Урочиста академія Володимира Юзевича

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Урочиста віртуальна дистанційна академія до 70-річчя від дня народження українського вченого, доктора фізико-математичних наук, професора Володимира Миколайовича Юзевича

20 серпня 2020[edit]

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого прекрасного ювілею. Щиросердечно вітаємо Вас із 70-річчям від Дня народження. Це величезний життєвий досвід, це роки щастя і турбот, радощів і прикрощів. Усе зроблене Вами – непідвладне плину часу і зміні поколінь. Бажаємо Вам міцного здоров’я та людського щастя. Нехай родинне тепло, людська вдячність і пошана будуть вірними супутниками на довгії та благії літа. Володимир Юзевич народження 20 серпня 1950 року в сімї вчителів. Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка у 1972 році. Юзевич Володимир Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор. Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка (ФМІ) Національної Академії наук України. Тема докторської дисертаційної роботи: «Енергетичні характеристики поверхневих шарів та фізико-механічні властивості твердих тіл» за спеціальністю 01.04.07 — фізика твердого тіла. Науковий консультант докторської дисертаційної роботи: доктор технiчних наук, професор Петро Маркiянович Сопрунюк, Фiзико-механiчний iнститут iм. Г. В. Карпенка НАН України (м. Львів). Дисертація присвячена вивченню фізико–механічних процесів у твердих тілах з урахуванням енергетичних характеристик поверхневих шарів, розмірного фактора, радіаційних точкових дефектів. Розроблено варіант теорії, що описує зміну ефективної поверхневої енергії і її складових для електропровідних та діелектричних тіл, стан яких близький до границь текучості і міцності. Розв'язано проблему визначення зв'язків між термодинамічними параметрами і енергетичними характеристиками поверхневих шарів багатокомпонентних тіл, на які діють потоки частинок, нагрів, механічні навантаження. Встановлено, що об'єднання термодинамічної моделі з критеріальними співвідношеннями для границь міцності і текучості тіл в екстремальних умовах спрощує процедуру обґрунтування експериментальних даних. Здійснено промислове впровадження сформульованих рекомендацій для розробки технології відпалу термомопар i лазерних трубок. Розроблено нову термодинамічну теорію поверхневої енергії твердих тіл, яка враховує і електричну, і механічну складові цієї енергії, що характеризує пружну область деформування, а також область поблизу границь текучості та міцності з урахуванням точкових дефектів і розмірних ефектів. Розроблено новий критерій міцності, в основі якого зміни поверхневих натягу та енергії з урахуванням перерозподілів електричних зарядів у поверхневих шарах електропровідних тіл і зв'язаних електричних зарядів у діелектричних. На основі нової теорії і нових критеріїв міцності розроблено методику розрахунку фізичних характеристик матеріалів і параметрів стану для поверхневих шарів електропровідних і діелектричних твердих тіл. Моделювання корозійних процесів у системі «метал-електроліт» з урахуванням дифузійного імпедансу. Основне місце роботи: провідний науковий співробітник Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка (ФМІ) Національної Академії наук України (м. Львів). Наукова робота Термодинамiчна модель Володимира Юзевича опису фiзико-механiчних процесiв у поверхневих шарах твердих тiл розроблялась в 1975-1999 роках.Узагальнена термодинамiчна макроскопiчна модель Юзевича В. М. кiлькiсного опису фiзико-механiчних процесiв у поверхневих шарах твердих тiл з врахуванням електричної i механiчної складових поверхневої енергії. Узагальнена термодинамiчна макроскопiчна модель Юзевича В. М. присвячена вивченню фізико–механiчних процесiв у твердих тiлах з урахуванням енергетичних характеристик поверхневихшарiв, розмiрного фактора, радіаційних точкових дефектiв. Розроблено варiант моделs, що описує змiну ефективної поверхневої енергiї і її складових для електропровiдних та дiелектричних тiл, стан яких близький до границь текучостi i мiцностi. Розв’язано проблему визначення зв’язкiв мiж термодинамiчними параметрами I енергетичними характеристиками поверхневих шарiв багатокомпонентних тiл, на якi дiють потоки частинок, нагрiв, механiчнi навантаження. Встановлено, що об’єднання термодинамічної моделi з критерiальними спiввiдношеннями для границь мiцностi i текучостi тіл в екстремальних умовах спрощує процедуру обгрунтування експериментальних даних. Здійснено промислове впровадження сформульованих рекомендацiй для розробки технологiї вiдпалу термомопар i лазерних трубок. Сформульовано аналітичні спiввiдношення нової термодинамiчної моделi поверхневого шару твердого тiла, зокрема узагальненi граничнi умови i узагальненi критерiальнi спiввiдношення, з врахуванням того, що в процесi деформування стан тiл наближається до границь текучостi i мiцностi. Розглянуто електропровiднi i дiелектричнi матерiали. Модель описує електричнi, тепловi, дифузiйнi i механiчнi процеси, вплив розмiрного фактора на характеристики поверхнi i враховує при цьому особливостi електричних взаємодiй у поверхневих шарах, а також поверхневi енергiю та натяг . Розглянуто багатокомпонентне тверде тiло (шар), товщиною значно бiльшою за ефективний розмiр поверхневої областi, в якiй зосереджено поверхневий чи мiжфазний натяг. Шар моделюється однорiдним тривимiрним тiлом i поверхневим (або мiжфазним) прошарком, який замінюється двовимiрною фiзичною поверхнею iз заданими поверхневими натягом та енергiєю. В задачах розрахунку термодинамiчних параметрів користується лiнiйними граничними умовами на поверхнях шару. Вважається, що матерiал зразкiв є iзотропним i однорiдним у початковому рівноважному стані. Нехтується iнерцiйним членом у рiвняннi руху. Розглядаючи контактуючi тiла типу “плiвка – пiдкладка”, припускається, що немає пустот на границi мiж шаром (плiвкою) i пiдкладкою. Вважається, що кожне тiло – однофазний твердий розчин (сумiш), складовими частинами якого є iони кристалiчної гратки, електрони провiдностi, а також точковi дефекти (вакансiї, мiжвузловi I замiщенi атоми). Контактуючi тiла можуть знаходитись в умовах дії механiчного навантаження, нагрiву, дифузiйного насичення домiшкою, iнтенсивного радiацiйного випромiнювання.Як показали подальші дослідження, з допомогою співвідношень нової моделі можна розвинути теорію поверхневої енергiї, а також дослідити закономiрностi розмiрного ефекту мiцностi для зразкiв канонiчної форми (цилiндричний i призматичний стержень, шар,сферичнi та цилiндричнi посудини з внутрiшнiми порожнинами i т. д.), стани яких при зовнішніх навантаженнях близькi до границь текучостi та мiцностi.

