Phản ứng sóng

From Wikiversity
(Redirected from Phản ứng trên sóng)
Jump to navigation Jump to search

Sóng di chuyển tương tác với vật cản tạo ra các phản ứng sóng sau

Phản ứng sóng Định nghĩa Minh họa
Phản xạ Sóng bị phản hồi trở về
Khúc xạ Sóng bị lệch khi di chuyển qua vật
Chiết xạ Sóng bị tách ra nhiều sóng tần số khi di chuyển qua vật trong suốt
Khuếch xạ Sóng di chuyển qua khe hẹp tạo sóng khuếch đại
Nhiễu xạ Sóng cùng chiều hay khác chiều di chuyển hướng vào nhau
giao thoa với nhau cho ra nhiễu sóng cộng hay nhiễu sóng trừ