко І. В. Хімікометрія. https://www.youtube.com/watch?v=_s16g9WUeNo Завантажено 3 лист. 2010 р.

Огірко І.В.,Юрчик А. Мережеві технології. Bідео курсу "Мережеві технології".https://www.youtube.com/watch?v=7AQ35JoPJzE Опубліковано 6 трав. 2014 р.

Гудзовська A. Огірко І. В. Мережеві технології, ч.1. https://www.youtube.com/watch?v=YOxbuN2_3eU Завантажено 25 трав. 2011 р.

Огірко І. В. Лекція 6 на тему Прикладна математика. https://www.youtube.com/watch?v=d8InuGhPU-g Опубліковано 10 вер. 2012 р.

Огірко І. В. Лекція 5 на тему- Прикладна математика. УАД. https://www.youtube.com/watch?v=GbmZJZAGASs Опубліковано 5 вер. 2013 р.

Огірко І. В. Лекція 1 на тему Комп'ютерні мережі . УАД. https://www.youtube.com/watch?v=cN2E2BQW7Sc Опубліковано 2 черв. 2015 р.

Огірко І. В. Лекція 1 на тему Прикладна математика. https://www.youtube.com/watch?v=elyTABZTapA Опубліковано 10 груд. 2015 р.


Огірко І. В., Якушик І. І. Прикладна математика. Bідеоогляд математичних програм. https://www.youtube.com/watch?v=6C2vlJOBTHs Опубліковано 25 груд. 2012 р.

Ушакова Анна-Дария, Огірко І. В. Мережеві технології. . УАД. https://www.youtube.com/watch?v=E-bPtIUvoQs Опубліковано 18 бер. 2015 р.

Огірко І. В. Лекція на тему Математика для лінгвістів. https://www.youtube.com/watch?v=2tOTQktfXvQ Завантажено 19 жовт. 2011 р.

Огірко І. В. Теорія відносності логіки. Уривок лекції з прикладної математики в Українській академії друкарства. Оператор - Футрук П.В. https://www.youtube.com/watch?v=yWGodGwQV5U Завантажено 6 жовт. 2011 р.

Огірко І.В., Грухольська І. Управління проектами .https://www.youtube.com/watch?v=pFZKBqT8CAI Опубліковано 15 квіт. 2013 р.

Огірко І.В., Вонсовський О. Мережеві технології. Презентація про мережеві технології, обладнання. https://www.youtube.com/watch?v=Jwhr1SLBrKk Опубліковано 6 трав. 2014 р.

Огірко І.В.Прикладна математика. Практичне заняття з прикладної математика. https://www.youtube.com/watch?v=_ONdr5mQQQI Завантажено 17 жовт. 2011 р.

Огірко І.В. Когут Тетяна. Мережеві технології. https://www.youtube.com/watch?v=gt7Cmi4oGhQ Опубліковано 8 черв. 2015 р. Кудряшова А.В. Огірко І.В.Лекція на тему Мережеві технології. https://www.youtube.com/watch?v=cL4SKYUuEnY Опубліковано 4 трав. 2014 р.

Рибаков Є., Огірко І. В. Економічна інформатика. Лекція на тему користування Microsoft Excel. https://www.youtube.com/watch?v=W1-h63IQf-A Завантажено 18 лют. 2011 р.

Огірко І.В. Моделювання. ЕММ. .https://www.youtube.com/watch?v=UqfX2VTZNWo Завантажено 18 трав. 2011 р.

Прохорова О. А. Огірко І.В. Мережеві технології. Презентація з дисципліни Мережеві технології. https://www.youtube.com/watch?v=XCS_3FaLlaM Опубліковано 19 бер. 2012 р.

Огірко І. В. ,Нагурська Р.А. Лекція на тему -Правова статистика . https://vk.com/video9513776_159492789 26 бер 2011. Рибак O. В. Огірко І. В. Інформаційні системи. Категорія oсвіта.https://www.youtube.com/watch?v=ftdmDi1FM8I Завантажено 30 бер. 2011 р.

Гнидюк О. Ю. Огірко І. В. "Дитяча книга".Відео -дитяча книга для наймолодших читачів. https://www.youtube.com/watch?v=aRrVFAY7gE4 Опубліковано 24 січ. 2013 р.

Горова Анна. Огірко І. В. Інформаційні технології. Презентація . https://www.youtube.com/watch?v=AxrO4I4YLQk Завантажено 28 лют. 2011 р.

Черник O. В. Огірко І. В. Презентація 3D. https://www.youtube.com/watch?v=Dym30vL33CY Завантажено 7 квіт. 2011 р.

Огірко І.В. Бог - вічний двигун життя. https://www.youtube.com/watch?v=4sIOors0XMQ Завантажено 9 груд. 2010 р.

Огірко І.В., Оля Железнова. Презентація . Статті у Вікіпедії. https://www.youtube.com/watch?v=N10LKZJtCOg Опубліковано 13 груд. 2012 р.

Захарків Тарас. Презентація . Огірко Ігор Васильович. Категорія Люди та блоги.https://www.youtube.com/watch?v=EhFPJ_ijSVo Завантажено 6 груд. 2012 р.

