Giáo dục công dân 9/Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội[edit]

Là quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội : Tham gia bàn bạc, giám sát và đánh giá các hoạt động các công việc chung của nhà nước và xã hội.

Phương thức thực hiện[edit]

- Trực tiếp : Tự mình tham gia các công việc thuộc về quản lí nhà nước, xã hội.

- Gián tiếp : Thông qua đại biểu của nhân dân để họ kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Ý nghĩa[edit]

- Đảm bảo cho công dân có quyền làm chủ, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và quản lí đất nước.

- Công dân có trách nhiệm tham gia các công việc của nhà nước, xã hội để đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Điều kiện đảm bảo thực hiện[edit]

* Nhà nước :

- Quy định bằng pháp luật

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

* Công dân :

- Hiểu rõ nội dung, ý nghĩa và cách thực hiện.

- Nâng cao năng lực và tích cực tham gia thực hiện tốt.

Tham khảo[edit]

  • SGK GDCD 9 (NXB Giáo dục Việt Nam, 2020) - trang 57, 58, 59, 60 ; Bài 16 : Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.