Шувар Роман Ярославович

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Шувар Роман Ярославович завідувач кафедри системного проектування організатора конференцій, автора більше ніж 100 наукових статей, 10 монографій, наукових брошур.

Діяльність[edit]

Львівський національний університет імені І.Я.Франка ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЛНУ ІМ. ІВАНА ФРАНКА Кафедра системного проектування м. Львів, вул. Драгоманова, 50,

Науковий семінар кафедри системного проектування[edit]

Діє науковий семінар кафедри системного проектування на тему “Інтернет Речей і суміжні технології як галузь знань”. На вимогу часу та ринків праці на факультеті електроніки та комп’ютерних технологій Львівського національного університету ім. Івана Франка відкриваються нові і оновлюються наявні освітні програми у галузі сучасних комп’ютерних технологій. Мета семінару – сприяти цілісному баченню проблематики впровадження новітніх освітніх програм.На семінарі розглядались наступні питання-“Інтернет Речей і суміжні технології як галузь знань”.“Історичний контекст та еволюція галузі від концепту “Людина-Комп’ютер” до концепту “Пристрій-Пристрій”.“Підходи до систематизації галузі знань з урахуванням сучасної практики у технологіях Internet of Things, Data Science, Big Data, Machine Learning, etc. “ “Супровід концептів на прикладі цілісного рішення у практичному застосунку, яке об’єднує зусилля зазначених технологій.“ Запрошуються викладачі, співробітники, аспіранти і студенти, співробітники ІТ-компаній. В рамках циклу дистанційних зустрічей «Вступ – 2020 online» на факультеті електроніки та комп’ютерних технологій Львівського університету відбулася онлайн-зустріч з абітурієнтами. Зі школярами поспілкувалися декан факультету, Юрій Фургала, Завідувач кафедри системного проектування Роман Шувар презентував учасникам вебінару нову освітню програму дуальної освіти «Високопродуктивний комп’ютинг/High Performance Computing» (Спеціальність «121 – Інженерія програмного забезпечення»). За словами доповідача, ця програма створена фахівцями ІТ-галузі й орієнтована на ринок праці та сучасні тренди, відтак готує практиків, які потрібні ІТ-індустрії. Упродовж навчання студенти матимуть можливість стажування у провідних львівських IT-компаніях, тестуватимуть власні знання на практиці і тісно працюватимуть із фахівцями компаній над проєктами. Роман Шувар. Завідувач кафедри системного проектування Роман Шувар презентував освітню програму дуальної освіти «Високопродуктивний комп’ютинг/High Performance Computing» (Спеціальність «121 – Інженерія програмного забезпечення»). Програма створена фахівцями ІТ-галузі й орієнтована на ринок праці та сучасні тренди, відтак готує практиків, які потрібні ІТ-індустрії. Упродовж навчання студенти матимуть можливість стажування у провідних львівських IT-компаніях, тестуватимуть власні знання на практиці і тісно працюватимуть із фахівцями компаній над проєктами.Викладач доцент Шувар Роман Ярославович гарно і структоровано пояснює матеріал. В 90-их роках доцент Шувар Роман Ярославович вів електрику і фізичну електроніку.

Наукові роботи[edit]

Львівський національний університет імені Івана Франка[edit]

Використання вільного програмного забезпечення на факультеті електроніки ЛНУ імені Івана Франка. Злобін, Григорій Григорович Риковський, Петро Антонович Шувар, Роман Ярославович.

Злобін Г. Г. Використання вільного програмного забезпечення на факультеті електроніки ЛНУ імені Івана Франка. Злобін Г., Риковський П. А., Шувар Р. Я. // FOSS Lviv 2013, 18-21 квітня 2013 р. — Львів, 2013 — С. 53-56. Zlobin H. H., Rykovskyi P. A., Shuvar R. Ya. (2013) Vykorystannia vilnoho prohramnoho zabezpechennia na fakulteti elektroniky LNU imeni Ivana Franka. Perezavantazhennia [Using FOSS in Electronics department Ivan Franko LNU. Reloading]. FOSS Lviv 2013 (Ukraine, Lviv, 18-21 April 2013), pp. 53-56.Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції FOSS Lviv 2013.Proceedings of the third international scientific and practical conference FOSS Lviv 2013

1) Апуневич С.Є., Злобін Г.Г., Рикалюк Р.Є., Шувар Р. Використання вільного програмного забезпечення у навчанні і наукових дослідженнях у Львіському національному університеті імені Івана Франка // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. FOSS Lviv-2011. – Львів, 2011, с. 135.

2) Батюк А.Я., Злобін Г.Г. Використання ВПЗ для тестування апаратного забезпечення ПЕОМ в навчальному процесі факультету електроніки ЛНУ імені Івана Франка // Матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. FOSS Lviv-2012. – Львів, 2012. с.23

3) Бойко Я., Ванькевич Д., Злобін Г. Використання технології віртуалізації в навчальному процесі факультету електроніки ЛНУ імені Івана Франка // Матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. FOSS Lviv-2012. – Львів, 2012. с.24

4) Рудий М.Ф., Використання крос-платформного інструментарію розробки програмного забезпечення Qt для створення навчальних програм Матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. FOSS Lviv-2012. – Львів, 2012. с.101

5) Шийка Ю.А., Шувар Р.Я. Виконання завдань розподіленої обробки зображення під управлінням системи CONDOR // Матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. FOSS Lviv-2012. – Львів, 2012. с.114

6) Столярчук О.В., Шувар Р.Я., Продивус А.М. Виконання завдань розподіленої обробки зображення під управлінням системи CONDOR // Матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. FOSS Lviv-2012. – Львів, 2012. с.127

1) Apunevych S.Ye., Zlobin H.H., Rykaliuk R.Ye., Shuvar R. Vykorystannia vilnoho prohramnoho zabezpechennia u navchanni i naukovykh doslidzhenniakh u Lviskomu natsionalnomu universyteti imeni Ivana Franka, Materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. FOSS Lviv-2011. – Lviv, 2011, P. 135.

