Tứ thư

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tư thư - 4 quyển kinh sách cổ do học trò Khổng Tử biên soạn đặt nền tảng cho Nho giáo hay Khổng giáo do Khổng tử sáng lập