Ihor Ohirko

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Ihor Wasyljowycz Ohirko, (ukrainian - Ігор Васильович Огірко (ur. 14 kwietnia 1952 roku w Jeziernej – doktor nauk fizyczno-matematycznych, profesor Katedry Wydań Elektronicznych Ukraińskiej Akademii Drukarstwa.

Biografia[edit]

Ihor Ohirko urodził się 14 kwietnia 1952 roku w Jeziernej (obwód tarnopolski na Ukrainie. Jego rodzice, Wasyl i Teodora, byli nauczycielami. Do szkoły uczęszczał we wsi Pidbirci, następnie do szkoły średniej nr 11 we Lwowie, którą ukończył w 1969 roku. Studiował na kierunku techniczno-matematycznym na Uniwersytecie im. Iwana Franka we Lwowie. W 1974 roku, po ukończeniu studiów, został skierowany do pracy w charakterze pracownika naukowego do Instytutu Matematyki we Lwowie, gdzie prowadził badania w zakresie metod matematycznych teorii pola. Jednocześnie wykładał informatykę na Uniwersytecie Lwowskim.

W 1978 roku w Instytucie Stosowanych Problemów Mechaniki i Matematyki obronił dysertację na stopień kandydata nauk. Praca została napisana na temat mechaniki deformowanego ciała twardego i powstała pod kierunkiem Jarosława Buraka. Po obronie Ohirko kontynuując pracę w Instytucie Matematyki awansował na kierownika Wydziału Metod Liczbowych w Mechanice i Matematyce Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (ukr. ОЦ ІППММ АН України). W okresie kierowania placówką zajmował się fizycznymi i geometrycznymi modelami nieliniowe termosprężystości ciał przy wykorzystaniu rozmaitych metod optymizacji. Wyniki swoich badań zawarł w rozprawie doktorskiej Mechanika deformowanego ciała twardego (ukr. Механіка деформованого твердого тіла), którą obronił w 1989 roku na Kazańskim Uniwersytecie Państwowym.

Od roku 1990 pracuje w Ukraińskim Instytucie Poligraficznym im. Iwana Fedorowa. W latach 1992–1998 kierował Katedrą Matematyki Stosowanej tego instytutu, a w 2002 roku został profesorem Katedry Wydawnictw Elektronicznych. W latach 2003–2008 pełnił funkcję przewodniczącego państwowej komisji egzaminacyjnej Uniwersytetu im. Iwana Franka we Lwowie w dziedzinie matematyki stosowanej i cybernetyki ekonomicznej. Ponadto uczestniczył w pracach rad naukowych oceniających kandydackie i doktorskie dysertacje, które powstawały na Ukraińskiej Akademii Drukarstwa, Politechnice Lwowskiej, Uniwersytecie im. Iwana Franka. Wykłada także na Wydziale Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Ohirko jest autorem 156 publikacji naukowych, w tym 3 monografii i 59 artykułów naukowych. Jest stałym członkiem kolegiów redakcyjnych dwóch serii wydawniczych: Poligrafia a sprawa wydawnicza (ukr. Поліграфія і видавнича справа) oraz Naukowe zapiski Ukraińskiej Akademii Drukarstwa (ukr. Наукові записки Української академії друкарства).

W 2005 roku za zasługi dla narodu ukraińskiego został nagrodzony dyplomem Rady Najwyższej Ukrainy.


Informacje na temat najważniejszych (indywidualnych) osiągnięć naukowych w latach 2013-2016. Prof. Ihor Ohirko

Metoda numeryczna –rozwiązywania problemów matematycznych .Modelowanie i symulacja w naukach ekonomicznych. Bezpieczeństwo ekonomiczne. Miary ryzyka. Model ryzyka. Technologia informacyjna. Ekonomia matematyczna to kierunek w ekonomii zajmujący się badaniem szeroko pojętych zjawisk gospodarczych przy użyciu zaawansowanych technik matematycznych, tj. analiza szeregów czasowych czy programowanie dynamiczne. Współczesna ekonomia głównonurtowa w coraz większej mierze odwołuje się do tych metod, niemniej podział na matematyczny i instytucjonalny nurt w ekonomii jest wciąż widoczny.Jednymi z podstawowych zagadnień ekonomii matematycznej są modele wzrostu gospodarczego oraz poszukiwań pracy.Dla większości ludzi ekonomia, z racji liczb, kojarzy się z matematyką i po części z tego właśnie powodu nie zamierzają mieć z nią do czynienia. Jednak, tak jak znajomość matematyki na pewno przydaje się w codziennym życiu, tak również i ekonomia nie jest nauką oderwaną od rzeczywistości. Potocznie pod pojęciem model rozumiemy przedstawienie danego obiektu, czy tez zjawiska w uproszczonej postaci w stosunku do rzeczywistej. W nauce jest to celowe uproszczenie rzeczywistości, polegające na pominięciu cech i szczegółów nieistotnych z punktu widzenia celu modelowania.Przyczyną tworzenia modeli jest nie tylko chęć poznania rzeczywistości, praw nią rządzących, ale także zbadanie możliwości wpływania na otaczające nas zjawiska, badanie zjawisk w innych warunkach i w przyszłości.

  • WALERY WYSOCZAŃSKI, ANDRZEJ OLIEJNIK, IGOR OHIRKO. MODELOWANIE MATEMATYCZNE PROCESÓW DYFUZYJNYCH PRZY REALIZACJI TECHNOLOGII WYDOBYCIA GAZU ŁUPKOWEGO. MAGISTRALE PRZESYŁOWE I ENERGETYKA. Warszawa. RUROCIĄGI Nr 1–2/70/2016. S.14-23.
  • Огірко І. В. Цифрова безпека інформації як складова економічної безпеки. Всеукраїнськa науково-практичної конференція «Економічна безпека України: стан, проблеми та перспективи». 22 квітня 2016 р. у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Львів. 2016.c. 4.
  • OHIRKO Igor, ZANIEWSKI Igor, OGIRKO Olga. Modelowanie i symulacja w naukach ekonomicznych. Czasopisma Autobusy z artykułami z Konferencji LogiTrans 2016, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Organizacja i zarządzanie. 6 / 2016 . S.1742-1747.ISSN 1509-5878
  • D. P. Kucherov, I. V. Ogirko, O. I. Ogirko. Calculation of integrals by Monte Carlo in the illumination problem of synthesized objects. SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION. Natural and Technical Sciences, IV (11), Issue: 96, BUDAPEST. 2016. 42-47 ISSN 2308-1996
  • Панишко Ю.М., Кущ О.О.,Огірко І. В. - Моріс Хью Фредерік Уїлкінс. До 100-річчя від дня народження. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. - вип.(58)124 - с.53-55. - Львів , 2016. ISBN 2397-0722.

Bibliografia[edit]

Linki zewnętrzne[edit]

Linki w innych językach[edit]