C Programming ပအိုဝ်ႏ

From Wikiversity
Wikibooks has a book on the topic of C Programming.

For technical reasons, "C#" redirects here. For the programming language C#, see C Sharp.

သွောန်ထူႏခါꩻ ဆေ့ꩻအာ: About halfway there. You may help to clarify and expand it. ယိုနောဝ်ꩻ လဲန်းတဖူꩻလောင်း၊ နာꩻစွဲးကမ်း မာꩻငါထဲင်းငီꩻ ဒါႏဒျာႏ။
ပညာႏဖဲ့ꩻ အရန်း: this is a tertiary (university) resource. ယိုနောဝ်ꩻ ထွာ တက္ကသိုလ်ႏအရန်း လိတ်ခြွီသွူ

သေငါအီ[edit]

C ယို ကမ္ဘာႏဟမ်ႏလောင်းကို ကအောဝ်းဒါႏ ဘာႏသာႏတဲမ်း ပရိုဂရမ်ဖုံႏရာခြာ ထွာ ဝင်ꩻကမာꩻအီအာလွိုသွတ်ꩻကို တဗာႏသွူ၊ မာꩻအီလွေꩻ ကုမ်ပျူတာ သိပ္ပံ၊ တယ်လီကုမ်ႏ တွမ်ႏ ထာꩻခြိုꩻ ကအွောန်ႏလောမ်ခါꩻ အီလဲက်ထရွန်ခြိုင်းဖုံႏ၊ ဂရပ်ဖီက်ထာꩻမာꩻဖုံႏကို၊ ….. ဖုံႏ။ ကောပ်နောဝ်ꩻမꩻ လိုꩻအာ ကမဉ်သွောန်ထူႏလွေꩻ ကအီးတဲမ်းဗာႏ ပရိုဂရမ်နုဲင်းမုဲင်ꩻယို တာႏ C ယို ထွာ ဝင်ꩻလွိုက်ထူႏအာလွိုကို တဗာႏသွူ။ လိတ်ရွဲꩻယိုဗာႏ ယူႏမတ်လွေꩻဖေႏ တဲမ်း ပရိုဂရမ်ဖဲ့ꩻ ထာꩻမော့ꩻခွဲးဖို အောဝ်ႏတောဝ်းဒွိုန်းဝင်ꩻသားတွော့ꩻ အီးအွောန်ႏနယ်လွေꩻဖေႏလို့နေး ထာꩻလုဲင်ꩻဖုံႏ ကအောဝ်ႏဒါႏ C programming ကိုသွူ။

Introduction

C is one of the most widely used programming languages in the world,[1] whose application are in all fields of computer sciences, telecom and electronics embedded devices, graphic applications,... Therefore, C is a common choice for people wanting to learn how to program. This course assumes no previous programming experience and will guide you through all of the aspects of programming in C.

လိတ်ရွဲꩻယိုဗာႏ အီးထွေထောင်လွေꩻ C programming လိတ်ဖွူꩻ ကအောဝ်ႏဒါႏ ဝီကီလိတ်ဖွူꩻကို၊ အရီးရီးခါ ဝီကီပီးဒီးယားကို ကတဲမ်းဒင်ႏဖေႏလဲန်းဒါႏ ဖတ်ထွားခြာထဲင်းခရာႏဖုံႏကယ်ႏ အီးတဲမ်းနယ်ဖေႏပါသွူ။ တဲမ်းလွူꩻယွဲးတာႏဖုံႏနောဝ်ꩻ အီးဖေႏခါꩻ သွောန်ခန်ꩻလိတ်အသွတ်ꩻ တဗာႏစီႏကိုꩻ၊ ပါတွမ်ႏ ကရထွာနွောင်ꩻဒါႏ လိတ်စေနယ်ဖုံႏ။ ကမဉ်ဒေါ့ꩻနယ်ဖေႏစဲင်းခါꩻနောဝ်ꩻ လိတ် လွူꩻယွဲးခန်ꩻ ကားကအောဝ်ႏလို့လို့ယို ထာꩻမာꩻအီးထွာအီဒျာႏ။ တွာမုဲင်ꩻတဲ့ တဲမ်းမာꩻပရိုဂရမ် (programming) ယို ထွားဖတ်လုမ်ꩻ မွေးတောဝ်း၊ မာꩻနေး သွောန်ထူႏဗာႏစားဒျာႏ နောဝ်ꩻမꩻသွူ။

The course will roughly follow the C Programming book at Wikibooks as well as provide supplementary reading material for each lesson primarily through Wikipedia. Exercises will be given at the end of each course along with possible solutions. It is highly recommended that all of the exercises be worked because programming is learned by doing, not just reading.

