Jump to content

Факультет філософії

From Wikiversity

Філософія[edit]

(40262) Нормативний базовий курс, що передбачає ознайомлення студентів із предметом філософії та її місцем у системі культури, окреслює проблематику онтології, гносеології, філософії історії, етики та естетики як філософських дисциплін.

Філософія Гр.Сковороди[edit]

(41503) 9 трим., 4 год./тиж., залік, 1.5 зал.б. Вибірковий курс, мета якого - вивчення філософських ідей видатного українського мислителя в контексті його життя і творчості.

Філософія Відродження та Реформації[edit]

(41506) 6 трим., 4 год./тиж., іспит, 1 зал.б. Нормативний курс, який передбачає ознайомлення студентів із специфікою філософських процесів доби Відродження та Реформації на підставі вивчення найзначніших першоджерел.

Філософія мови[edit]

(41507) 1 трим., 4 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Курс присвячено аналізові одного з визначних чинників людського буття - феномену мови, який став повноправним предметом філософії у ХХ ст. Дисципліна містить увесь комплекс підходів до мови у сучасній філософії, однак робить акцент на континентальній, німецькій і французькій, філософії мови. Така спрямованість зумовлена, передусім, актуальністю проблем мови і культури, мови і влади в сучасній Україні.

Філософія середніх віків[edit]

(41508) 5 трим., 4 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Нормативний курс, який передбачає вивчення студентами специфіки середньовічної європейської філософії, її ролі та місця в історії світової культури, ознайомлення із поглядами представників ранньохристиянської філософії, східної патристики, схоластики і християнської містики.

Філософія права[edit]

(41509) 7 трим., 3 год./тиж., залік, 1.5 зал.б. Нормативний курс, мета якого - вивчення засадничих проблем теорії філософії права, основних типів праворозуміння та творів класиків світової філософсько-правової думки.

Антична філософія-1[edit]

(41511) 2 трим., 4 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Нормативний курс, присвячений вивченню давньогрецької філософії досократівського періоду. Розглядаються історичні та культурні передумови виникнення філософії у Стародавній Греції. Аналізуються погляди представників мілетської школи, Геракліта, елеатів, піфагорійців, Емпедокла, Анаксагора й атомістів.

Індійська філософія[edit]

(41512) 2 трим., 3 год./тиж., залік, 1,5 зал.б. Нормативний курс, що має за мету формування у студентів загальнотеоретичних уявлень про становлення та розвиток індійської філософської думки в контексті глобальних історичних процесів, ознайомлення з основними традиціями філософування в Індії, визначальними поняттями, проблематикою, персоналіями, школами і текстами.

Філософія Нового часу[edit]

(41514) 7 трим., 4 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Нормативний курс, який передбачає вивчення західноєвропейської філософії ХVII-ХVIII ст., представленої в межах раціоналізму (Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.Ляйбніц) та емпіризму (Дж.Локк, Д.Берклі, Д.Юм).

Філософія Ніцше[edit]

(41520) 11 трим., 2 год./тиж., залік, 1.5 зал.б. Вибірковий курс, у межах якого передбачається поглиблене вивчення змісту і проблематики філософії Ніцше, специфіки його тлумачення метафізики, онтології, гносеології, етики, естетики, філософії культури, релігії, права, історії.

Філософія історії[edit]

(41524) 8 трим., 4 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Нормативний курс, предметом якого є сутність і завдання філософії історії, специфіка історичного процесу, його єдність і багатоманітність, смисл історії.

Філософія Східної Азії[edit]

(41528) 3 трим., 4 год./тиж., залік, 1 зал.б. Нормативний курс, предметом якого є філософська думка Китаю, Кореї та Японії від найдавніших часів до ХХ ст.у контексті світової філософії. Розглядаються основні філософські школи та погляди їх представників, а також методологічні засади аналізу філософських текстів китайської традиції.

Філософія Просвітництва[edit]

(41529) 8 трим., 2 год./тиж., залік, 1 зал.б. Нормативний курс, предметом якого є Просвітництво як феномен європейської культури. У межах курсу розглядаються основні риси, течії і напрямки англійського, французького, німецького та американського Просвітництва, вивчаються твори їх чільних представників. Курси "Філософія" у НаУКМА:

Антична філософія-2[edit]

(41532) 4 трим., 4 год./тиж.,іспит, 2 зал.б Нормативний курс, присвячений вивченню давньогрецької філософії класичної доби й еліністично-римської філософії. Основну увагу приділено філософії Платона й Аристотеля.

Критична філософія Канта[edit]

(41534) 10 трим., 2 год./тиж., залік, 1.5 зал.б. Вибірковий курс, що передбачає поглиблене вивчення найзначніших праць І. Канта ("Пролегомени до всякої майбутньої метафізики", "Критика чистого розуму", "Критика практичного розуму", "Критика здатності судження").

