Chương thứ ba

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search


Trung dung kỳ chí hỹ hồ! Dân tiển năng cửu hỹ.

中 庸 其 至 矣 乎! 民 蘚 能 久 矣.


Dịch nghĩa:

Đạo trung dung thật là tuyệt vời! Dân chúng đã từ rất lâu rồi, ít ai có thể làm được.