Giáo dục công dân 8/Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
1. Tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng
– Tài sản của Nhà nước gồm: đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước tài nguyên trong lòng đất, thềm lục địa, vốn và tài sản của Nhà nước đầu tư thuộc về các ngành kinh tế, xã hội, văn hoá,... đều thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước chịu trách nhiệm quản lý.
– Lợi ích công cộng là những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội
2. Công dân có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản Nhà nước, lợi ích công cộng
– Không được xâm phạm tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng
– Nhà nước giao quản lí, sử dụng tài sản Nhà nước phải bảo quản, giữ gìn tiết kiệm có hiệu quả, không được tham ô, lãng phí.
3. Nhà nước thực hiện quản lí tài sản bằng việc ban hành tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về quản lí và sử dụng tài sản thuộc sở hữu toàn dân; tuyên truyền giáo dục mọi công dân thực hiện nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản Nhà nước, lợi ích công cộng.

Tham khảo[edit]

  • SGK GDCD 8, NXB Giáo dục, trang 48