Lịch sử 9/Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 – 1923)[edit]

– Ngày 5/6/1911, từ Cảng nhà Rồng, Nguyễn Ái Quốc làm phụ bếp trên tàu Đô Đốc La-tút-sơ Tơ-rê-vin và bắt đầu cuộc hành trình vạn dặm, hòa mình vào cuộc sống lao động, đấu tranh của công nhân và nhân dân lao động Pháp để tìm đường cứu nước. Giai đoạn 1911 – 1917, Người đã tìm đến nhiều nước ở châu Âu, châu Phi và châu Mỹ. Cuối năm 1917, người trở lại nước Pháp.

– Tháng 6/1919, Nguyễn Ái Quốc thay mặt những người Việt Nam yêu nước sống ở Pháp gửi tới Hội nghị Véc-sai bản yêu sách đòi chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam.

– Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa. Từ đó, Nguyễn Ái Quốc hoàn toàn tin theo Lênin và đứng về quốc tế thứ ba.

– Tháng 12/1920, tại Đại hội của Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

Như vậy, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước: Kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa cộng sản.

– Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc địa để tuyên truyền, tập hợp lực lượng chống chủ nghĩa đế quốc.

– Năm 1922, ra báo “Le Paria” (Người cùng khổ) – vạch trần chính sách đàn áp, bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc, góp phần thức tỉnh các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc.

– Nguyễn Ái Quốc còn viết nhiều bài cho các báo Nhân Đạo, Đời sống công nhân và viết cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp. Những sách báo này đã được bí mật chuyển về Việt Nam.

=> Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 – 1923) đã đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: từ một người yêu nước trở thành một người Cộng sản, từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác – Lênin và đi theo con đường cách mạng vô sản .

Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô ( 1923 – 1924)[edit]

– Tháng 6/1923, Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân, sau đó ở lại Liên Xô vừa nghiên cứu vừa học tập.

– Năm 1924, tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V, Nguyễn Ái Quốc đã được tham luận về nhiệm vụ cách mạng ở các nước thuộc địa và mối quan hệ giữa cách mạng các nước thuộc địa với phong trào công nhân ở các nước đế quốc.

– Những quan điểm cơ bản về chiến lược và sách lược cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa và cách mạng vô sản mà Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận được dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin là bước chuẩn bị về chính trị và tư tưởng cho sự thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 – 1925)[edit]

– Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên:

+ Đến năm 1925, phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam có bước phát triển mới.

+ Sau thời gian hoạt động ở Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc). Người đã tiếp xúc với các nhà cách mạng Việt Nam và thanh niên yêu nước mới sang để thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6/1925), trong đó có tổ chức Cộng sản đoàn làm nòng cốt.

+ Mục đích của Hội: đào tạo cán bộ cách mạng đem chủ nghĩa Mác – Lênin truyền bá về Việt Nam, chuẩn bị điều kiện để thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam.

+ Hoạt động của hội:

Người sáng lập ra báo Thanh niên, trực tiếp mở nhiều lớp huấn luyện chính trị để đào tạo cán bộ cách mạng. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc đã được tập hợp lại và in thành sách Đường Kách Mệnh (1927) nêu ra phương hướng cơ bản của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.

Năm 1928, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên đã tiến hành “vô sản hóa”, góp phần thực hiện việc kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, thúc đẩy nhanh sự hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Tác dụng và ý nghĩa của những hoạt động trên:

– Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển về chất

– Bước chuẩn bị về tổ chức cho thành lập chính đảng của giai cấp vô sản Việt Nam.

* Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời trong hoàn cảnh

+ Phong trào yêu nước và công nhân phát triển mạnh có bước phát triển mới.

+ Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu liên lạc với những nhà yêu nước tại đây, lực chọn thanh niên tỏng tổ chức Tâm Tâm xã để lập Hội Việt Nam Cách Mạng thanh niên.

* Mục đích của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

+ Đào tạo cán bộ cách mạng.

+ Đem chủ nghĩa Mác – Lênin truyền vào VN.

+ Chuẩn bị thành lập chính đảng vô sản Việt Nam (Đảng Cộng sản Việt Nam)

* Ý nghĩa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Tổ chức chính trị theo hướng vô sản, là hạt nhân cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tham khảo[edit]

  • SGK Lịch sử 9 (trang 61, 62, 63, 64) – NXB Giáo dục Việt Nam, tái bản lần thứ mười lăm.