Науково-педагогічна робота[edit]

Вів курси: • Основи моделювання процесів на ПЕОМ • Математичне моделювання якості • Опрацювання результатів вимірювань, випробувань та контролю • Планування випробувального експерименту Напрямки наукової роботи: • Метрологія фізичних процесів • Механіка та фізика нанооб’єктів • Нанотехнології • Механіка та фізика твердого тіла • Інженерія якості • Фізика і механіка поверхневих та міжфазних явищ у контактуючих тілах • Математичне моделювання фізичних та механічних процесів у інформаційно-вимірювальних системах Кількість опублікованих праць: • Наукових — 291. • Методичних — 15. • Патентів — 3. Організаційна робота Член спеціалізованої вченої ради К 35.874.02 при Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності за спеціальністю 05.13.22 — управління проектами та програмами. Під керівництвом В. М. Юзевича захищено 4 кандидатські дисертації, він був науковим консультантом докторської дисертації.

Монографія[edit]

Юзевич В. М. Діагностика матеріалів і середовищ. Енергетичні характеристики поверхневих шарів / В. М. Юзевич, П. М. Сопрунюк. Львів: ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України, вид-во. СПОЛОМ.2005.292 с. Важливою для Володимира Миколайовича є науково-педагогічна, навчально-методична,організаторська і громадська діяльність. Звучали вітання шанованого ювіляра, цікаві спогади з творчого життя та душевні дарунки від вдячних . На урочистій академії ювіляр представив неперевершену доповідь. Майже пів століття ювіляр віддав благородній справі підготовки кадрів, вихованню молодого покоління в дусі самовідданості, любові до прекрасного. Своїми знаннями, винятковою працездатністю, педагогічним талантом він здобув заслужений авторитет серед широкого кола наукової громадськості. Його учні працюють у багатьох куточках нашої країни та далеко за її межами. Вони завжди згадують з теплотою і повагою. Учні й колеги вченого справедливо називають його живим класиком української науки. Вітання прозвучали від послідовників ювіляра. Чимало вдячних учнів і послідовників ювіляра надіслали вітальні листи: із університетів. Особливо зворушливим для ювіляра було отримати вітання від дочки та дружини. Звучали вітання шанованого ювіляра, цікаві спогади з творчого життя та душевні дарунки від вдячних учнів різних років. Мало кому з людей вдається, здолавши тривалий і непростий шлях, досягти такої високої життєвої вершини та у 70 років бути сповненим енергії, трепетної любові й відданості своїй справі, бажанням іти далі, навчати інших і вчитися самому, а найголовніше – плекати добро в собі й навколо себе. Усе це повною мірою притаманно ювіляру. Цікавою була доповідь «Про науковий доробок ювіляра». Вибрані праці • П. М. Сопрунюк, В. М. Юзевич.Діагностика матеріалів і середовищ. Енергетичні характеристики поверхневих шарів. — Львів: ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України, вид-во «СПОДОМ». — 2005. — 292 с. з іл. (18,25 ум. друк. арк.). • Юзевич В. М. Релаксація поверхневої енергії в процесі автосегрегації на поверхні металу // Науковий вісник ЧДУ. Вип. 50: Фізика. — Чернівці: ЧДУ, 1999. • Юзевич В. Н. Термодинамическое описание механо-электротермодиффузионных процессов в деформируемых диэлектриках и соотношение Антонова // Термодинамика необратимых процессов / Под. ред. А. И. Лопушанской. — М.: Наука, 1992. — С.163-168. • Юзевич В. М., Погребенник В. Д., Михалина І. А. Моделювання фізико-хімічних явищ на границі водний розчин-іоноселективний електрод // Труды 4-ой Межд. науч.-техн. конф. «Проблемы охраны труда и техногенно-экологической безопасности». — Севастополь, 1996. — С. 95. • Погребенник В. Д., Юзевич В. М., Михалина І. А., Івасів І. Б., Червінка О. О., Червінка Л. Є. Портативний мікропроцесорний монітор // Наукові праці конф. «Комп'ютерні технології друкарства: алгоритми, сигнали, системи» (Друкотехн-96) — Львів,1996. — С. 151—152. • Погребенник В. Д., Юзевич В. М. Моделювання процесів калібрування в автоматизованих екологічних вимірювальних системах // Управление в системах мониторинга окружающей среды: Сборник трудов секции 14 3-ей Укр. конф. по автом. управлению «Автоматика-96». — Севастополь, 1996. — С. 83-84. • Погребенник В. Д., Юзевич В. М., Михалина І. А., Івасів І. Б., Червінка О. О., Червінка Л. Є. Розробка принципів