Công nghệ 7/Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Vai trò của giống cây trồng[edit]

Vai trò của giống cây trồng là có tác dụng làm tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng.

Tiêu chí của giống cây trồng tốt[edit]

1. Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương.

2. Có năng suất cao.

3. Có chất lượng tốt.

4. Có năng suất cao và ổn định.

5. Chống, chịu được sâu bệnh.

Phương pháp chọn, tạo giống cây trồng[edit]

1. Phương pháp chọn lọc: Chọn các cây có đặc tính tốt hơn. 2. Phương pháp lai: Chọn các cây lai có đặc tính tốt làm giống.

3. Phương pháp gây đột biến: Sử dụng tác nhân vật lí (Tia alpha, gamma) hoặc chất hóa học gây đột biến.

4. Phương pháp nuôi cấy mô: Tách lấy mô nuôi trong môi trường đặc biệt.

Tham khảo[edit]

  • SGK Công nghệ 7, NXB Giáo dục, 2019