Jump to content

Portal:Культурна антропологія

From Wikiversity

Феномен свідомості і сучасна наука[edit]

(42590) 8 трим., 2 год./тиж., залік, 1.5 зал.б. Метою курсу є: Ознайомлення із фундаментальними науковими теоріями та моделями світу, що базуються на подоланні традиційного дуалізму матерії і свідомості та стверджують необхідність включення її до наукової картини світу. Розглядаються проблеми, пов'язані з можливостями наукової інтерпретації свідомості та її впливу на фізичну реальність.

Аналітика міфу[edit]

(41522) 6 трим., 3 год./тиж., залік, 1зал.б. Вибірковий курс, який передбачає: розгляд місця та значення міфології у різних культурах (з особливим наголосом на ролі міфотворчості у сучасній культурі); ознайомлення з різноманітними теоріями міфологічного мислення, що висували мислителі різних епох; визначення специфічних рис міфічного мислення; формування у студентів навичок інтерпретації міфічних образів і символів, здатності до критичного аналізу продуктів сучасної міфотворчості; обговорення ролі, яку відіграє міф у житті сучасної людини.

Політологічні аспекти релігієзнавства[edit]

(41537) 7 трим., 2 год./тиж., залік, 1.5 зал.б. Вибірковий курс, предметом якого є релігія як форма суспільної ідеології та суспільний інститут. Розглядаються моделі взаємодії релігії та політики, що історично склалися в рамках різних культурно-конфесійних традицій, форми сакралізації влади, моделі церковно-державних відносин, способи залучення релігії і церкви до політичного процесу, їхня роль у реалізації політичних технологій.

Метафізика[edit]

(41523) 4 трим., 4 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Нормативний курс, предметом якого є філософське осмислення проблем буття і небуття, буття і свідомості, матеріального й ідеального вимірів буття, співвідношення необхідності та свободи, аналіз філософського розуміння Бога і доказів його існування.

Етика[edit]

(41527) 10 трим., 4 год./тиж., іспит, 2 зал.б Нормативний курс, який передбачає ознайомлення студентів із предметом етики, основними типами етичних учень, поняттям моралі, структурою та категоріями моральної свідомості, моральними проблемами людської діяльності та спілкування.

Епістемологія[edit]

(41530) 5 трим., 4 год./тиж., залік, 2 зал.б. Нормативний курс, який передбачає вивчення особливостей, шляхів і способів пізнання як ідеального осмислення світу, аналіз проблеми співвідношення свідомості й мови, проблеми істини.

Філософія релігії[edit]

(41536) 10 трим., 3 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Вибірковий курс, предметом якого є основні поняття, принципи та проблематика філософії релігії як елементу системи філософського знання і структурного компонента релігієзнавства; феномен релігії в епістемологічному й метафізичному аспектах; метафізичний, гносеологічний, праксеологічний аналіз акту віри; ідея Бога у світлі метафізики, в епістемологічному та праксеологічному вимірах; феномени священного і чудесного як об'єкти філософського аналізу. В межах курсу з'ясовуються особливості філософського аналізу релігії в західній та вітчизняній філософських традиціях.

Риторика[edit]

(41515) 8 трим., 4 год./тиж., залік, 2 зал.б. Нормативний курс, що передбачає ознайомлення студентів із класичним каноном риторичного знання як завершеної моделі мовленнєвої поведінки, що лежить в основі сучасних стратегій ефективної комунікації. В курсі представлені теоретичні підвалини риторики як традиційної складової європейської освіти, аналіз історичних типів риторичної вправності європейців від античності до сьогодення, дослідження риторичного потенціалу сучасних гуманітарних наук. Курс передбачає опанування практичними навичками ефективного мовлення і використання риторичних винаходів.

Сакральна географія і феномен паломництва[edit]

(41549) 5 трим., 2 год./тиж., залік, 1.5 зал.б. Вибірковий курс, що передбачає ознайомлення студентів із сакральною географією як чільною складовою геополітики. У межах курсу аналізуються архаїчні уявлення про якісний простір, розглядаються святині шаманізму, індуїзму, синто, іудаїзму, буддизму, християнства й ісламу, святі місця України.

Біблієзнавство[edit]

(41555) 4 трим., 4 год./тиж.,іспит, 2 зал.б. Нормативна дисципліна, що передбачає ґрунтовне ознайомлення студентів із Біблією як визначним явищем світової культури та духовності, джерелом релігійних, етичних і філософських традицій. У межах курсу вивчаються склад і структура Біблії, формування біблійного канону, переклади Біблії та їхнє поширення, історія тлумачення біблійних текстів, світ природи й культури в біблійних символах, релігійна, філософська, культурологічна, моральна проблематика Біблії.

Естетика[edit]

(41504) 11 трим., 3 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Нормативний курс, який передбачає ознайомлення студентів із предметом естетики, основними естетичними концепціями та категоріями, специфікою мистецтва як форми творчості, феноменом культури як способу людської самореалізації.

Індійська філософія[edit]

(41512) 2 трим., 3 год./тиж., залік, 1,5 зал.б. Нормативний курс, що має за мету формування у студентів загальнотеоретичних уявлень про становлення та розвиток індійської філософської думки в контексті глобальних історичних процесів, ознайомлення з основними традиціями філософування в Індії, визначальними поняттями, проблематикою, персоналіями, школами і текстами.

Трансцендентальна феноменологія[edit]

(41627) 1 трим., 4 год./тиж., іспит, 3 зал.б. Нормативна дисципліна, що має на меті ознайомлення студентів із трансцендентальним варіантом феноменологічної філософії.

Іслам[edit]

(41557) 9 трим., 3 год./тиж., залік, 1 зал. бали Вибірковий курс, що передбачає ознайомлення студентів із історією, догматами та філософськими уявленнями ісламу.

Філософія науки[edit]

(41560) 10 трим.,4 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Нормативний курс, метою якого є формування у студентів базових уявлень, що стосуються предметної області філософії науки, змістовне розширення розуміння студентами таких понять як "науковий метод", "істина", "факт", "раціональність" тощо, досягнення ними глибшого рівня усвідомлення власної наукової діяльності.


http://www.ukma.kiev.ua/ua/faculties/fac_gum/filosophy/kursy/index.php