Chương thứ hai mươi mốt

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tự thành minh, vị chi tính. Tự minh thành, vị chi giáo. Thành, tắc minh hỹ. Minh, tắc thành hỹ.

自 誠 明, 謂 之 性; 自 明 誠, 謂 之 教. 誠 則 明 矣; 明 則 誠 矣.

Hữu đệ nhị thập nhất chương. Tử Tư thừa thượng chương Phu tử Thiên đạo, Nhân đạo chi ý, nhi lập ngôn giã. Tự thử dĩ hạ thập nhị chương, giai Tử - Tư chi ngôn, dĩ phản phúc suy minh thử chương chi ý.

右 第 二 十 一 章. 子 思 承 上 章 夫 子 天 道, 人 道 之 意, 而 立 言 也. 自 此 以 下 十 二 章, 皆 子 思 之 言, 以 反 覆 推 明 此 章 之 意.


Dịch nghĩa:

Do nội tâm chân thành mà sáng tỏ được sự lí, đó gọi là bản tính [tiên thiên]. Do sáng tỏ sự lí mà trở nên chân thành, đó gọi là giáo hoá [hậu thiên]. Chân thành thì nhất định sẽ sáng tỏ được sự lí, sáng tỏ sự lí cũng nhất định sẽ chân thành.

(Trên đây là chương thứ hai mươi mốt. Tử Tư tiếp theo ý của Khổng Tử về đạo Trời, đạo Người ở chương trước mà trình bày ý kiến. Mười hai chương dưới đây đều là lời của Tử Tư lật đi lật lại vấn đề nhằm làm sáng tỏ ý của chương này).