User:Огірко Ігор Васильович

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
 • W. Wysoczansky, A. Oliejnik, I. Ohirko. MATHEMATICAL MODELLING OF DIFFUSION PROCESSES IN THE SHALE GAS PRODUCTION TECHNOLOGY. Instytut Budownictwa, PSW im. Papieża Jana-Pawła II. „TELECOTRON INTERNATIONAL”.WARSZAWA .2016. Pg. 22.
 • Огірко І. В. Цифрова безпека інформації як складова економічної безпеки. Всеукраїнськa науково-практичної конференція «Економічна безпека України: стан, проблеми та перспективи». 22 квітня 2016 р. у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Львів. 2016.c. 4.
 • Огірко І.В., Огірко О.І., Крап-Спісак Н.П. Секвенційні алгоритми і проектування інформатизаційної мережі комп'ютерних систем. Управління розвитком складних систем. КНУБА. Київ, Україна, – 2016. – №25. – С. 127 – 132.
 • Огірко І. В. Штангрет А. М. ІТ у наукових дослідженнях. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ для здобувачів ступеня доктор філософії. УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА.Львів–2016.C.12.http://uad.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/ufeb/it_doslid16.pdf
 • Огірко І. В. Штангрет А. М. Моделі і методи економічної динаміки. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ для здобувачів ступеня доктор філософії. УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА.Львів–2016.C.12.http://uad.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/ufeb/model_method_16.pdf
 • Ткаченко В . П ., Огірко І . В ., Огірко О . І . МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЗАХИСТУ WEB-САЙТІВ.Сб.Полиграфические, мультимедийные и web‐технологии. Т1. – Харьков: ХНУРЭ, 2016. – с.98-101.
 • Ткаченко В . П ., Огірко І . В ., Пілат О . Ю ., Огірко О . І .МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ САЙТІВ . 1‐й Международ. науч.‐техн. конф. (16‐20 мая 2016). Полиграфические, мультимедийные и web‐технологии. /– Харьков: ХНУРЭ, 2016. – с. 96-97.
 • Огірко І. В. Теорія нечітких множин.Навчальна програма підготовки доктора філософії.Спеціальність «АВТОМАТИЗАЦІЯ І КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ».Львів, УАД. 20 C. http://akt.uad.lviv.ua/index.php/navchannia/navchalno-metodychni-materialy
 • Огірко І. В. Методи і техніка штучного інтелекту.Навчальна програма підготовки доктора філософії.Спеціальність «АВТОМАТИЗАЦІЯ І КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ» .Львів, УАД. 20 C. http://akt.uad.lviv.ua/index.php/navchannia/navchalno-metodychni-materialy
 • OHIRKO Igor, ZANIEWSKI Igor, OGIRKO Olga. Modelowanie i symulacja w naukach ekonomicznych. Czasopisma Autobusy z artykułami z Konferencji LogiTrans 2016, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Organizacja i zarządzanie. 6 / 2016 . S.1742-1747.
 • Огірко І. В. ,Панишко Ю.М. Ернест Резерфорд -до 145-річчя від дня народження. .Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. - вип.120 - с.65-66 - Львів , 2016.
 • Огірко І. В.,Панишко Ю.М. Майкл Фарадей-видатний англійський фізик і хімік 19 століття. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. http://soroka.lviv.ua/images/stories/Journals/PhenomenL/FL_055.pdf - вип.121 - с.52-53.- Львів , 2016. .
 • D. P. Kucherov, I. V. Ogirko, O. I. Ogirko. Calculation of integrals by Monte Carlo in the illumination problem of synthesized objects. SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION. Natural and Technical Sciences, IV (11), Issue: 96, BUDAPEST. 2016. 42-47
 • Юзевич В. М. , Огірко І. В., Огірко О. І. Нечітка економіко-математична модель інвестометрії // Наукові записки Львівського Університету бізнесу та права. Серія: економічні науки. – 2015. – Випуск № 14. Львів: СПОЛОМ, – С. 46-51.
 • Ohirko I. V. Ohirko O. I. Yasinska-Damri L. M. Yasinskyi M. F. Іnformation technologies and models of corrosion measurement for surface layers of metals. Scientific Papers Ukrainian Academy of Printing. 2016 .№ 1 (52) S.69-77.
