Jump to content

Portal:Історія філософії

From Wikiversity

Історія української філософії[edit]

(41531) 7 трим., 4 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Нормативний курс, що має на меті ознайомлення студентів з основними етапами становлення та розвитку української філософської думки, спадщиною її найзначніших представників.


Історія християнства[edit]

(41499) 5 трим., 3 год./тиж., залік, 2 зал.б. Нормативний курс, що має на меті ознайомлення студентів з догматичною та інституційною історією християнства як світової релігії та одного із чинників духовного, культурного та суспільного розвитку людства, основними християнськими напрямами та конфесіями.


Історія християнства[edit]

(41499) 5 трим., 3 год./тиж., залік, 2 зал.б. Нормативний курс, що має на меті ознайомлення студентів з догматичною та інституційною історією християнства як світової релігії та одного із чинників духовного, культурного та суспільного розвитку людства, основними християнськими напрямами та конфесіями.


Біблієзнавство[edit]

(41555) 4 трим., 4 год./тиж.,іспит, 2 зал.б. Нормативна дисципліна, що передбачає ґрунтовне ознайомлення студентів із Біблією як визначним явищем світової культури та духовності, джерелом релігійних, етичних і філософських традицій. У межах курсу вивчаються склад і структура Біблії, формування біблійного канону, переклади Біблії та їхнє поширення, історія тлумачення біблійних текстів, світ природи й культури в біблійних символах, релігійна, філософська, культурологічна, моральна проблематика Біблії.


Історія логіки[edit]

(41647) 4 трим., 4 год./тиж., іспит, 3 зал.б. Вибірковий курс, що передбачає ознайомлення студентів з історичними етапами становлення логіки як дисципліни.

Методологічні проблеми історико-філософського пізнання[edit]

(41648) 1 трим., 4 год./тиж., іспит, 3 зал.б. Нормативна дисципліна, що передбачає аналіз сутності і специфіки історії філософії як науки, її місця і ролі в розвиткові філософського знання і культури, вивчення найрепрезентативніших спроб концептуального осмислення історії філософії, з'ясування теоретичних принципів і методів історико-філософського пізнання, особливостей історико-філософського джерелознавства, визначення кола актуальних проблем сучасної історико-філософської науки.

Філософія середніх віків[edit]

(41508) 5 трим., 4 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Нормативний курс, який передбачає вивчення студентами специфіки середньовічної європейської філософії, її ролі та місця в історії світової культури, ознайомлення із поглядами представників ранньохристиянської філософії, східної патристики, схоластики і християнської містики.


Філософія Ніцше[edit]

(41520) 11 трим., 2 год./тиж., залік, 1.5 зал.б. Вибірковий курс, у межах якого передбачається поглиблене вивчення змісту і проблематики філософії Ніцше, специфіки його тлумачення метафізики, онтології, гносеології, етики, естетики, філософії культури, релігії, права, історії.

Філософія історії[edit]

(41524) 8 трим., 4 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Нормативний курс, предметом якого є сутність і завдання філософії історії, специфіка історичного процесу, його єдність і багатоманітність, смисл історії.


Філософська герменевтика[edit]

(41634) 2 трим., 4 год./тиж., іспит, 3 зал.б. Нормативна дисципліна, що передбачає вивчення філософської герменевтики як сучасного напряму світової філософії. Значна увага приділяється історичній трансформації герменевтики від античного мистецтва тлумачення до герменевтики фактичності М.Гайдеґґера й універсальної герменевтики Г.-Ґ.Ґадамера. Систематично розглядається й критично тлумачиться Ґадамерова концепція герменевтичного досвіду в мистецтві, історії, етиці та комунікації.

Науково-дослідний семінар: Філософія досократиків:джерелознавство та історико-філософська герменевтика[edit]

(41639) 4 трим., 2 год./тиж., без контролю; 5 трим., 2 год./тиж., іспит, 3 зал.б. Вибірковий курс, що має на меті детальне ознайомлення студентів з історією та сучасним станом історико-філософських досліджень ранньогрецької філософії, висвітлення головних засад джерелознавства та текстологічного аналізу пам'яток досократівської філософії, формування у студентів практичних навичок історико-філософської інтерпретації давньогрецьких філософських текстів.


