Chương thứ mười lăm

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Quân tử chi đạo, thí như hành viễn tất tự nhĩ; thí như đăng cao, tất tự ty.

君 子 之 道, 如 行 遠, 必 自 邇; 辟 如 登 高, 必 自 卑.

Thi1 viết: "Thê tử hảo hợp, Như cổ sắt cầm, Huynh đệ kí hấp2, hoà lạc thả thầm; nghi nhĩ thất gia, lạc nhĩ thê noa3".

诗 曰: 妻 子 好 合, 如 鼓 瑟 琴. 兄 第 既 翕, 和 乐 且 眈. 宜 爾 室 家, 樂 爾 妻 帑.

Tử viết: "Phụ mẫu kì thuận hĩ hồ"4.

子 曰: 父 母 其 順 矣 乎!


Dịch nghĩa:

Đạo của người quân tử cũng ví như đi đường xa, tất phải bắt đầu từ chỗ gần, ví như leo lên đỉnh cao, tất phải bắt đầu từ nơi thấp.

Kinh thi nói: "Vợ con hoà hợp, như gảy đàn cầm đàn sắt. Anh em hoà hợp, thì hoà vui lâu dài. Gia đình hoà thuận, vợ con được vui vầy".

Khổng Tử nói: "Cha mẹ hẳn là vui lòng vậy!"