Jump to content

Portal:Релігійна антропологія

From Wikiversity

Релігієзнавство-1[edit]

(40256) Нормативна дисципліна, що має на меті ознайомлення студентів із сутністю та специфікою релігії, найпоширенішими релігійними конфесіями, висвітлює місце релігії в духовному розвитку людства.

Філософія[edit]

(40262) Нормативний базовий курс, що передбачає ознайомлення студентів із предметом філософії та її місцем у системі культури, окреслює проблематику онтології, гносеології, філософії історії, етики та естетики як філософських дисциплін.

Феномен свідомості і сучасна наука[edit]

(42590) 8 трим., 2 год./тиж., залік, 1.5 зал.б. Метою курсу є: Ознайомлення із фундаментальними науковими теоріями та моделями світу, що базуються на подоланні традиційного дуалізму матерії і свідомості та стверджують необхідність включення її до наукової картини світу. Розглядаються проблеми, пов'язані з можливостями наукової інтерпретації свідомості та її впливу на фізичну реальність.

Трансцендентальна феноменологія[edit]

(41627) 1 трим., 4 год./тиж., іспит, 3 зал.б. Нормативна дисципліна, що має на меті ознайомлення студентів із трансцендентальним варіантом феноменологічної філософії.

Етика[edit]

(41527) 10 трим., 4 год./тиж., іспит, 2 зал.б Нормативний курс, який передбачає ознайомлення студентів із предметом етики, основними типами етичних учень, поняттям моралі, структурою та категоріями моральної свідомості, моральними проблемами людської діяльності та спілкування.

Філософія психології[edit]

(41649) 2 трим., 4 год./тиж., залік, 3 зал.б. Нормативний курс, зміст якого становить виявлення та розгляд найсуттєвіших пунктів перетину філософії з психологією та психіатрією в історії світової думки ХХ ст. (З.Фройд, К.-Ґ.Юнґ. Е.Фромм, В.Джемс, А.Берґсон, К.Ясперс, Л.Бінсванґер, Ж.-П.Сартр, М.Фуко та ін.).

Релігійні традиції Південної та Східної Азії[edit]

(41539) 8 трим., 2 год./тиж., залік, 1.5 зал.б. Вибірковий курс, який передбачає ознайомлення студентів із різними історичними типами та формами релігії, що виникли в Індії, Японії, країнах Індокитаю, із специфікою культової діяльності та релігійних організацій національних і світових релігій цих регіонів.

Епістемологія[edit]

(41530) 5 трим., 4 год./тиж., залік, 2 зал.б. Нормативний курс, який передбачає вивчення особливостей, шляхів і способів пізнання як ідеального осмислення світу, аналіз проблеми співвідношення свідомості й мови, проблеми істини.

Психологія релігії[edit]

(41543) 8 трим., 3 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Вибірковий курс, предметом якого є основні поняття, проблематика та методологія психології релігії як одної з базових релігієзнавчих дисциплін. Розглядаються структура релігійної свідомості, релігійні почуття, релігійні уявлення, психологічні аспекти феномену віри, специфіка релігійного досвіду, психологія містицизму, релігійна суґестія, релігійне навернення. Курс передбачає вивчення праць У.Джемса та К.-Ґ.Юнґа.


Біблієзнавство[edit]

(41555) 4 трим., 4 год./тиж.,іспит, 2 зал.б. Нормативна дисципліна, що передбачає ґрунтовне ознайомлення студентів із Біблією як визначним явищем світової культури та духовності, джерелом релігійних, етичних і філософських традицій. У межах курсу вивчаються склад і структура Біблії, формування біблійного канону, переклади Біблії та їхнє поширення, історія тлумачення біблійних текстів, світ природи й культури в біблійних символах, релігійна, філософська, культурологічна, моральна проблематика Біблії.

Аналітика міфу[edit]

(41522) 6 трим., 3 год./тиж., залік, 1зал.б. Вибірковий курс, який передбачає: розгляд місця та значення міфології у різних культурах (з особливим наголосом на ролі міфотворчості у сучасній культурі); ознайомлення з різноманітними теоріями міфологічного мислення, що висували мислителі різних епох; визначення специфічних рис міфічного мислення; формування у студентів навичок інтерпретації міфічних образів і символів, здатності до критичного аналізу продуктів сучасної міфотворчості; обговорення ролі, яку відіграє міф у житті сучасної людини.