Огірко І.В., Ушакова А.-Д. Львівсько-Радомська школа. https://www.youtube.com/watch?v=bGDdSDNRUfA Опубліковано 6 груд. 2012 р.

Огірко І. В., Ткач М. Львівсько -Радомська школа інтелектуалів.https://www.youtube.com/watch?v=5XPTKTVEWAU Опубліковано 6 груд. 2012 р.

Христина Врещ. Науки про молитву о. Петро Огірко. https://www.youtube.com/watch?v=qF53MhAqvEw Опубліковано 4 черв. 2013 р. Огірко І.В., Мар'яна Дзюба . Математичне моделювання. https://www.youtube.com/watch?v=8wDpI7qzncI Опубліковано 28 жовт. 2012 р.

Огірко І. ,Момрик В. Прикладна математика. MathCad. http://www.dailymotion.com/video/x338vmi Дата публикации: 27.08.2015. Зварич Т., Огірко І. В. Економічна інформатика. Лекція на тему Microsoft PowerPoint. https://www.youtube.com/watch?v=K_LQySwrcqM Завантажено 24 лют. 2011 р.

Огірко І.В., Поліновська В.Комп'ютерні мережі .https://www.youtube.com/watch?v=PtxnyizjTlo Завантажено 26 квіт. 2011 р. Маряна Хомяк, Огірко І.В. Фільм про прикладну математику.https://www.youtube.com/watch?v=DlPpyFcAkIc Опубліковано 9 лист. 2015 р.

Огірко І.В.Інформаційні технології. https://www.youtube.com/watch?v=6aIRclolvpY Завантажено 22 бер. 2011 р. Marciniak O.. Ogirko I. Technologia informacyjna. https://www.youtube.com/watch?v=qNF20t8OgWM Завантажено 21 січ. 2011 р.

Огірко І.В. Солопчук В.О.Прикладна математика. Канал YouTube Прикладна математика для вивчення та перегляду відео даного напряму.https://www.youtube.com/channel/UCy2jMSEcsddm1IMIbUPj2eQ Дата реєстрації 10 груд. 2015 р.

Вікторія Кравчук, Огірко І.В. Прикладна математика. Частина ІІ,https://www.youtube.com/watch?v=jKxzmVdzgAM Опубліковано 23 лист. 2014 р.

Конюхов О., Огірко І.В. Прикладна математика. https://www.youtube.com/watch?v=Im4rkL1qNCI Завантажено 15 груд. 2010 р.

Баран Наталія,Огірко І.В.Електронний посібник для вивчення прикладноїматематики.http://www.natabaran.io.ua/ Опубліковано 29 лист. 2015 р.

Шупер Роман,Огірко Ігор. Прикладна математика. Електронний підручник для студентів .http://shuper.io.ua/ . Опубліковано 29 лист. 2015 р.

Вікторія Кравчук , Огірко Ігор. Прикладна математика в Українській академії друкарства. В.https://www.youtube.com/watch?v=IJAdkdwqb7k . Опубліковано 23 лист. 2014 р.

Анна-Марія Нос, Ігор Огірко .Прикладна математика. https://www.youtube.com/watch?v=IgDwSHWBGjY Опубліковано 9 лист. 2015 р.

Марченко В. В. ,Огірко І.В. Мережеві технології. Маршрутизована -фрагментована магістраль.http://merezhevitechnologii.blogspot.com/ 24 березня 2010 р.

Руденко О. О.,Огірко І. В. "Управління проектами".САЙТ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ. http://projectgroup.io.ua/ 24 березня 2015 р. Lesya Shkamerdyak, Ihor Ohirko. Мережеві технології. Mісто Львів.https://www.youtube.com/watch?v=LdJirN-KOcY Завантажено 17 бер. 2011 р.

Огирко И. В. Виртуальная лаборатория Создание вики. http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 24. 05. 2012 .

Огірко І. В. Мережеві технології. http://manager-777.narod.ru/ 17 березня 2011 р.

Огірко І. В. Торрент-мережі http://torrent-merezhi.blogspot.com/2009_03_01_archive.html 17 березня 2009 р.

Огірко І. В. Визначні місця Львова Мережеві технології. http://managereuro2012.narod.ru/ 17 березня 2011 р.

Daniel Plewinski ,Ihor Ohirko. Metody numeryczne prowadzący prof. Ihor Ohirko. Uniwersytet Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.http://danielplewinskimetodynumeryczne.blogspot.com/13 listopada 2015

Anna Pacholec,Ihor Ohirko. Metody numeryczne. Uniwersytet Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.http://metodypacholec.blogspot.com/search?updated-min=2015-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2016-01-01T00:00:00-08:00&max-results=4 13 listopada 2015

Ihor Ohirko. Metody numeryczne. Uniwersytet Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Blog stworzony na potrzeby przedmiotu „Metody numeryczne”.http://lukaszp2.blog.pl/2015/10/20/prowadzacy-ihor-ohirko/ 20 października 2015.

