Giáo dục công dân 8/Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
1. Quyền sở hữu của công dân
– Quyền chiếm hữu là quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản.
– Quyền sử dụng là quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản.
– Quyền định đoạt là quyền quyết định đối với tài sản như mua, bán, tặng, cho,...
2. Nghĩa vụ của công dân
– Tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, không được sâm phạm tài sản của cá nhân, tổ chức, tập thể và của nhà nước.
– Khi vay, nợ phải trả đầy đủ, đúng hẹn.
– Khi mượn phải giữ gìn cẩn thận, nếu hỏng phải sửa chữa hoặc bồi thường.
3. Trách nhiệm của Nhà nước
– Ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản quy định pháp luật quyền sở hữu của công dân.
– Quy định các biện pháp và hình thức xử lí đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu…
– Tuyên truyền, giáo dục công dân cách thức bảo vệ quyền sở hữu của mình và ý thức tôn trọng quyền sở hữu của người khác.
=> Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp của công dân.

Tham khảo[edit]

  • SGK GDCD 8, NXB Giáo dục, trang 45