Індійська філософія[edit]

(41512) 2 трим., 3 год./тиж., залік, 1,5 зал.б. Нормативний курс, що має за мету формування у студентів загальнотеоретичних уявлень про становлення та розвиток індійської філософської думки в контексті глобальних історичних процесів, ознайомлення з основними традиціями філософування в Індії, визначальними поняттями, проблематикою, персоналіями, школами і текстами.

Сакральна географія і феномен паломництва[edit]

(41549) 5 трим., 2 год./тиж., залік, 1.5 зал.б. Вибірковий курс, що передбачає ознайомлення студентів із сакральною географією як чільною складовою геополітики. У межах курсу аналізуються архаїчні уявлення про якісний простір, розглядаються святині шаманізму, індуїзму, синто, іудаїзму, буддизму, християнства й ісламу, святі місця України.

Метафізика[edit]

(41523) 4 трим., 4 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Нормативний курс, предметом якого є філософське осмислення проблем буття і небуття, буття і свідомості, матеріального й ідеального вимірів буття, співвідношення необхідності та свободи, аналіз філософського розуміння Бога і доказів його існування.

Риторика[edit]

(41515) 8 трим., 4 год./тиж., залік, 2 зал.б. Нормативний курс, що передбачає ознайомлення студентів із класичним каноном риторичного знання як завершеної моделі мовленнєвої поведінки, що лежить в основі сучасних стратегій ефективної комунікації. В курсі представлені теоретичні підвалини риторики як традиційної складової європейської освіти, аналіз історичних типів риторичної вправності європейців від античності до сьогодення, дослідження риторичного потенціалу сучасних гуманітарних наук. Курс передбачає опанування практичними навичками ефективного мовлення і використання риторичних винаходів.

Філософія права[edit]

(41509) 7 трим., 3 год./тиж., залік, 1.5 зал.б. Нормативний курс, мета якого - вивчення засадничих проблем теорії філософії права, основних типів праворозуміння та творів класиків світової філософсько-правової думки.

==Релігієзнавство-2== (41497) 4 трим., 3 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Вибіркова дисципліна, яка передбачає поглиблення знань і навичок, набутих під час вивчення базового курсу з релігієзнавства, шляхом опрацювання писемних релігійних джерел, аналізу змісту віровчення та культів різноманітних релігій, відвідування громад і храмів різних конфесій, спілкування із віруючими, священнослужителями й богословами як історичних релігійних течій (язичництва, індуїзму, буддизму, іудаїзму, ісламу, християнства), так і новітніх релігійних рухів (мормонства, мунізму, харизматства, рунвірства, білобратства та ін.).

==Історія християнства== (41499) 5 трим., 3 год./тиж., залік, 2 зал.б. Нормативний курс, що має на меті ознайомлення студентів з догматичною та інституційною історією християнства як світової релігії та одного із чинників духовного, культурного та суспільного розвитку людства, основними християнськими напрямами та конфесіями.

==Логіка== (41510) 1 трим.,4 год./тиж.,іспит, 2 зал.б. Нормативний курс, мета якого - ознайомити студентів з основами традиційної й сучасної формальної логіки. Розглядаються засадничі поняття класичної логіки предикатів і силогітики. Курс дає уявлення про основні методи доведення і спростування, формує навички правильної арґументації, сприяє формуванню аналітичного способу мислення, розвиває логічну культуру студентів, а також ознайомлює з основними типами логічних парадоксів.

==Іслам== (41557) 9 трим., 3 год./тиж., залік, 1 зал. бали Вибірковий курс, що передбачає ознайомлення студентів із історією, догматами та філософськими уявленнями ісламу.

==Філософія (поглиблений курс)= (41817) Для студентів, які навчаються на маґістерських програмах нефілософських спеціальностей. Передбачається підвищення загального рівня філософської культури спеціалістів із гуманітарних, соціальних і природничих наук; поглиблене вивчення філософських проблем, що мають методологічне значення для різних галузей знань. Модифікації курсу відповідно до спеціальностей.