Chương thứ tám

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tử viết: "Hồi chi vi nhân dã, trạch hồ Trung dung, đắc nhất thiện tắc quyền quyền phục ưng nhi phất thất chi hỹ".

子 曰: 回 之 爲 人 也, 擇 乎 中 庸,得 一 善 則 拳 拳 服 膺 而 弗 失 之 矣 .


Dịch nghĩa:

Khổng Tử nói: "Cách sống của Nhan Hồi là sau khi nhận rõ được đạo Trung dung, được một điểm đúng thì cẩn thận giữ lấy, ôm vào lòng, không để cho nó mất đi nữa".