побудови та структури портативного мікропроцесорного гідромонітора // Тез. докл. сем. «Применение экспрессных методов при выполнении экологических исследований». — К.,1996. — С. 11-13. • Погребенник В., Юзевич В., Михалина І. Вплив основних термодинамічних параметрів на результат вимірювання солоності // Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів: Праці: Третя Всеукраїнська між. конф. — К., 1996. — С. 280—282. • Юзевич В. Н. Моделирование процесса адсорбции в приповерхностном слое металла // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные ис-следования. — 1998. — № 3. — С.32-3 • Сопрунюк П. М., Юзевич В. М., Огірко О. І., Луговий П. В. Автоматизація математичних обчислень для оцінки параметрів поверхневих шарів // Відбір і обробка інформації. 2000.-Вип.14(90) с.151-156. • Юзевич В. М. Контактні умови в електропровідних системах з фізичними поверхнями розділу // Доп. АН УРСР. Сер. А. — 1984. — № 8. — С. 60–63. • Юзевич В. М. Вплив поверхневої енергії на масштабний ефект пружно- пластично деформівного твердого тіла//Доп. АН УРСР. Сер. А. — 1988. — № 2. — С. 38–41. • Юзевич В. Н. Термодинамическое описание поверхностных меха-ноэлектротермодиффузионных процессов и соотношение Антонова // Поверхность. Физика, химия, механика. — 1988. — № 9. — С. 135—139. • Юзевич В. Н. Моделирование процесса адсорбции в приповерхностном слое металла//Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. — 1998. — № 3. — С. 32–37. • Юзевич В. Н. Механоэлектротермодиффузионные процессы в контакти-рующих телах с точечными дефектами // Прикладная математика и меха-ника. — 1988. — № 5. — С. 873—877. • Юзевич В. Н. Оценка влияния масштабного фактора на разрушение стержней // Пробл. прочности. — 1991. — № 1. — С. 77–79. • Юзевич В. Н. Термодинамическое описание механоэлектротермодиф-фузионных процессов в деформируемых диэлектриках с точечными дефектами и соотношение Антонова // Термодинамика необратимых процессов/Под. ред. А. И. Лопушанской. — М.: Наука, 1992. — С. 163—168. • Юзевич В. М. Зміна поверхневих характеристик опроміненого кварцу // Науковий вісник ЧДУ. Фізика. — Чернівці: ЧДУ, 1999. — Вип. 50. — С. 104—105. • Сопрунюк П. М., Юзевич В. Н. Приповерхностные явления в пленке электростатического зонда // Поверхность. Физика, химия, механика. — 1995. — № 5. — С. 14–17. • Сопрунюк П. М., Юзевич В. М. Критерій міцності та енергетичні характеристики плівки на поверхні електричного зонда // Фіз.–хім. мех. матеріалів. — 1997. — № 2. — С. 18—22. • Сопрунюк П. М., Юзевич В. М. Енергетичні характеристики свіжоутвореної й наводненої поверхні металу в корозійному середовищі // Фіз.–хім. мех. матеріалів. — 1998. — № 2. — С. 34—38. • Юзевич В. Н. Расчет напряженно–деформированного состояния цилиндри-ческой трубы при низких температурах // Прочность материалов и кон-струкций при низких температурах. — К.: Наук. думка, 1990. — С. 253—257. • Юзевич В. Н. Влияние излучения на закономерности масштабного эффекта прочности разрушаемых стержней // Физ.–хим. мех. материалов. — 1990. — № 3. — С. 17—19. • Юзевич В. М. Вплив розмірів на пружнопластичну рівновагу сферичної посудини, кільця та циліндричної труби // Фіз.–хім. мех. матеріалів. — 1993. — № 2. — С. 128—130. • Юзевич В. Н. Балансовые соотношения в деформируемых электропровод-ных средах с физическими поверхностями раздела // Мат. методы и физ.–мех. поля. — К.: Наук. думка, 1983. — № 17. — С. 37–41. • Юзевич В. Н. Термоупругие процессы в деформируемых твердых телах с точечными дефектами // Мат. методы и физ.–мех. поля. — К.: Наук. думка, 1988. — № 17. — С. 18–21. • Попович В. В., Юзевич В. Н. Энергия образования поверхности при пластическом деформировании твердых тел в средах // Физ.–хим. мех. материалов. — 1985. — № 5. — С. 77–80. • Юзевич В. Н., Попович В. В. Масштабный эффект пластического деформирования тонких стержней // Физ.–хим. мех. материалов. — 1989. — № 2. — С. 51–53. • Юзевич В. Н. Аналитическое исследование кинетики изменения по-верхностного натяжения при адсорбции и диффузионном насыщении в электропроводном твердом шаре // Физ.–хим. мех. материалов. — 1986. — № 6. — С. 30–33. • Попович В. В., Юзевич В. Н. Работа вдавливания жесткого индентора в упругое полупространство // Физ.–хим. мех. материалов. — 1983. — № 2. — С. 106—108. • Столярчук П. Г., Юзевич В. Н. Расчет изменений термо–Э. Д.