Chương thứ hai mươi tư

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chí Thành chi đạo khả dĩ tiền tri. Quốc gia tương hưng, tất hữu trinh tường; quốc gia tương vong, tất hữu yêu nghiệt: hiện hồ thi quy, động hồ tứ thể. Họa phúc tương chí, thiên tất tiên tri chi, bất thiện tất tiên tri chi. Cố chí thành như thần.

至 誠 之 道 可 以 前 知. 國 家 將 興, 必 有 禎 祥; 國 家 將 亡, 必 有 妖 孽. 見 乎 蓍 龜, 動 乎 四 體. 禍 福 將 至, 善 必 先 知 之; 不 善, 必 先 知 之. 故 至 誠 如 神.


Dịch nghĩa:

Đạo "thành" tối cao (chí thành) có thể dùng để biết trước (dự đoán tương lai). Quốc gia sắp hưng thịnh, ắt có điềm lành. Quốc gia sắp diệt vong, ắt có yêu nghiệt (mầm mống của tai hoạ). Điềm lành và yêu nghiệt có thể hiện ra trong cỏ thi mai rùa (khi chiêm bốc), thể hiện ra ở cử chỉ hành động (chân tay) của người ta. Hoạ phúc sắp đến, là điều lành, ắt có thể biết trước, là điều chẳng lành, ắt có thể biết trước. Bởi thế nói rằng bậc chí thành là như thần (có thể biết trước mọi điều lành dữ).