2) Batiuk A.Ya., Zlobin H.H. Vykorystannia VPZ dlia testuvannia aparatnoho zabezpechennia PEOM v navchalnomu protsesi fakultetu elektroniky LNU imeni Ivana Franka, Materialy druhoi mizhnar. nauk.-prakt. konf. FOSS Lviv-2012. – Lviv, 2012. P.23

3) Boiko Ya., Vankevych D., Zlobin H. Vykorystannia tekhnolohii virtualizatsii v navchalnomu protsesi fakultetu elektroniky LNU imeni Ivana Franka, Materialy druhoi mizhnar. nauk.-prakt. konf. FOSS Lviv-2012. – Lviv, 2012. P.24 4) Rudyi M.F., Vykorystannia kros-platformnoho instrumentariiu rozrobky prohramnoho zabezpechennia Qt dlia stvorennia navchalnykh prohram Materialy druhoi mizhnar. nauk.-prakt. konf. FOSS Lviv-2012. – Lviv, 2012. P.101

5) Shyika Yu.A., Shuvar R.Ya. Vykonannia zavdan rozpodilenoi obrobky zobrazhennia pid upravlinniam systemy CONDOR, Materialy druhoi mizhnar. nauk.-prakt. konf. FOSS Lviv-2012. – Lviv, 2012. P.114

6) Stoliarchuk O.V., Shuvar R.Ya., Prodyvus A.M. Vykonannia zavdan rozpodilenoi obrobky zobrazhennia pid upravlinniam systemy CONDOR, Materialy druhoi mizhnar. nauk.-prakt. konf. FOSS Lviv-2012. – Lviv, 2012. P.127

Наукова діяльність[edit]

Cпівтори Шувара Романа Ярославовича[edit]

Виконання завдань розподіленої обробки зображення під управлінням системи CONDOR. Шийка, Юрій Ярославович; Шувар, Роман Ярославович.

Використання вільного програмного забезпечення в навчанні і наукових дослідженнях у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Апуневич, Степан Євгенійович; Злобін, Григорій Григорович; Рикалюк, Роман Євстахович; Шувар, Роман Ярославович.

Використання вільного програмного забезпечення на факультеті електроніки ЛНУ імені Івана Франка. Злобін, Григорій Григорович; Риковський, Петро Антонович; Шувар, Роман Ярославович.

Використання вільного програмного забезпечення на факультеті електроніки ЛНУ імені Івана Франка. Злобін, Григорій Григорович; Риковський, Петро Антонович; Шувар, Роман Ярославович.

Використання вільного програмного забезпечення у Львівському університеті імені Івана Франка. Кухарський, Віталій Михайлович; Злобін, Григорій Григорович; Рикалюк, Роман Євстахович; Шувар, Роман Ярославович.

Організація ІНТЕРНЕТ-доступу до віддалених баз даних. Столярчук, Олег Володимирович; Шувар, Роман Ярославович; Продивус, Андрій Михайлович.

Реалізація високопродуктивної обчислювальної системи на базі ОС LINUX. Шувар, Роман Ярославович; Бойко, Ярослав Васильович.

Реалізація проекту порогової сегментації зображень в IDE CodeBlocks з використанням бібліотек fftw та freeimage .Сулимко, Роксолана Тарасівна; Шувар, Роман Ярославович.

Реалізація розподілених обчислень на основі грід-платформи з відкритим кодом BOINC. Шийка, Юрій Ярославович; Шувар, Роман Ярославович.

Технологія CUDA — реалізація неграфічних обчислень на GPGPU. Парубочий, Віталій Олегович; Шувар, Роман Ярославович.

Інтеграція BigBlueButton у LMS Moodle. Шувар, Роман Ярославович; Продивус, Андрій Михайлович; Габрієль, Ігор Ігорович; Столярчук, Олег Володимирович.

Електронне перенесення в напівпровідниках та напівпровідникових структурах: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. П. Савчин, Р. Я. Шувар ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. - 688 с.

Майже 25 років Шувар Роман Ярославович віддав благородній справі вихованню молодого покоління в дусі самовідданості, любові до прекрасного. Своїми знаннями, винятковою працездатністю, педагогічним талантом він здобув заслужений авторитет серед широкого кола наукової громадськості. Його учні працюють у багатьох куточках нашої країни та далеко за її межами. Вони завжди згадують з теплотою і повагою. Учні й колеги вченого справедливо називають його класиком української науки.Одні вважають це Божим даром ювіляра, інші – батьківським спадком. Найімовірніше – перше і друге перебувають у нерозривному зв’язку.


Портал:Фізика


Znak C-16.svg
Факультет Фізики
Gtk-goto-last-ltr.svg
Шувар Роман Ярославович/Заставка
Нові курси

Шувар Роман Ярославович/Нові курси

Дослідницькі проекти

Шувар Роман Ярославович/Проекти

Новини та завдання

Авторські роботи для рецензування

Рецензовані роботи