Hàm số chẳn

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Định nghỉa[edit]

Mọi hàm số f(x) là hàm số chẳn thỏa mản điều kiện sau

Thí dụ là một hàm số chẳn vì


Danh sách hàm số chẳn[edit]

Các hàm số sau đều là hàm số chẳn

Absolute value
Lũy thừa chẳng ,
cosine
hyperbolic cosine