Template:Економіка

From Wikiversity

Предмет і метод теорії організації[edit]

Організація – ступінь впорядкованості або організованості систем; процес впорядкування і формування структури системи.
Організація форма об'єднання людей для спільної діяльності в межах певної структури. (За Зайцбергом) За енциклопед словником: Впорядкованісь, узгодженість, взаємодія більш чи менш диференційних і автономних частин цілого, що обумовлюється його будовою. Організація – об'єкт управління, тобто об'єднання спільнопрацюючих людей, дії яких свідомо координуються для досягнення певних цілей.
Коренченко поділяє організ на: природні, штучні, соціальні. Природна – ор-ія, яка виникає добровільно у різних формахматерії. Штучна – створена людиною за певним проектом. Соціальна – активний, відносно незалежний елемент сусп. Системи, через який залдомлюються і переломлюються інтереси індивіда і суспільства.
Теорія організ являє собою с-ми знань про закони фунуціонув і розвитку організ відносин у природі й сусп. Рапорт і Говарт розрізн теорію організації і теорію організацій наст чином: Теорія Організації – існує із загальними, абстрактними організаціями. Принципами і застосов до будь-якої системи. Теор організацій – є соц наукою, у центрі якої знаходяться людські орган, соц структури, повед індивідумів, принципи поведінки і контроль в організ. Тобто теорія організацій являє собою організацію організацій і є складовою теорією організації. Об»єктом дослідж виступає будь-яке явище, яке може бути представлене через взаємоз»язок між частинами цілого аба цілого з оточуючим середовищем. Предметом є зв»язок між різного роду утвореннями та її структурними складовими, тобто організацю відносини. Метод ТО: - індукція (від одиничного до загального) - статистичний (кількісний облік, факторів та частот іх повторюваності) - абстрактно-аналітичний (дає можливість визначити закони явищ, що відображають зв»язки і постійні тенденції) - метод порівнянь - емпіричний метод (заснований на досвіді) - Синергетичний метод (вплив заг законів та єдності методів опису і моделювання процесів еволюції та самоорганізації будь-яких систем, передбачає поєднання різноманітних інструментарію (як специф, техн і заг), при вивченні фіз, біол, соц, екон та інш природних і штучних систем - математ моделювання.