ပွိုင်းဝွို့လွေꩻတဲမ်းအနယ်ꩻပညာႏ

From Wikiversity
Total Score: 0
File:TechWriting6.jpg
Our latest offering
 • Systems Development Lifecycle (SDLC)
 • Requirements Analysis
 • Check Lists and Template Links
 • Style Guide
 • Exercises


Support Wikiversity

'

တဲမ်းအနယ်ꩻပညာႏဖဲ့ꩻ

တဲမ်းအနယ်ပညာႏဖဲ့ꩻကို နီဖေႏခါꩻ အရန်း ၁၊ အရန်း ၂ သွောန်ထူႏခရာႏဖုံႏ၊ ပါတွမ်ႏ ဒေါ့ꩻရီလူႏလုဲင်ႏဝင်ꩻ အွိုးကအွောန်ႏထော့ခါꩻ တဲမ်းအီ သစ်သတမ် ထာꩻလေပ် ကအောဝ်ႏလိုႏသေꩻဖုံႏသွူ။ တဆင်ႏဆင်ႏ နီအောဝ်ႏမာꩻစွို့ꩻထွေ၊ အောဝ်ႏအွောန်ႏသျ တရာꩻရာꩻထွေ နီသွောန်းသီး ကတဲမ်းခါꩻ။ နီသွောန်းသီး အောဝ်ႏရပ်ဆုမ်ႏပါ နာꩻမဉ်ႏကုဲင်းတဲမ်းမာꩻငီꩻထွေထာꩻ ကအောဝ်ႏမာꩻတန်ပြွူႏဝင်ꩻ သွောန်ထူႏခရာႏ အစွိုꩻအဗူႏယိုသွူ။

နာꩻမဉ်ႏထူႏလꩻလုမ်း ကဖေႏခါꩻ အရန်းအယိုꩻခြာကိုထွူ နီသွောန်းသီး အောဝ်ႏဖေႏပါ အရန်း ကထဲင်းခါꩻ။ တဲမ်းအနယ်ꩻပညာႏဖဲ့ꩻတွမ်ႏ ဖဖြယ်ꩻ ကသွောန်ထူႏထာꩻမာꩻလို့လို့ယိုနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏဖေႏဗဲင်းခြေင်နေး နာꩻကအီးမာꩻအီတာႏ၊ ထူႏကော်ပီအီတဲ့လꩻ၊ ဖျင်ဖြီးဖြောဝ်းဖေႏတဲ့လꩻ၊ မာꩻစွို့ꩻလွေꩻ နာꩻကဖုဲင်ႏထွားဖဲ့ꩻတဲ့ လꩻသွူ။ ယိုနောဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ သွောန်ထူႏခြေင်နေးလꩻ။ မာꩻကမ်ရီး တဲမ်းအနယ်ꩻပညာႏဖဲ့ꩻယို အရော့ꩻတောမ်ႏ လိုꩻသꩻ ကမဉ်မာꩻထွေဒါႏ ကေားခြုဲင်းနယ်သားဖုံႏရာ

 • ဆရာႏမူႏ ခိုဖုံႏ
 • တဲမ်းဇျာနယ်သားဖုံႏ
 • မာꩻထာꩻမာꩻလွူးနမ်း အုဲန်တီ ဖဲ့ꩻသားဖုံႏ
 • ပရေားစဲက် မဲန်နေဇျာဖုံႏ

Technical Writing

We offer you Level 1 and Level 2 courses in technical writing, plus a workshop on writing system requirement specifications. We constantly update and restructure our content. We also welcome your active participation in building and improving this learning community.

We also offer additional levels, if you score enough points on the easier levels.

All technical writing and analysis course work is free for you to use, copy, modify, and adapt as you see fit. This is open source learning.

Technical writing training is well suited for practical minded communicators:

 • Teachers
 • Journalists
 • IT Professionals
 • Project Managers


တဲမ်းငီꩻသွော့ ဝီကီယိုဗာႏ ယိုခါနေား။ နျꩻဖေႏ Edit this page ထွူ တဲမ်းသော့ꩻထဲင်းဖေႏ အငိုꩻကတန်ဒါႏ နာꩻထာꩻသေခရာႏ ယိုဗာႏကို၊ ပီနုဲင်း

Please contribute to this wiki NOW. Just click edit this page and add your valuable knowledge to an exciting topic, like:

အုံပွိုးဒုမ်၊ တောဝ်းလဲ့ ကွီမာꩻ၊ တဲမ်းလွေꩻသွော့

DON'T WAIT or ask permission, just write.


Technical Writing at Wikiversity
TWFred talking about how to test Requirement Specifications (YouTube Video)
TWFred, "What are the key skills of a technical writer (YouTube Video)

Technical Writing is a rewarding and intellectually stimulating career. The demand for writers who can communicate complex topics in simple formats has never been greater. Technical writing isn't about 'dumbing down'; it's about writing to the correct level.

Technical writers are women and men with strong language and interpersonal skills who produce documentation for some of the smartest people in the world. As you read these pages, please feel free to change them. We enthusiastically welcome your participation.

How to edit Wiki

Wikiversity Main Page


Find out more...
Level 1 Technical Writing Graduates


The first group of Level 1 Technical Writing graduates, Prague, Czech Rep. September 2007.

Congratulations to all the hard working students who attended the course and passed the four hour written exam. The exams were graded based on:

 • Accuracy
 • Completeness
 • Structure and Navigation
 • Presentation
 • Writing Style

We're proud of our graduates, and very pleased with how well Wikiversity has served as a platform for developing and delivering educational content.

See an anonymous student's examination.

File:DecTWgrads.png
Level 1 and Level 2 Technical Writing graduates, Prague, Czech Rep. December, 2007.

Template:Hitcounter