С. воль-фрамрениевых термопар, вызванных испарением вольфрама // Вестник Львовского политехнического института. — Львов: Світ, 1990. — № 248. — С. 127—131. • Галапац Б. П., Юзевич В. Н. Термодинамическое исследование межфаз-ных явлений в системе металл — расплав // Адгезия расплавов и пайка материалов. Сб.науч.трудов. — К. : Наук. думка, 1985. — № 14. — С. 10–13. • Юзевич В. М. Релаксація поверхневої енергії в процесі автосегрегації на поверхні металу // Науковий вісник ЧДУ. Фізика. — Чернівці: ЧДУ, 1999. — Вип. 50. — С. 13–14. • Галапац Б. П., Юзевич В. Н. Обобщенные условия сопряжения меха-ноэлектротермодиффузионных полей в кусочно–однородных электро-проводных средах // Механика неоднородных структур. Сб. науч. трудов. — К.: Наук. думка, 1986. — С. 40–45. • Столярчук П. Г., Юзевич В. Н. Радиационная погрешность термометра сопротивления при низких температурах // Контрольно–измерительная техника. Сб. науч. трудов. — Львов: Вища школа, 1986. — Вып. 40. — С. 42–44. • Чехман Я. І., Юзевич В. М. Розрахунок впливу кількісного фактора на де-формаційну характеристику поліуретанового зразка // Поліграфія і видавнича справа. Зб. наук. праць. — Львів: Вища школа, 1987. — № 23. — С. 46–50. • Чехман Я. І., Юзевич В. М. Роль масштабного фактора при випробуванні поліуретанового зразка різної твердості // Поліграфія і видавнича справа. Зб. наук. праць. — Львів: Вища школа, 1988. — № 24. — С. 47–49. • Юзевич В. Н. Математическое моделирование приповерхносных явлений быстродвижущейся жидкости в гидродинамической трубе // Гидродинамика больших скоростей. Сб. науч. трудов. — Красноярск: КПИ, 1989. — С. 129—133. • Сопрунюк П. М., Юзевич В. М. Моделювання фізичних процесів взаємодії електромагнітних хвиль видимого та інфрачервоного діапазону з вугільним пилом // Відбір та обробка інформації. Зб. наук. праць. — К.: Наук. думка, 1996. — Вип. 10 (86). — С. 44–49. • Юзевич В. М. Моделювання змін поверхневої енергії у зразках металу з тріщинами // Науковий вісник ЧДУ. Фізика. — Чернівці: ЧДУ, 1999. — Вип. 50. — С. 43–44. • Юзевич В. М. Критерії міцності твердого тіла з урахуванням розмірного ефекту і впливу середовища // Фіз.–хім. мех. матеріалів.–1999.–№ 2.–С.80–85. • А.с. № 1730794 СССР. Устройство для натяжения декеля на офсетном цилиндре печатной машины / В. Н. Юзевич, Я. И. Чехман, В. Т. Сенкусь, В. Е. Босак, И. Н. Кравчук. — № 4221233; Заявлено 02.04.1987; Зарегистрировано в Гос. реестр. изобретений СССР 3.01. 1992 г. • Сопрунюк П., Юзевич В., Огірко О. Оцінка поверхневої енергії сталей у сірководневих середовищах // Фіз.-хім. механіка матеріалів. Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. — 2000. — Т.2, Спеціальний випуск № 1. — C. 726—730. • Юзевич В. Моделювання корозійних процесів у системі «метал-електроліт» з урахуванням дифузійного імпедансу / В. Юзевич, І. Огірко, Р. Джала // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. — 2011. — Вип. № 13. — C. 173—181. • Застосування підходів реінжинірингу та ризикології для аналізу проектів щодо оцінювання залишкового ресурсу конструкцій нафтогазових устаткувань / І. Огірко, В. Юзевич, Н. Стащук // Тези IV Міжнародної науково-технічної конференції «Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій». 30-31 жовтня 2014 р. — Львів, 2014. — C. 43–44. • Yuzevych, V., Pavlenchyk, N., Zaiats, O., Heorhiadi, N., & Lakiza, V. (2020). Qualimetric Analysis of Pipelines with Corrosion Surfaces in the Monitoring System of Oil and Gas Enterprises. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 9(1), 1145–1150. http://doi.org/10.5281/zenodo.3841318 • Yuzevych, V., Pavlenchyk, A., Lozovan, V., Mykhalitska, N., & Bets, M. (2020). Diagnostics of Temperature Regime of Technological Environments of Underground Pipelines in the Monitoring System of Oil and Gas Enterprises for Providing of Safe Exploitation. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 9(1), 1301–1307. http://doi.org/10.5281/zenodo.3841334 • Yuzevych, V., Horbonos, F., Rogalskyi, R., Yemchenko, I., & Yasinskyi, M. (2020). Determination of the Place Depressurization of Underground Pipelines in the Monitoring of Oil and Gas Enterprises. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 9(1), 2274–2281. http://doi.org/10.5281/zenodo.3841287