Paweł Rosiński ; IGOR OHIRKO. METODY NUMERYCZNE . Uniwersytet Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. http://holcbud.blogspot.com/2013/01/ihor-ohirko-ihor-wasyljowycz-ohirko-ukr.html 14 stycznia 2013.

Paweł Kuzia.Ihor Ohirko. Architektura Systemów Komputerowych – Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu https://architekturauth.wordpress.com/ 8 Maj 2014.

Patrycja Pytlarczyk , Ihor Ohirko .Metody numeryczne. UTH Radom. https://www.youtube.com/watch?v=xUOvV2m_248 7 трав. 2015 р.

Ihor Ohirko. Matematyka i informatyka obliczeniowa. http://matematyka-informatyka-obliczeniowa.blog.onet.pl/2015/02/ Luty 2015.

Marcin Szczepanowski , Ihor Ohirko."ANALIZA MATEMATYCZNA I ALGEBRA LINIOWA". http://marcin1sz2zs.bloog.pl/id,332581052,title,Ihor-Ohirko,index.html 4 grudzień 2015

Piotr Nakoneczny ,Ihor Ohirko.Analiza matematyczna i algebra liniowa. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny. http://piotrnakoneczny.blogspot.com/2012/10/uniwersytet-technologiczno.html 21 października 2012.

Igor Ogirko, Lucyna Mizińska. Analiza matematyczna. https://www.youtube.com/watch?v=trWvLJYgj1U Опубліковано 13 січ. 2013 р. Mateusz Łuska, Ihor Ohirko. Analiza matematyczna i algebra liniowa. http://blogamial.blogspot.com/2012/10/uth-radom-analiza-matematyczna-zespo.html 21 października 2012.

Adrian Ziółek, Ihor Ohirko. Matematyka i informatyka . http://matemadrian.blog.pl/2015/02/ 21 maja 2015. Miziński Sławek,Ohirko Igor. Analiza matematyczna. Materiały z wykładów. https://www.youtube.com/watch?v=uV_Xqn00jXQ Опубліковано 16 січ. 2013 р.

Marcin Szczepanowski, Ihor Ohirko. "ANALIZA MATEMATYCZNA I ALGEBRA LINIOWA" .http://marcin1sz2zs.bloog.pl/id,332581052,title,Ihor-Ohirko,index.html 6 grudzień 2015. Ihor Ohirko .Problemy społeczne i zawodowe informatyki. UTH RADOM.https://www.youtube.com/watch?v=bng8opMOm7A Опубліковано 24 жовт. 2014 р.

Ihor Ohirko .Problemy społeczne i zawodowe informatyki. UTH RADOM. https://problemysizinformatyki.wordpress.com/2014/10/17/ihor-ohirko/ October 17, 2014.

Ihor Ohirko .Problemy społeczne i zawodowe informatyki. UTH RADOM. https://problemysizinformatyki.wordpress.com/ October 24, 2014

Ihor Ohirko .Problemy społeczne i zawodowe informatyki. UTH RADOM. https://marcinkarolwrzesinski.wordpress.com/ October 20, 2014.

Przemek Rolodziejczyk, Ihor Ohirko .Problemy społeczne i zawodowe informatyki. UTH RADOM. https://problemyinformatyki.wordpress.com/ October 24, 2014.

Ihor Ohirko .Problemy społeczne i zawodowe informatyki. UTH RADOM. http://marcinkumor-1993.blog.pl/ 10 października 2014.

Огірко І.В. Дизайнометрія • Правова статистика. Мережеві технології. • Web3.0. Problemy Społeczne i Zawodowe Informatyki prof. Ihor Ohirko Видео на Запорожском портале. http://portall.zp.ua/?c=video&q=%D0%9E%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE&page=3 24 декабря, 2015г.

Ihor Ohirko .Problemy społeczne i zawodowe informatyki. Metody numeryczne. Technologia informacyjna . http://thevoicekid.com/videos-ohirko.html February 4, 2011.

Patrycja Pytlarczyk, Ihor Ohirko. Metody numeryczne .UTH Radom. https://www.youtube.com/watch?v=xUOvV2m_248 Опубліковано 7 трав. 2015 р.

Бібліографія 2020[edit]

Valery Vysochansky, Igor Ogirko. MATHEMATICAL MODELLING OF DIFFUSION PROCESSES IN THE SLATE GAS PRODUCTION TECHNOLOGY

 • Огірко І. В. Вчений фізик Іван Олександрович Вакарчук. // Збірник наукових праць "Феномен людини. Здоровий спосіб життя", Випуск 96 (162), Львів, 2020. – С. 166-167.

https://docs.google.com/document/d/1r4RaKWhCYs1IikzAPjhVkzAh2XPtOoN8/edit#heading=h.gjdgxs

https://www.youtube.com/watch?v=MW6BkMvc5OM&feature=emb_logo

 • Chabaniuk О., Ohirko І. Znaczenie ryzyka w zarządzaniu . Наукове видання . ЗБІРНИК ТЕЗ V ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ У СФЕРІ ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ» 28-29 травня 2020 р. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ. м. Хмельницький – 2020. C.165-167.http://www.xktei.km.ua/files/konf.pdf

Бібліографія[edit]

Посилання в інших мовних розділах[edit]