Філософія релігії[edit]

(41536) 10 трим., 3 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Вибірковий курс, предметом якого є основні поняття, принципи та проблематика філософії релігії як елементу системи філософського знання і структурного компонента релігієзнавства; феномен релігії в епістемологічному й метафізичному аспектах; метафізичний, гносеологічний, праксеологічний аналіз акту віри; ідея Бога у світлі метафізики, в епістемологічному та праксеологічному вимірах; феномени священного і чудесного як об'єкти філософського аналізу. В межах курсу з'ясовуються особливості філософського аналізу релігії в західній та вітчизняній філософських традиціях.

Курсова робота[edit]

(41538) 5 трим., 0 год./тиж., теза, 0.5 зал.б. Виконується студентами 2 року навчання і має на меті сприяти оволодінню навичками фахової дослідницької роботи з першоджерелами. Зміст курсової роботи становить аналіз одного з першоджерел, вивчення якого передбачено програмами курсів "Антична філософія-1", "Антична філософія-2", "Біблієзнавство". 8трим., 0 год./тиж., теза, 0.5 зал.б. Виконується студентами 3 року навчання і має на меті прищеплення студентам навичок науково-пошукової діяльності. Зміст роботи становить історико-філософський аналіз певної філософської проблеми, представленої в тих чи тих філософських напрямах, течіях, вченнях. які вивчаються в межах нормативних курсів.

Російська філософія ХІХ-початку XXст.[edit]

(41540) 8 трим., 4 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Нормативний курс, мета якого - ознайомлення студентів із віхами становлення російської філософської думки ХІХ - початку ХХ ст., основними напрямами її розвитку, найзначнішими вченнями, розгорнутими в її межах.

Німецька класична філософія[edit]

(41547) 8 трим., 4 год./тиж., залік, 2 зал.б.; 9 трим., 3 год./тиж., іспит, 1 зал.б. Нормативний курс, в якому реконструюється основний концептуальний зміст німецького класичного ідеалізму (І.Кант, Й.Фіхте, Ф.Шеллінґ, Г.Геґель), увиразнюється його місце в історико-філософському процесі, розкриваються закономірність переходу від суб'єктивно-ідеалістичної парадигми до об'єктивного ідеалізму в межах філософії свідомості, а також (через філософію Л.Фоєрбаха) тенденції трансформації класичної рефлексивної філософії трансцендентального ідеалізму в післягеґелівській філософії.

Філософія господарства[edit]

(41553) 9 трим., 3 год./тиж., залік, 1 зал.б. Вибірковий курс, що передбачає ознайомлення студентів з одним із актуальних аспектів соціальної філософії.

Соціальна філософія[edit]

(41559) 11 трим., 4 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Нормативний курс , присвячений аналізу проблем філософського осмислення соціального буття людини.

Філософія науки[edit]

(41560) 10 трим.,4 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Нормативний курс, метою якого є формування у студентів базових уявлень, що стосуються предметної області філософії науки, змістовне розширення розуміння студентами таких понять як "науковий метод", "істина", "факт", "раціональність" тощо, досягнення ними глибшого рівня усвідомлення власної наукової діяльності.

Сучасна західна філософія[edit]

(41561) 10 трим., 4 год./тиж., залік, 2 зал.б.; 11 трим., 4 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Нормативний курс, що передбачає ознайомлення студентів із основними напрямами, течііями, вченнями, представленими сучасною західною філософією ( середина ХІХ ст.- кінець ХХ ст.).


Французька філософія ХIX-першої половини ХХст. та її історико-філософська історіографія[edit]

(41630) 4 трим., 4 год./тиж., іспит, 3 зал.б. Вибірковий курс, що передбачає ознайомлення студентів з історико-філософською історіографією французької філософії ХIХ - першої половини ХХ ст.


Філософія європейського лібералізму: основні історичні типи[edit]

(41632) 3 трим., 4 год./тиж., залік, 1.5 зал.б. Нормативна дисципліна, що передбачає поглиблене вивчення особливостей формування європейського лібералізму як філософської, економічної і політичної течії сучасного світу. Простежується становлення основних типів і форм лібералізму; розкриваються його історичні та концептуальні передумови, а також ті зміни, яких зазнали теорія та практика лібералізму за останні десятиліття.

Аналітична філософія[edit]

(41633) 1 трим., 4 год./тиж., іспит, 3 зал.б. Нормативний курс, що передбачає засвоєння основних ідей "аналітичної філософії" шляхом опанування текстів й оригінальних коментарів як у перекладі, так і мовою оригіналу.

