Jump to content

Portal:Порівняльна антропологія

From Wikiversity

Філософські традиції Заходу і Сходу: методологія компаративного дослідження[edit]

(41644) 5 трим., 4 год./тиж., залік, 3 зал.б. Вибірковий курс, мета якого - ознайомити студентів зі світовим досвідом порівняння традицій філософування в різних культурах (західноєвропейській, індійській, китайській та ін.).

Феномен свідомості і сучасна наука[edit]

(42590) 8 трим., 2 год./тиж., залік, 1.5 зал.б. Метою курсу є: Ознайомлення із фундаментальними науковими теоріями та моделями світу, що базуються на подоланні традиційного дуалізму матерії і свідомості та стверджують необхідність включення її до наукової картини світу. Розглядаються проблеми, пов'язані з можливостями наукової інтерпретації свідомості та її впливу на фізичну реальність.

Релігійний та богословський текст як об`єкт історико-філософського дослідження[edit]

(41628) 4 трим., 4 год./тиж., залік, 3 зал.б. Вибірковий курс, присвячений розгляду проблеми ідентифікації й аналізу релігійного та богословського текстів засобами історико-філософського дослідження.

Біблієзнавство[edit]

(41555) 4 трим., 4 год./тиж.,іспит, 2 зал.б. Нормативна дисципліна, що передбачає ґрунтовне ознайомлення студентів із Біблією як визначним явищем світової культури та духовності, джерелом релігійних, етичних і філософських традицій. У межах курсу вивчаються склад і структура Біблії, формування біблійного канону, переклади Біблії та їхнє поширення, історія тлумачення біблійних текстів, світ природи й культури в біблійних символах, релігійна, філософська, культурологічна, моральна проблематика Біблії.

Іслам[edit]

(41557) 9 трим., 3 год./тиж., залік, 1 зал. бали Вибірковий курс, що передбачає ознайомлення студентів із історією, догматами та філософськими уявленнями ісламу.

Сакральна географія і феномен паломництва[edit]

(41549) 5 трим., 2 год./тиж., залік, 1.5 зал.б. Вибірковий курс, що передбачає ознайомлення студентів із сакральною географією як чільною складовою геополітики. У межах курсу аналізуються архаїчні уявлення про якісний простір, розглядаються святині шаманізму, індуїзму, синто, іудаїзму, буддизму, християнства й ісламу, святі місця України.

Епістемологія[edit]

(41530) 5 трим., 4 год./тиж., залік, 2 зал.б. Нормативний курс, який передбачає вивчення особливостей, шляхів і способів пізнання як ідеального осмислення світу, аналіз проблеми співвідношення свідомості й мови, проблеми істини.

==Релігієзнавство== -2 (41497) 4 трим., 3 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Вибіркова дисципліна, яка передбачає поглиблення знань і навичок, набутих під час вивчення базового курсу з релігієзнавства, шляхом опрацювання писемних релігійних джерел, аналізу змісту віровчення та культів різноманітних релігій, відвідування громад і храмів різних конфесій, спілкування із віруючими, священнослужителями й богословами як історичних релігійних течій (язичництва, індуїзму, буддизму, іудаїзму, ісламу, християнства), так і новітніх релігійних рухів (мормонства, мунізму, харизматства, рунвірства, білобратства та ін.).

Індійська філософія[edit]

(41512) 2 трим., 3 год./тиж., залік, 1,5 зал.б. Нормативний курс, що має за мету формування у студентів загальнотеоретичних уявлень про становлення та розвиток індійської філософської думки в контексті глобальних історичних процесів, ознайомлення з основними традиціями філософування в Індії, визначальними поняттями, проблематикою, персоналіями, школами і текстами.

Аналітика міфу[edit]

(41522) 6 трим., 3 год./тиж., залік, 1зал.б. Вибірковий курс, який передбачає: розгляд місця та значення міфології у різних культурах (з особливим наголосом на ролі міфотворчості у сучасній культурі); ознайомлення з різноманітними теоріями міфологічного мислення, що висували мислителі різних епох; визначення специфічних рис міфічного мислення; формування у студентів навичок інтерпретації міфічних образів і символів, здатності до критичного аналізу продуктів сучасної міфотворчості; обговорення ролі, яку відіграє міф у житті сучасної людини.

Метафізика[edit]

(41523) 4 трим., 4 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Нормативний курс, предметом якого є філософське осмислення проблем буття і небуття, буття і свідомості, матеріального й ідеального вимірів буття, співвідношення необхідності та свободи, аналіз філософського розуміння Бога і доказів його існування.

Релігійні традиції Південної та Східної Азії[edit]

(41539) 8 трим., 2 год./тиж., залік, 1.5 зал.б. Вибірковий курс, який передбачає ознайомлення студентів із різними історичними типами та формами релігії, що виникли в Індії, Японії, країнах Індокитаю, із специфікою культової діяльності та релігійних організацій національних і світових релігій цих регіонів.


http://www.ukma.kiev.ua/ua/faculties/fac_gum/filosophy/kursy/index.php