Jump to content

Portal:Філософія та антропологія права

From Wikiversity

НаУКМА / факультет гуманітарних наук / кафедра філософії та релігієзнавства / анотації курсів:


Філософія права[edit]

(41509) 7 трим., 3 год./тиж., залік, 1.5 зал.б. Нормативний курс, мета якого - вивчення засадничих проблем теорії філософії права, основних типів праворозуміння та творів класиків світової філософсько-правової думки.

Логіка[edit]

(41510) 1 трим.,4 год./тиж.,іспит, 2 зал.б. Нормативний курс, мета якого - ознайомити студентів з основами традиційної й сучасної формальної логіки. Розглядаються засадничі поняття класичної логіки предикатів і силогітики. Курс дає уявлення про основні методи доведення і спростування, формує навички правильної арґументації, сприяє формуванню аналітичного способу мислення, розвиває логічну культуру студентів, а також ознайомлює з основними типами логічних парадоксів.

Некласична логіка[edit]

(41513) 2 трим., 3 год./тиж., іспит, 1.5 зал.б. Нормативний курс, предметом якого є основні властивості логічних числень і базові поняття логічної семантики, принципи побудови модальних логік і проблеми логічного аналізу модальностей.

Риторика[edit]

(41515) 8 трим., 4 год./тиж., залік, 2 зал.б. Нормативний курс, що передбачає ознайомлення студентів із класичним каноном риторичного знання як завершеної моделі мовленнєвої поведінки, що лежить в основі сучасних стратегій ефективної комунікації. В курсі представлені теоретичні підвалини риторики як традиційної складової європейської освіти, аналіз історичних типів риторичної вправності європейців від античності до сьогодення, дослідження риторичного потенціалу сучасних гуманітарних наук. Курс передбачає опанування практичними навичками ефективного мовлення і використання риторичних винаходів.

Етика та політика у філософській думці України ХVI-ХVIII[edit]

(41517) 8 трим., 2 год./тиж., залік, 1.5 зал.б. Вибірковий курс, в якому на основі аналізу творів С.Оріховського, П.Могили, І.Гізеля, Т.Прокоповича, С.Яворського розглядається становлення проблематики ранньомодерної практичної філософії.

Етика[edit]

(41527) 10 трим., 4 год./тиж., іспит, 2 зал.б Нормативний курс, який передбачає ознайомлення студентів із предметом етики, основними типами етичних учень, поняттям моралі, структурою та категоріями моральної свідомості, моральними проблемами людської діяльності та спілкування.

Політологічні аспекти релігієзнавства[edit]

(41537) 7 трим., 2 год./тиж., залік, 1.5 зал.б. Вибірковий курс, предметом якого є релігія як форма суспільної ідеології та суспільний інститут. Розглядаються моделі взаємодії релігії та політики, що історично склалися в рамках різних культурно-конфесійних традицій, форми сакралізації влади, моделі церковно-державних відносин, способи залучення релігії і церкви до політичного процесу, їхня роль у реалізації політичних технологій.

Філософія господарства[edit]

(41553) 9 трим., 3 год./тиж., залік, 1 зал.б. Вибірковий курс, що передбачає ознайомлення студентів з одним із актуальних аспектів соціальної філософії.

Соціальна філософія[edit]

(41559) 11 трим., 4 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Нормативний курс , присвячений аналізу проблем філософського осмислення соціального буття людини.

Феномен свідомості і сучасна наука[edit]

(42590) 8 трим., 2 год./тиж., залік, 1.5 зал.б. Метою курсу є: Ознайомлення із фундаментальними науковими теоріями та моделями світу, що базуються на подоланні традиційного дуалізму матерії і свідомості та стверджують необхідність включення її до наукової картини світу. Розглядаються проблеми, пов'язані з можливостями наукової інтерпретації свідомості та її впливу на фізичну реальність.

http://www.ukma.kiev.ua/ua/faculties/fac_gum/filosophy/kursy/index.php