Chương mười một

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tử viết: "Sách ẩn, hành quái, hậu thế hữu thuật yên, ngô phất vi chi hĩ. Quân tử tuân đạo nhi hành. Bán đồ nhi phế, ngô phất năng dĩ hĩ. Quân tử y hồ trung dung, độn thế, bất kiến tri nhi bất hối, duy thánh giả năng chi".

子 曰: 索 隱, 行 怪, 後 世 有 述 焉, 吾 弗 爲 之 矣, 君 子 遵 道 而 行. 柈 途 而 廢, 吾 弗 能 已 矣. 君 子 依 乎 中 庸, 遯 世,不 見 知 而 不 悔,唯 聖 者 能 之.


Dịch nghĩa: Khổng Tử nói: "Cố tình tìm kiếm cuộc sống ẩn dật, hành động quái dị, (người như vậy) đời sau có thể được người ta nhắc đến mà ca ngợi, song ta không làm như vậy. Người quân tử phải theo Đạo mà đi. Bỏ dở nửa đường thì ta không làm. Người quân tử theo đạo Trung dung. Dẫu trốn đời ở ẩn chẳng được ai biết đến, cũng không bao giờ hối hận, chỉ có Thánh nhân mới làm được như vậy".