Giáo dục công dân 8/Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
1. Pháp luật là các quy tắc xử sự chung có tính bắt buộc do Nhà nước ban hành, được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.
2. Đặc điểm của pháp luật:
  • Tính quy phạm phổ biến:
– Các quy định của pháp luật là thước đo hành vi của mọi người trong xã hội, quy định khuôn mẫu, những quy tắc xử sự chung mang tính phổ biến.
  • Tính xác định chặt chẽ:
– Các điều luật được quy định rõ ràng, chính xác chặt chẽ trong các văn bản pháp luật.
  • Tính bắt buộc:
– Pháp luật do Nhà nước ban hành, bắt buộc mọi người phải xử lý theo quy định.

Tham khảo[edit]

  • SGK GDCD 8, NXB Giáo dục, trang 58, 59