Giáo dục công dân 9/Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Khái niệm[edit]

Lao động là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. Lao động là hoạt động chủ yếu, quan trọng nhất của con người, là nhân tố quyết định sự tồn tại phát triển của đất nước và nhân loại.

Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân[edit]

- Quyền lao động : Mọi công dân có quyền dùng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình.

- Nghĩa vụ lao động : Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, duy trì và phát triển đất nước.

Vai trò của nhà nước[edit]

- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh giải quyết việc làm cho người lao động.

- Khuyến khích tạo điều kiện cho các hoạt động tạo ra việc làm thu hút lao động

Quy định của pháp luật[edit]

- Cấm trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc.

- Cấm sử dụng người dưới 18 tuổi làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với các chất độc hại.

- Cấm lạm dụng cưỡng bức, ngược đãi người lao động.

Tham khảo[edit]

  • SGK GDCD 9 (NXB Giáo dục Việt Nam, 2020) - trang 47, 48, 49, 50, 51 ; Bài 14 : Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.