Одні вважають це Божим даром, інші – батьківським спадком. Найімовірніше – перше і друге перебувають у нерозривному зв’язку. На завершення слово взяв сам ювіляр і звернувся до академічної спільноти з безмежною вдячністю за пам’ять, вітання та пошанівок. Також наголосив, що гордий все життя працювати в Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка (ФМІ) Національної Академії наук України і у Львівському університеті, які стали для нього другою домівкою. Завершуючи незавершене – дуже стислий огляд яскравого, динамічного й повнокровного наукового життя і праці ювіляра, яке добігло уже до ювілейного 70-річчя, – наголосимо, що він зумів глибоко дослідити різні аспекти та опублікувати результати досліджень у понад 100 наукових статтях, 2 монографіях, п’яти підручниках і посібниках. Він для нас духовний та інтелектуальний приклад справжньої національної еліти, приклад людяності, толерантності і чуйності. У нього ще немало науково-організаційних і життєвих планів, тож здоров’я ювіляру та творчих успіхів. З роси йому і води! Юзевич Володимир Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка (ФМІ) Національної Академії наук України.

Інтернет- привітання в мережах[edit]

НАШ КОЛЕГА Нам пощастило з колегою – робочий день проходить так швидко, що, часом, додому ідеш, мало не з жалем. Колега — це не порожнє слово. Ідеальний колега — це друг і соратник, це людина, яка прикриє, допоможе і візьме провину на себе. Не кожному в житті вдається попрацювати з такою людиною. Нам пощастило, у нас є, наш Колега! Дорогий і шановний колего, прийміть побажання! Що потрібно чоловікові в житті? Звичайно, любов, повага і домашній затишок! У Вас все це вже є, але ми щиро хочемо, щоб Ви пронесли це безцінне добро через весь свій життєвий шлях, зберігши віру в людей, прагнення завжди приходити на допомогу і підтримувати в тяжкі хвилини. Бажаємо Вам завжди залишатися справжнім чоловіком, вірним другом і наставником, відмінним співрозмовником і просто гарною людиною! Нехай душа у Вас ніколи не старіє, На білій скатертині будуть хліб і сіль, Своїм теплом Вас завжди сонце гріє Слова подяки линуть звідусіль. В житті нехай все буде, що потрібно, Без чого не складається життя, Любов, здоров’я, щастя, дружба Та вічна нестаріюча душа. Смійтеся більше і менше сумуйте, Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте, Хай думи ніколи спочинку не знають, Хай руки, мов крила, внучат пригортають Хай серце ще довго тріпоче у грудях Живіть до ста років на поміч всім людям Здоров’я міцного Вам зичимо щиро Ласки від Бога від людей добра На многії і щасливі літа. Хай у день такий приємний Співають і пташки, і квіти. І щастя цілі оберемки Від нас, як щирий дар, прийми ти! Любов людська хай завжди тобі світить І серце радістю співа. Для тебе – всі найкращі квіти І найласкавіші слова. Здоров'я зичимо навік, На все життя добра бажаєм щиро, Щоб радісним і довгим був твій вік, З добром, любов’ю, спокоєм і миром. Бажаємо сонця, тепла, миру, веселощів, успіхів у всіх починаннях, любові, добробуту, здійснення найзаповітніших бажань, здоров’я та наснаги! Нехай життя дарує багато приємних сюрпризів, друзі завжди оточує тебе, а очі світяться від щастя! Здоров’я міцного на довгі роки, Щиро бажаю тобі залюбки, Хай доля дарує щастя довіку, Достатку і миру у домі без ліку. Калиною радість в душі хай квітує, Сопілка любові хай серце хвилює, А роси ранкові безмежно і щиро, Щоденно дарують наснагу і силу! Хай джерело людської вдячності за Вашу турботу ніколи не вичерпується, серце наповняється світлом, а здоров’я й сили дарує Всевишній.


