Chương thứ hai mươi ba

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Kỳ thứ trí khúc. Khúc năng hữu thành. Thành, tắc hình: hình tắc trứ, trứ, tắc minh; minh, tắc động; động, tắc biến; biến, tắc hoá, duy thiên-hạ chí thành vi năng hoá.

其 次 致 曲. 曲 能 友 誠. 誠 則 形. 形 則 著. 著 則 明. 明 則 動. 動 則 變. 變 則 化. 唯 天 下 至 誠 為 能 化.


Dịch nghĩa:

Sau đó một bậc là "khúc", tức là phải bắt đầu từ việc suy cứu một phương diện nào đó của sự lí, "Khúc" cũng có thể đạt tới "thành". "Thành" thì sẽ biểu hiện ra ngoài, biểu hiện ra ngoài thì sẽ rõ; rõ thì sẽ sáng; sáng thì sẽ động; động thì sẽ biến; biến thì sẽ hoá. Chỉ có đạt tới chí thành trong thiên hạ thì mới có thể có công hoá dục.