ویکی‌دانشگاه:راه‌اندازی

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

ویکی‌دانشگاه فارسی همچون تعداد زیادی از دیگر ویکی‌دانشگاه‌ها، با وجود داشتن ظرفیت‌های فراوان، هنوز در ویکی‌دانشگاه بتا (این وب‌سایت) و به شکل غیرمستقل قرار دارد و می‌توان گفت تقریباً خالی است. این صفحه برای پیگیری و هماهنگی، برای راه‌اندازی ویکی‌دانشگاه فارسی ایجاد شده است.