Науковці Інституту прикладних проблем механіки і математики НАН України[edit]

НАШ КОЛЕГА ПРОФЕСОР Хай доля завжди буде щедрою до Вас та збереже міцне здоров’я, дарує безмежне людське щастя, невичерпну енергію, життєве довголіття. Ваше життя – яскравий приклад того, як треба шанувати людей і працю. Вам є чим пишатися. Ви не змарнували життя і на всіх життєвих дорогах прагнули бути професіоналом, чуйним і турботливим до людей та вміти завжди допомагати. У Вас так завжди багато справ, Що ми бажаєм у вітанні, Щоб зірку з неба собі дістав, І щоб вона здійснила всі бажання. Бажання ті, що в голові, Бажання ті, що собі наміряв. Бажання є, доки ми живі, і поки серце в нас не постаріє. А Ви завжди був ласий до життя, Тож ми бажаєм смачно жити,

Викладачі та науковці Львівського університету[edit]

НАШ КОЛЕГА ПРОФЕСОР Побажання наші щирі, хоч і не нові: великого людського щастя, величезної любові, бадьорості, завзяття і міцного здоров’я. Бажаємо, щоб все це було постійно. Успіхів вам у роботі і задоволення від неї такого ж, як і ми отримуємо від спілкування з вами. Побажати позитиву! Ви — опора колективу. У роботі й відпочинку Всім приємно поруч з Вами. Допоможете, як треба, Ви й порадою й ділами. Вам бажаю вірних друзів, Успіхів міцних в усьому, Затишку й тепла в родині, Радості в роботі й вдома! Хай ніколи в очах чиста й світла радість не згасає, щоб не було горя навіть в снах! Хай Господь здоров"я посилає. Мати Божа хай благословить, хай Спаситель буде все з тобою. Хай в житті твоїм він кожну мить обдарує ласкою святою... Береже від болю і біди, посилає щастя й долю світлу, щоб життя прекрасне назавжди ніжною трояндою розквітло... Хай цвіте, не в’яне із роками доля, Хай вам100 років зозуля накує. Від землі вам – сили, від води – здоров’я, І добро від сонця хай Господь дає. Хай весною з яблуневим цвітом, Полум’ям з червоних квітів – літом, Восени з багряним листопадом, А зимою з тихим снігопадом В руки ваше щастя прилетить. Керівник Ви — просто клас, Приклад ми беремо з Вас, Ви розумний та терплячий, Ось таким і залишайтесь, Дуже Вас шануєм,

Науковці та викладачі Української академії друкарства[edit]

НАШ КОЛЕГА Хай збуваються найзаповітніші мрії, хай горить в серці палке кохання і життя, як веселка, розцвічується яскравими кольорами! Хай будуть шалені успіхи на роботі, великі досягнення у спорті, а поряд ― кохана людина і вірні друзі! Нехай у Ваших задумах завжди буде мудрість, на роботі – підтримка, вдома – увага та взаєморозуміння, у серці – світло від людської вдячності. Бажаємо міцного здоров’я, нових досягнень та успіхів. Нехай завжди, аж до сторіччя, Вас супроводжує щаслива зоря удачі, Боже благословення, а у Вашому домі панують любов, злагода та добробут на многая і благая літ. Ви розрадите в скорботі, Не забудете в біді, Порадієте на святі, Не останній - за столом, І на дружбу Ви багаті, До людей Ви - лиш з добром, Працьовиті, гарні, мужні Будьте Ви і повні сил! До поки сонце світить з висоти, Щебечуть птахи, зацвітають квіти, Ми Вам життям бажаєм твердо йти, І днем грядущим від душі радіти! Хай щастя завжди супроводить Вас, Людська повага й шана не минають, А вашу мрію й працю повсякчас Лиш визнання вінчають!

Науковці та викладачі факультету Львівського національного університету імені Івана Франка[edit]

НАШ КОЛЕГА ПРОФЕСОР Ви професіонал своєї справи. Ви завжди сповнені ідей та енергії для втілення їх у життя. Ви чуйний, оптимістичний, і з нашого боку давно домоглися поваги і визнання. Бажаємо вам безмежних можливостей! Бажаєм щастя і достатку, Ясного неба і тепла, В житті Вам згоди й порядку, Щоб доля світлою була. В роботі – успіхів, везіння, У справах – вічного горіння! Від душі любові вам бажаєм І хай Вам Господь Бог допомагає. Бажаю вам, колего, Щоб у житті завжди щастило вам, Щоб йшли вперед ви, швидко й легко І щоб гарнішали на заздрість ворогам.. Я знаю точно, що ви гідні перемоги, І зріст кар’єрний вже не за горами, І кожен крок життєвої дорогий Хай буде всипаний чарівними дарами!

Науковці -викладачі та студенти Львівського національного університету імені Івана Франка[edit]

НАШ КОЛЕГА ПРОФЕСОР Знайте, що наша повага до Вас безмежна. Ви повністю віддаєтеся праці, при цьому зберігаючи позитивний настрій, товариськість і ласкаву усмішку, а праця Ваша надихає весь колектив. Ваші роки – то Ваш скарб, Їм ціни немає, Кожен рік багато варт, Всі про це ми знаєм. Вашу мудрість знаєм ми, Цінимо Ваш досвід, Шана в Вас поміж людьми І поваги досить. Тож прийміть уклін від нас, Щирі слова шани, Всякий день й усякий час Пишаємось ми Вами.

