Giáo dục công dân 9/Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Vi phạm pháp luật[edit]

Là hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

Các loại vi phạm pháp luật[edit]

- Vi phạm pháp luật hình sự.

- Vi phạm pháp luật hành chính.

- Vi phạm pháp luật dân sự.

- Vi phạm kỉ luật.

Trách nhiệm pháp lí[edit]

Là nghĩa vụ pháp lí mà cá nhân, tổ chức, cơ quan vi phạm pháp luật phải chấp hàng những biện pháp bắt buộc do nhà nước quy định.

Các loại trách nhiệm pháp lí[edit]

- Trách nhiệm hình sự.

- Trách nhiệm hành chính.

- Trách nhiệm dân sự.

- Trách nhiệm kỉ luật.

Ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí[edit]

- Trừng phạt ngăn ngừa, cải tạo, giáo dục người vi phạm pháp luật.

- Giáo dục ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.

- Bồi dưỡng lòng tin vào pháp luật và công lí trong nhân dân.

Trách nhiệm của công dân[edit]

- Chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật.

- Đấu tranh với các hành vi việc làm vi phạm pháp luật.

Tham khảo[edit]

  • SGK GDCD 9 (NXB Giáo dục Việt Nam, 2020) - trang 52, 53, 54, 55, 56 ; Bài 15 : Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân.