Chương thứ chín

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search


Tử viết: "Thiên hạ quốc gia khả quân dã, tước lộc khả từ dã, bạch nhẫn khả đạo dã. Trung dung bất khả năng dã".

子 曰: "天 下 囻 家 可 均 也; 爵 祿 可 辭 也; 白 刃 可 道 也.中 庸 不 可 能 也".


Dịch nghĩa:

Khổng Tử nói: "Thiên hạ, quốc gia có thể [cùng người khác] chia đều ra cùng cai trị; tước vị bổng lộc có thể từ chối không nhận; lưỡi đạo sáng trắng cũng có thể dám giẫm lên. Nhưng thực hiện cho được đạo trung dung thì [xem ra] khó hơn nhiều".