Факультет філології

From Wikiversity

Філоло́гія (грец. φιλολογία; від грец. φίλος — любов і грец. λόγος — слово, учення) — сукупність (єдність) гуманітарних наук: мовознавства, літературознавства, фольклористики, текстології, джерелознавства, риторики, палеографії тощо, які вивчають духовну культуру певного народу чи цивілізації через мовний і стилістичний аналіз літературних та інших пам'яток. Головним предметом її досліджень є текст, а метою — його коментар та інтерпретація.

Дисципліни[edit]

Вступ до мовознавства[edit]

Предметом розгляду є сутність мови, система і структура мови, процеси розвитку й функціонування мов, зіставний аналіз даних української мови з іншими слов’янськими та мовами романської і германської груп індоєвропейської сім’ї.

Ділова українська мова[edit]

Метою навчальної дисципліни «Ділова українська мова» є формування системи знань із специфіки української професійної мови, оволодіння мовною культурою професійного спілкування, удосконалення культури усного й писемного мовлення студентів, засвоєння основних відомостей із діловодства.

Українська мова[edit]

 • Фонетика
 • Графіка
 • Морфологія
 • Морфеміка
 • Словотвір
 • Синтаксис
 • Лексикологія і лексикографія
 • Пунктуація
 • Стилістика

Сучасна українська літературна мова[edit]

Мета - сприяння підвищенню культури мовлення студентів, виробленню і дальшому удосконаленню їх орфографічних і пунктуаційних навичок.

Історія української літературної мови[edit]

Завдання курсу історії української літературної мови полягає в засвоєнні студентами знань про історичний розвиток української літературної мови, еволюцію її стилів, лексичного складу, граматичної будови, її лексичних, граматичних і правописних норм у зв’язку з історією українського народу та його культури.

Історична граматика української мови[edit]

Мета полягає в тому, щоб забезпечити наукове розуміння загальних закономірностей та тенденцій становлення фонетичного та граматичного рівнів системи сучасної української літературної мови.

Старослов’янська мова[edit]

Курс старослов’янської мови становить собою цінний вступ до слов’янського мовознавства і на матеріалі старослов’янської мови закладає основи для порівняльно-історичного вивчення слов’янських мов.

Українська діалектологія[edit]

Мета викладання дисципліни полягає в тому, щоб, спираючись на дані української діалектології, простежити становлення фонетичного та граматичного рівнів сучасної української літературної мови; висвітлити питання структури української діалектної мови; виявити взаємовідношення між українським діалектами на різних рівнях мовної структури, а також обґрунтувати проблеми класифікації українських діалектів.

Історія української літератури[edit]

 • Прадавня українська література
 • Давня література
 • Середньовічна українська література
 • Нова українська література (дп. ХVІІІ — поч. ХІХ ст.)
 • Література XIX ст.
 • Література дп. XIX-XX ст.
 • Література пп. XX ст.
 • Література дп. XX ст.
 • Література ХХІ ст.
 • Література української діаспори

Історія зарубіжної літератури[edit]

 • Антична література
 • Література Середніх віків
 • Література Відродження
 • Література ХVІІ-ХVІІІ ст.
 • Література XIX ст.
 • Література межі XIX-XX ст.
 • Література пп. XX ст.
 • Література дп. XX ст.
 • Сучасна література

Вступ до літературознавства[edit]

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методологічні засади літературознавства, історія та основні напрями його розвитку, закономірності розвитку літератури, основні концепції літературного процесу.

Історія української літературної критики[edit]

Розглядається виникнення, становлення і розвиток української літературної критик крізь призму естетичної комунікації на тлі методологічних пошуків у Європі; відтворюється рух ідей, оцінок, критеріїв, а також система критичних жанрів, характеризуються особливості різнотипних літературно-критичних дискурсів.

Методика навчання української мови[edit]

Курс спрямований на засвоєння традиційної методики навчання української мови, її теоретичних положень, практичних рекомендацій та оволодіння новими науково-практичними надбаннями, яких набула ця наука в період відродження національної школи і перебудови освіти в Україні.

Методика навчання української літератури[edit]

Методика викладання літератури – це наука, що вивчає закономірності викладання літератури в середніх навчальних закладах. У системі інших наук (і вузівських дисциплін) методика викладання літератури якнайтісніше пов’язана з літературознавством і педагогікою, які, власне, й визначають її зміст, мету, предмет, методи дослідження.

Латинська мова[edit]

Мета - підготувати студентів як фахівців, що володіють латинською мовою як опосередкованим знаряддям для вивчення нових європейських мов, як скарбницею інтернаціональної термінології, як інструментом в опановуванні рідної мови; отримання міцних знань основ латинської граматики, закарбовування в пам’яті певного лексичного запасу, розуміння законів життя мов, розвитку рідної мови.

Психолінгвістика[edit]

Мета психолінгвістики − опис та пояснення особливостей функціонування мови і мовлення як психічних феноменів із урахуванням взаємодії зовнішніх і внутрішніх чинників соціально-культурної діяльності особистості.

Перекладознавство[edit]

Дисципліна присвячена найважливішим поняттям, проблематиці, термінології перекладознавства.

Математична лінгвістика (комп'ю́терна лінгві́стика)[edit]

Ставить за мету вивчення використання математичних моделей для опису природніх мов.