Lịch sử 8/Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế 1921 – 1925[edit]

Hoàn cảnh[edit]

 • Năm 1921 nước Nga Xô viết xây dựng đất nước trong hoàn cảnh hết sức khó khăn:
  • Kinh tế bị chiến tranh tàn phá nặng nề.
  • Năm 1920 sản lượng nông nghiệp chỉ còn ½ so với trước chiến tranh.
  • Công nghiệp còn 1/7.
  • Nạn đói, bọn phản động gây bạo loạn.
 • Nên Đảng Bôn-sê-vích thực hiện chính sách kinh tế mới 3-1921.

Nội dung chính sách kinh tế mới 3-1921[edit]

 • Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực bằng thu thuế lương thực.
 • Thực hiện tự do buôn bán, mở lại các chợ, tư nhân mở xí nghiệp nhỏ.
 • Khuyến khích nước ngoài đầu tư ở Nga.

Tác dụng[edit]

 • Nông nghiệp và các ngành kinh tế khác phục hồi và phát triển.
 • Đời sống nhân dân cải thiện.
 • Năm 1925 sản xuất công nghiệp và nông nghiệp đạt mức gần bằng trước chiến tranh.
 • 12-1922 Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập.

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô 1925 – 1941[edit]

 • Liên Xô vẫn là nước nông nghiệp lạc hậu: nông nghiệp chiếm 2/3 tổng sản phẩm quốc dân.
 • Vì vậy Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, tập thể hóa nông nghiệp.
 • Thực hiện các kế hoạch 5 năm: lần thứ I (1928 – 1932); lần thứ II (1933 – 1937).
 • Những thành tựu của Liên Xô trong thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội:
 • Kinh tế:
  • Đến 1936 sản lượng công nghiệp đứng đầu châu Âu và hạng nhì thế giới sau Mỹ.
  • Hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp, cơ giới hóa và có quy mô sản xuất lớn.
 • Văn hóa giáo dục:
  • Thanh toán nạn mù chữ.
  • Phổ cập giáo dục tiểu học cho tất cả mọi người.
  • Phổ cập giáo dục trung học cơ sở thành phố.
 • Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn hóa – nghệ thuật đạt thành tựu rực rỡ.
 • Về xã hội: giai cấp bóc lột đã bị xóa bỏ, còn 2 giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức mới xã hội chủ nghĩa.
 • Kế hoạch 5 năm lần thứ III: từ 1937 đến 6-1941 thì ngừng lại để chống phát xít Đức xâm lược.

Tham khảo[edit]

 • SGK Lịch sử 8, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019.