Javascript/Lệnh JavaScript/Chèn mã lệnh trong trang mạng/Chèn mã lệnh trong trang mạng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chức năng[edit]

Chèn mã lệnh trong trang mạng HTML

Cú pháp[edit]

Cú pháp
<script [[Type]]="text/javascript">
     Lệnh Javascript
</script>
Tham số
Type - Ngôn gử lập trình trang mạng

Thí Dụ[edit]

 <script type="text/javascript">
     document.write("Chào thế giới! Hôm nay là thu 2 " + new Date());
 </script>