Метафізика Арістотеля[edit]

(41645) 1 трим., 4 год./тиж., іспит, 3 зал.б. Нормативна дисципліна, що передбачає поглиблене вивчення центральної філософської праці Арістотеля "Метафізика". Розглядаються проблеми складу та історії формування тексту "Метафізики", арістотелівське тлумачення предмета філософії, критика платонізму у Арістотеля, методологічні засади "першої філософії", вчення про сутність, теологія Арістотеля, категоріальне вчення. Курс будується на ретельному текстологічному аналізі "Метафізики" й має на меті розвиток у студентів навичок джерелознавчої роботи.

Філософія психології[edit]

(41649) 2 трим., 4 год./тиж., залік, 3 зал.б. Нормативний курс, зміст якого становить виявлення та розгляд найсуттєвіших пунктів перетину філософії з психологією та психіатрією в історії світової думки ХХ ст. (З.Фройд, К.-Ґ.Юнґ. Е.Фромм, В.Джемс, А.Берґсон, К.Ясперс, Л.Бінсванґер, Ж.-П.Сартр, М.Фуко та ін.).


Французька філософія ХIX-першої половини ХХст. та її історико-філософська історіографія[edit]

(41630) 4 трим., 4 год./тиж., іспит, 3 зал.б. Вибірковий курс, що передбачає ознайомлення студентів з історико-філософською історіографією французької філософії ХIХ - першої половини ХХ ст.

Магістерська робота[edit]

(41631) 6 трим., 0 год./тиж., теза, 9.5 зал.б. Самостійне наукове дослідження, присвячене спеціальній проблемі з історії філософії. Студент демонструє фаховий рівень, якого досягнув за час навчання в НаУКМА. Маґістерська робота захищається на засіданні Державної кваліфікаційної комісії.


http://www.ukma.kiev.ua/ua/faculties/fac_gum/filosophy/kursy/index.php


Кафедра історії філософії[edit]

"Історія філософії - ключова галузь філософського знання, вивчення якої є необхідною складовою навчального процесу на філософському факультеті. Викладання цієї дисципліни студентам напряму "філософія" здійснюється впродовж усього терміну навчання. Колектив кафедри пропонує студентам низку спецкурсів та спецсемінари, а також спеціалізацію за профілем «історія філософії»."

Завідувач кафедри:

ЯРОШОВЕЦЬ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ Завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор.

Інтернет сторінка кафедри: [1]


Нормативні програми: [2]

НАПРЯМ "ФІЛОСОФІЯ"[edit]

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ФІЛОСОФІЯ"

І. Філософія Стародавнього світу: - Філософія Стародавньої Індії; - Філософія Стародавнього Китаю; - Філософія Стародавньої Греції та Риму.

ІІ. Філософія Середніх віків та доби Відродження.

ІІІ. Філософія Нового часу XVI-XVIII ст. - Англійська філософія; - Французька філософія; - Італійська філософія;

IV. Німецька філософія Нового часу.

V. Нова філософія XІX ст.

VI. Сучасна світова філософія.

VII. Слов'янська філософія.

VIII. Російська філософія.

IX. Аналітична філософія.

X. Філософія Сходу.


НАПРЯМ "ФІЛОСОФІЯ"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "РЕЛІГІЄЗНАВСТВО"[edit]

І. Філософія Стародавнього світу: - Філософія Стародавньої Індії; - Філософія Стародавнього Китаю; - Філософія Стародавньої Греції та Риму. ІІ. Філософія Середніх віків та доби Відродження. ІІІ. Філософія Нового часу XVI-XVIII ст. - Англійська філософія; - Французька філософія; - Італійська філософія;

IV. Німецька філософія Нового часу. V. Нова філософія ХІХ ст. VI. Сучасна світова філософія.

НАПРЯМ "ПОЛІТОЛОГІЯ"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ПОЛІТОЛОГІЯ"[edit]

I. Історія філософії. II. Історія філософії IIІ.Iсторія філософії


ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ[edit]

I. Актуальні проблеми історії філософії. II. Сучасна світова філософія. III. Сучасна світова філософія.

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ[edit]

I. Історія філософії.

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ[edit]

I. Історія філософії.

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ[edit]

I. Історія Стародавньої філософії

СТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ[edit]

I. Історія філософії.


Інтернет ресурси[edit]

Частина текстів першоджерел доступна студентам в електронному вигляді і може бути знайдена за наступними адресами:

1. Сайт філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - http://www.phildep.univ.kiev.ua.

2. Сайт Інституту філософії РАН - http://www.philosophy.ru (або дзеркало http://www.phildep.univ.kiev.ua.).

3. Сайт "Незалежного культурологічного часопису "Ї" - http://www.ji.lviv.ua.

4. Сайт антології "Польская и русская душа" - http://www.auditorium.ru.

5. Сайт Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України