CSS/Định dạng dùng chung cho một hay nhiều phần tử của trang mạng HTML

From Wikiversity
< CSS
Jump to navigation Jump to search

Định dạng dùng chung cho một hay nhiều phần tử của trang mạng HTML

Cú pháp[edit]

<style>
#Tên_Lớp {thuộc-tính-1: giá-trị-1; thuộc-tính-2: giá-trị-2;}
Phần Tử Trang Mang.Tên_Lớp {thuộc-tính-1: giá-trị-1; thuộc-tính-2: giá-trị-2;}
</style>

<p class=Tên_Lớp>
<a class=Tên_Lớp href=http://www.yahoo.com>Yahoo</a>
</style>

Thí dụ[edit]

<style>
#TextStyle {
Font-Color : red
Font-Family : Tahoma,Arial
Font-Size : 2
}
</style>

<p class=TextStyle>
<a class=TextStyle href=http://www.yahoo.com>Yahoo</a>