လိုꩻတသာ အရန်း[edit]

မဉ်ႏရိုꩻ သေငါꩻအီ C တာႏတဗာႏလဲ့ ကမွေးဒါႏ လိုꩻတသာတာႏ သွောန်ထူႏခရာႏ လိတ်ယိုဗာႏကို သွောန်ခန်ꩻလိတ် အောဝ်ႏပါ ၁၅ ခန်ꩻ၊ ငေါဝ်းရီလွူꩻတွမ်ႏ အစေဖေႏခါꩻတဲ့ အောဝ်ႏပါ။ သွောန်ထူႏခရာႏ ယိုဗာႏ အီးဖေႏသေကျောင်ꩻသား C ခရာႏ အအဲန်ႏဖဲ့ꩻ။ အီးဖေႏသေလွေꩻ ကအီးထွောန်ႏ C ပရိုဂရမ် စေနယ်တာႏ ရဲန်ꩻခါꩻထာꩻဖဲ့ꩻ၊ ကဏန်ꩻမွန်ဖုံႏ၊ ဖန်ဆဉ်ဖုံႏ၊ ဒေတာစွိုး အထျꩻထျꩻဖုံႏ ယင်း ရဲန်ꩻဒေတာဖုံႏ၊ ကအီးမာꩻတန်ဖြို ဖုဲန် လိတ်ခြွီ ပရိုဂရမ် (preprocessors ယင်း header file)တာႏ ထာꩻနယ်ရိုႏရိုႏဖုံႏရာသွူ။ သွောန်ခရာႏ ယိုဗာႏ မာꩻဖေႏ ကျောင်ꩻသား ထာꩻသေ ကအီးမာꩻတန်ပြွူႏ သော့ဖ်ဝဲး ကတွူႏဒါႏ “CLI အရန်း”၊ ထာꩻမော်ထာꩻဒါႏ ကအီးစေ ရဲန်ꩻမာꩻဒေတာအထျꩻတွမ်ႏ အယ်လ်ဂိုရစ်တမ် ပျဿနာႏ။ နောဝ်ꩻတောဝ်းလဲ့ ဖေႏသေဝင်ꩻ မာꩻတန်ပြွူႏလွေꩻ ထာꩻခြွိုင်း ပရိုဂရမ်လေပ် (ကုမ်ပျူတာပေႏ ကလေပ်တုမ်ႏ လဉ်းနက်သ်၊ ဝင်ꩻကဟဲ့ꩻ မုဲက်ခရို ကွန်ထရိုး) ၊ မာꩻပရိုဂရမ် သစ်သတမ် ထာꩻလုဲင်ꩻ တာႏ(Linux, Windows)၊ ထာခြွိုင်း ဒရုဲင်ဗာ၊ မာꩻအီထာꩻမာꩻ ကုမ်ပျူတာ အွောန်ႏဒင်ႏခုံႏလောင်း(desktop application) တာႏ၊ …… ကတဲမ်းတုမ်ႏ C ယိုသွူ။

Beginner level

The beginner course, which can be considered as an introduction to C, consists of 15 lessons, plus exercise and answer. This course will give student an overview of C, tools setup to run C program, variables, functions, basic data type and data structure and simple techniques to develop a multi-source files program (with preprocessors and header file). This course gives student knowledge to develop software running at "CLI level", the ability to solve basic data structure and algorithm problem, or providing base knowledge for further investigation on software development with C on embedded devices (micro-controller or Linux embedded single board computer), system programming (Linux, Windows), device driver, desktop application,...

 1. ခါးလား နာꩻကထွားစ:
 2. သေငါꩻအီ:

Lesson list:

 1. Before You Start: Introduction about the course, a brief history of C programming language and overview of tools required to start the course
 2. Introduction: Fundamental concepts of hardware and software, compiler, how the computer executes software, and start with your very first C program
 3. Variables
 4. Data types
 5. Operators
 6. Syntax
 7. Functions, Flow control
 8. Arrays: Data structure
 9. Strings: Data structure
 10. Structs: Data structure
 11. Preprocessors:
 12. Headers
 13. Basic Output, Input and Output
 14. Memory Management
 15. Pointers

Linux system programming[edit]

Template:Warning Template:Warning

 • Socket programming

WINAPI programming[edit]

Advanced level[edit]

Additional resources[edit]

Main contributors[edit]

This section is for any Wikiversity user who contributes to that course and is ready to support the students

 • DamienBlack: Creator of the course
 • I8086: Main contributor to introduction lessons
 • Dave Braunschweig: Main contributor to introduction lessons
 • Guywan: Main contributor to introduction lessons
 • Anonymous Agent: Be always available to answer any questions related to this C programming course, as well as other embedded software programming question related to C/CPP programming. Feel free to reach me on my talk page or open a talk on the discusion page then tag me on it.

References[edit]

 1. Programming Language Popularity. 2009 [16 January 2009]. (原始內容存檔於7 January 2009). 

See also[edit]

External links[edit]