Науковці Львівського медичного університету[edit]

НАШ КОЛЕГА ПРОФЕСОР Більшу частину свого життя ми проводимо, зі сторонніми, які з часом стають такими рідними і близькими людьми. Ми практично завжди знаємо про те, що відбувається в їх житті. Всі усвідомлюємо ми: Не всі у нас в такій пошані. Ну що ж, колего наш, прийми Найкращі наші побажання! Нагода, привід — саме ті, Підняти повную чарчину. Нехай щастить тобі в житті! Все буде хай найкращим чином! В сімейнім колі і отут, Де від проблем немає спасу, Щоб ти не знав, де п'ятий кут, Водилось щоб в сімейній касі! Подовше щоб тобі моглось! Вперед щоб йшов не по узбіччю! Ну, і щоб сонячно жилось До ювілейного сторіччя! Хай пливе щасливо твій життєвий човен, І минає легко береги круті, І любові буде хай завжди він повен, То найголовніше у людськім житті. Нехай в душі завжди горять Іскринки радості й бажання, Нехай не знає серце зрад, А тільки радість і кохання!

Науковці Наукове товариство імені Шевченка[edit]

НАШ ПРОФЕСОР Нехай робота приносить Вам стільки ж користі, скільки Ви їй, і буде в радість. Ну і в особистому житті нехай у Вас все буде відмінно. Щастя Вам і любові! Бажаю в житті радості, в справах - мудрості, в дружбі - вірності, а в серці - кохання! Хочемо побажати Щастя, радості у хаті, Міх здоров’я, кошик грошей, Щастя від людей хороших. Від дітей, онуків – втіху, Добру вдачу, жменьку сміху. До життя наснагу мати, З добрим настроєм вставати, На роботу поспішати, Для держави послужити, Щоб всім краще в світі жити!

Викладачі та студенти[edit]

НАШ КОЛЕГА Щоб творчі ідеї лилися рікою і втілювалися в реальному житті. Нехай удача супроводжує в будь-яких починаннях. Любові і розуміння як на роботі, так і у сімейному вогнищі. Ми не питаєм, скільки літ, Бо ти цвітеш, неначе маків цвіт, В очах любов, натхнення і надії І ми бажаємо, щоб заповітні мрії Не припиняли радісний політ. Нехай Ваші очі світяться щастям, нехай вдома Вас чекає любляча сім’я, а робота приносить лише радість!Нехай твій професіоналізм, який давно став еталоном для нашого колективу. А за душевність, життєлюбність, відкритість і доброту доля винагородить тебе міцним здоров’ям, любов’ю і щастям. Ти надаєш нашому колективу грунтовності, строгості й надійності і на тебе завжди можна покластися в самому скрутному питанні. Завдяки тобі, ми з упевненістю можемо дивитися в майбутнє. Бажаємо здоров’я, як криця міцного, Будьте душею завжди молоді. Хай Вашу долю освітлюють зорі, А щастя рікою вливається в дім. Хоч було тривог в житті немало, Та не будемо згадувать сумне, Бо горить в душі іще багаття, Вогонь горить - це головне. На довгий вік, на многії літа, На шану від людей, тепло родинне, Стелися, доле, крізь усе життя, Лише добром для доброї людини. Нехай старання Ваші і труди Помножать успіх в нашім колективі, Живіть в добрі і радості завжди, Та будьте все життя щасливі!

Науковці[edit]

НАШ КОЛЕГА Ми проводимо на роботі частину свого життя і від того, з ким пліч-о-пліч доводитися працювати, досить помітно залежать і душевний комфорт, і творчий настрій. У праці роки пролетіли, Неначе ластівки в блакить, Хай серце твоє молодіє, Душа хай піснею бринить. Бажаєм жити довгі роки, Не знати горя й біди, Бажаєм щастя і здоров’я Сьогодні, завтра і завжди. Бажаємо міцного здоров’я, достатку, успіхів у роботі, радості, удачі, щастя, любові. Нехай життя б’є ключем, хай люди шанують, а будинок буде наповнений теплом і затишком.Ми висловлюємо тобі свою подяку за твій бойовий робочий настрій і вміння співпрацювати у команді. З тобою завжди легко і приємно спілкуватися на професійні теми, ти вмієш підбадьорити і допомогти слушною порадою. Лиш найкращого бажаєм, Радості багато! Щоб збувались сподівання, Доля була світла, Щоб в житті було кохання Й люди лиш привітні!

Науковці Інститут Східної Європи[edit]