Етика та філософія діалогу: М.Бубер, Е.Левінас ,М.Бахтін[edit]

(41636) 5 трим., 4 год./тиж., іспит, 3 зал.б. Вибірковий курс, що передбачає ознайомлення студентів із засадами філософії діалогу ХХ ст. та її впливом на розвиток сучасної етики. На основі вивчення й осмислення творів М.Бубера, М.Бахтіна, О.Больнова, Е.Левінаса та ін. розкривається концептуальна специфіка філософії діалогу, аналізуються її основні ідеї, висвітлюються модифікації цієї філософії в різних культурних і морально-ціннісних контекстах.

Комунікативна практична філософія[edit]

(41638) 2 трим., 4 год./тиж., залік, 3 зал.б. Нормативний курс, що передбачає ознайомлення студентів із сутністю та змістом парадигмального повороту від філософії свідомості до філософії комунікації.

Науково-дослідний семінар: Філософія досократиків:джерелознавство та історико-філософська герменевтика[edit]

(41639) 4 трим., 2 год./тиж., без контролю; 5 трим., 2 год./тиж., іспит, 3 зал.б. Вибірковий курс, що має на меті детальне ознайомлення студентів з історією та сучасним станом історико-філософських досліджень ранньогрецької філософії, висвітлення головних засад джерелознавства та текстологічного аналізу пам'яток досократівської філософії, формування у студентів практичних навичок історико-філософської інтерпретації давньогрецьких філософських текстів.

Філософія психології [edit]

(41649) 2 трим., 4 год./тиж., залік, 3 зал.б. Нормативний курс, зміст якого становить виявлення та розгляд найсуттєвіших пунктів перетину філософії з психологією та психіатрією в історії світової думки ХХ ст. (З.Фройд, К.-Ґ.Юнґ. Е.Фромм, В.Джемс, А.Берґсон, К.Ясперс, Л.Бінсванґер, Ж.-П.Сартр, М.Фуко та ін.).

Науково-дослідний семінар:Академічна філософія в Києві XIX-поч. ХХ ст. [edit]

(41650) 1 трим., 2 год./тиж.,без контролю; 2 трим., іспит, 3 зал.б. Нормативна дисципліна, що передбачає поглиблене вивчення філософської спадщини Київської духовної академії та Університету Св. Володимира як провідних осередків вітчизняної академічної філософії ХІХ - початку ХХ ст. Опрацювання проблемного матеріалу, недостатньо представленого в науковій літературі, підготовка і презентація дослідницьких проектів у межах семінару мають сприяти формуванню у студентів навичок самостійних історико-філософських студій.

Філософія гуманітарного знання [edit]

(41652) 4 трим., 4 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Нормативний курс для студентів МП гуманітарних спеціальнстей , у межах якого розглядаються питання доведення філософської герменевтики Г.-Ґ.Ґадамера до рівня основи і переосмислення гуманітарного мислення взагалі; подається критика ідеології існування загальних методологій гуманітарного знання (Е.Касірера, Е.Гуссерля, В.Дільтея); вивчаються питання феноменологічної реформи структурної антропології, психоаналізу, семіотики в герменевтичному проекті єдиної моделі інтерпретації культури (П.Рікер); аналізуються питання еволюції моделей гуманітарного знання М.Фуко, філософські засади "нового історицизму" (наративізм - А.Данто) тощо.

Філософія мови[edit]

(41676) 10 трим., 2 год./тиж., залік, 1.5 зал.б. Вибірковий курс, у межах якого вивчаються поняття і методи філософського аналізу мови. Розглядаються семіотична й аналітична традиції, логічні засоби аналізу мови. Поглиблюється розуміння природної мови, штучних мов і мови філософії.

Філософія (поглиблений курс) [edit]

(41817) Для студентів, які навчаються на маґістерських програмах нефілософських спеціальностей. Передбачається підвищення загального рівня філософської культури спеціалістів із гуманітарних, соціальних і природничих наук; поглиблене вивчення філософських проблем, що мають методологічне значення для різних галузей знань. Модифікації курсу відповідно до спеціальностей.

Філософія та методологія наукового пізнання[edit]

(42219) Аналіз еволюції філософської науки від дисциплінарних моделей наукової теорії в контексті критики метафізики до моделей наукової теорії в контексті критики постмодернізму.

Середньовічна єврейська філософія[edit]

(42628) 9 трим., 4 год./тиж., залік, 1.5 зал.б. Метою курсу є: Ознайомити студентів з середньовічною єврейською філософською проблематикою; показати її зв'язок із основними тенденціями розвитку світової філософії.


http://www.ukma.kiev.ua/ua/faculties/fac_gum/filosophy/kursy/index.php