Chương thứ hai mươi hai

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Duy thiên hạ chí Thành vi năng tận kỳ tính. Năng tận kỳ tính, tắc năng tận nhân chi tính. Năng tận nhân chi tính, tắc năng tận vật chi tính. Năng tận vật chi tính, tắc khả dĩ tán Thiên Địa chi hoá dục. Khả dĩ tán Thiên Địa chi hoá dục, tắc khả dĩ dữ Thiện Địa tham hỹ.

唯 天 下 至 誠 為 能 盡 其 性. 能 盡 其 性, 則 能 盡 人 之 性. 能 盡 人 之 性, 則 能 盡 物 之 性. 能 盡 物 之 性, 則 可 以 贊 天 地 之 化 育. 可 以 贊 天 地 之 化 育, 則 可 以 與 天 地 參 矣.


Dịch nghĩa:

Chỉ có người có được đức "thành" tối cao trong thiên hạ mới có thể thể hiện được hết cái bản tính [thiên phú] của mình. Thể hiện được hết bản tính của mình, thì phát huy được hết bản tính của người. Phát huy được hết bản tính của người, mới phát huy được hết bản tính của vật. Phát huy được hết bản tính của vật thì có thể giúp cho sự hoá dục của Trời Đất, có thể cùng với Trời Đất đứng sánh làm ba vậy.