Biểu đồ I-V cuả Điot

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tính chất điện của điot được thể hiện bang biếu đồ của dòng điện và điện thế

V-a characteristic diodes si ge.svg

Lối hoạt động của Điot

Điện thế Dòng điện

Với

là điện thế dẩn điện của Điot
Silicon
Germanium