НАШ КОЛЕГА Тобі козацького гарту, сил духовних і фізичних, любові і добробуту в родинному колі. Хай дорога життя квітчається вагомими успіхами, повагою людей, міцним здоров'ям та радісним настроєм! Допоки сонце світить з висоти, Щебечуть птахи, зацвітають квіти, Ми вам життям бажаєм твердо йти, І днем грядущим від душі радіти! Хай щастя завжди супроводить вас, Людська повага й шана не минають, А вашу мрію й працю повсякчас Лиш визнання вінчають! Хай Вам щастить! Як вишиванка все життя твоє, То чорні кольори, а то червоні, І білі – сивина на твоїх скронях, Й цвіт сонця, що наснаги надає. А синє – то волошки у житах, Високе небо, що над головою, І море, що повік шумить прибоєм, І, люди кажуть, синій щастя птах. Тож хай не буде чорних кольорів, Ні у житті, а ні на вишиванці, Хай жовте сонце сходить в небі вранці, І червоніє колір вечорів. І замість сірого буя в житті твоїм Зелене лиш, бузкове і блакитне, Нехай рожевим все життя розквітне, І колір радості наповнює твій дім. Велика шана і подяка За ваш сумлінний чесний труд, І вам вклоняється усякий, З усіх людей, присутніх тут, Із року в рік ми відчували Опіку вашу в скрутний час, І достеменно усі знали: Можна покластися на вас. Тож побажаєм вам сто років Щасливо і безтурботно жить Добробут мати, радість, спокій, І хай вас Бог благословить! Ти не ідеш по світу навмання, Ти чітко робиш те, чого бажаєш Ти вгору дуже високо злітаєш, То хай Господь тебе охороняє. Іди вперед, хай буде шлях прямий, Нехай бо з-за кута не гряне постріл. Твердий твій погляд, розум в тебе гострий, Ти можеш з долею вступати у двобій. Та бажаєм зовсім не цього, А Щоб удача пестила й любила, Щоб молоді твої і сильні крила Тебе б несли до щастя до твого. Щоби без зайвих і нудних зусиль Здійснив би ти свої крилаті мрії. Хай тільки теплий вітер в очі віє Й Перед тобою зніме доля бриль. Люби життя таким, як воно є, Тоді і щастя ти знайдеш своє. Щоб цифри сходились завжди Щоб керівництво цінувало Здоров’я, щоб з роси й води Усе вдавалось і нічого не бракувало!

Товариство наукових викладів імені Петра Могили[edit]

НАШ ПРОФЕСОР Ми на роботі стільки часу проводимо, Здружилися, стали як рідня. Дозвольте вас привітати з днем народження, Бажаємо щастя і в очах вогню. Бажаємо, щоб було цікаво Вам жити, працювати, відпочивати. А ентузіазму, якщо чесно, вам Ніколи не потрібно позичати. Бажаємо, щоб начальство вас цінувало, Минулому немає вороття, Майбутнє десь у мріях ще жевріє, Хто вмить оту п’є радість від життя Обов’язково й тілом молодіє. Для Вас настала щедрих жнив пора, Комори радості бажаю Вам зібрати, Хай крутиться від щастя голова, Як в нас усіх в щасливий день зарплати. До поки сонце світить з висоти, Щебечуть птахи, зацвітають квіти, Ми Вам життям бажаєм твердо йти, І днем грядущим від душі радіти! Хай щастя завжди супроводить Вас, Людська повага й шана не минають, А вашу мрію й працю повсякчас Лиш визнання вінчають! Дозвольте привітати з ними Від всього серця Вам: Хай ллється радість із очей І буйно квітне все навколо. Нехай Вас Бог благословля І від людей Вам буде шана, А щедра матінка-земля Дає наснагу Вам щорана. Всіх благ бажаю залюбки Знавцю комп’ютерної справи. Аби Ваш сервер привітань Був популярним в Інтернеті; Ще зичу сповнення бажань І в творчості вагомих злетів. А в особистому житті Достатку зичу та любові І будьте в дні ці непрості Завжди веселі та здорові. Живіть щасливо сотню літ На втіху всій своїй родині; Хай Бог Вас береже від бід У нашій славній Україні. А щоб здійснилися сповна Мої всі щирі побажання, То повну чарку і до дна За Вас я вип’ю без вагання!

Науковці Університет "Львівський Ставропігіон"[edit]

НАШ ПРОФЕСОР Прикмета ще існує у людей, Що коли зірка упаде із неба, То всім бажання загадати треба. І от на твій славетний ювілей Принесли ми зірок не менше сотні, Вони печуть нам руки. Їм кортить Щоб ти, не зупинившись ні на мить, Всі сто бажань їм загадав сьогодні. Ми разом зичимо тобі усі: Нехай здійсняться мрії і бажання, Твої надії, думи й сподівання І все, що можуть там – на небесі Те, що зірки виконувати можуть: Любов, здоров’я, успіхи в труді, Добробут і щастя множуть, Щоб вам завжди і у всьому везло! Нехай Вас Бог благословля І від людей Вам буде шана, А щедра матінка-земля Дає наснагу Вам щорана. Хай світять ясно Вам зірки Всіх благ бажаю залюбки Знавцю комп’ютерної справи. Аби Ваш сервер привітань Був популярним в Інтернеті; Ще зичу сповнення бажань І в творчості вагомих злетів. А в особистому житті Достатку зичу та любові І будьте в дні ці непрості Завжди веселі та здорові. Живіть щасливо сотню літ На втіху всій своїй родині; Хай Бог Вас береже від бід У нашій славній Україні.

Науковці МАУП[edit]

Prof. Jest Pan Osobą, która w swojej karierze zawodowej dostąpiła tak wielu godności i zaszczytów, że nie sposób ich wszystkich nawet wymienić. Pańska droga życiowa i osiągnięcia w tak różnych dziedzinach budzą mój podziw i wielki szacunek. Chcę też wyrazić szacunek i uznanie dla Pańskich dokonań w pracy . Proszę przyjąć życzenia wielu dalszych lat w zdrowiu i pełni sił twórczych. Sto lat, sto lat, Niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, Niech żyje, żyje nam, Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, Niech żyje nam!

Uniwersytet PL[edit]

Джерела[edit]