 • Огірко І. В. ,Панишко Ю.М. Джеймс Чедвік. -До 125-річчя від дня народження. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. - вип.(56)122 - с.69-71. - Львів , 2016.
 • Огірко І. В., Романюк-Огірко О. П. МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ХІМІЇ . НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ, НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ І АСПІРАНТІВ (16–19 лютого 2016 р.). Українська академія друкарства.ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ .ЛЬВІВ. 2016. C.143.
 • Майкович І. В., Огірко І. В., Романюк- Огірко О. П.РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ КЛЕЙОВОГО СКРІПЛЕННЯ РЕСТАВРАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ.УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (18–20 травня 2016 р.) ЛЬВІВ – 2016. C. 68.
 • Огірко І. В., Огірко О. І. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТА ЗАХИСТУ WEB – САЙТІВ . НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ, НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ І АСПІРАНТІВ (16–19 лютого 2016 р.). Українська академія друкарства.ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ .ЛЬВІВ. 2016. C. 133.
 • Огірко І ., Бритковський В ., Огірко О . Інформаційна технологія віброметрії машин. Теорія та практика раціонального проектування , виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій . 5-а Міжнародна науково-технічна конференція. Матеріали конференції. Редакція журналу«Фізико-хімічна механіка матеріалів». м . Львів . 2016 .C.120-122.
 • Огірко І.,Огірко О. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КІБЕРФІЗИЧНІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ І БЕЗПЕКОМЕТРІЇ ПІДПРИЄМСТВ ПОЛІГРАФІЇ. Збірник Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні  : Мат. ІІ Всеукраїн. наук.-практ. конф. (23–25 листоп. 2016 р., м. Львів):Укр. акад. друкарства, 2016. с. 121-124.
 • Огірко I.B.,Огірко О.І.,Кащевська С.І.Інформаційні технології та інформаційне забезпечення фізичної культури та спорту. Збірник «ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ». ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА. Збірник_ІІІ_науково-практичного семінару "Іноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді" 15-16 грудня 2016 р. C.90-93. https://www.academia.edu/Bookmarks.
 • Панишко Ю.М., Кущ О.О.,Огірко І. В. - Моріс Хью Фредерік Уїлкінс. До 100-річчя від дня народження. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. - вип.(58)124 - с.53-55. - Львів , 2016. ISBN 2307-0722.
 • Огірко І. В,Романюк О.П.AЛГЕБРАЇЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДВОВИМІРНОГО ЯДЕРНОГО ПРОСТОРУ. АЛГЕБРА МЕНДЕЛЄЄВА – МАНІКІВСЬКОГО І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА АТОМНИХ ЯДЕР Колективна монографія “ Моделювання та технології ”. .Інститут Східної Європи..Видавництво "Ліга-Прес". Львів. 2017 .С. 58-73.
 • Огірко І. В,Романюк О. П., Огірко О. І.ТЕРМОДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ВОЛОДИМИРА ЮЗЕВИЧА ОПИСУ ФІЗИКО - МЕХАНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ПОВЕРХНЕВИХ ШАРАХ ТВЕРДИХ ТІЛ .Колективна монографія “ Моделювання та технології ” .Інститут Східної Європи.Видавництво "Ліга-Прес". Львів. 2017 .С. 3-12.
 • Кунченко-Харченко В. І., Огірко І. В. Нелінійна статистична обробка негаусівських сигналів професора Юрія Петровича Кунченка та алгоритми оптимального оцінювання інформаційних параметрів сигналів. КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ , ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Української академії друкарства. Випуск № 2 (30) / 2016.С. 80-87.
 • Огірко О . І ., Огірко І . В . Інформаційні технології та технічні засоби у навчальному процесі. Збірник наукових статей ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ОВС ТА НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ . За матеріалами доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції .23 грудня 2016 р. Львів : ЛьвДУВС , С. 280-285.
 • Огірко І.B., Огірко О. І.ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ.V Міжнароднa науково-практичнa Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми», 10 - 31 травня 2017 р. Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.Київ.c.52-56. http://www.newlearning.org.ua/system/files/sites/default/files/zagruzheni/ohirko_igor_2017.doc.pdf
 • Ткаченко В.П., Огірко І.В., Огірко О.І. ІНФОРМАЦІЙНА ГРІД ТЕХНОЛОГІЯ , Зб.: IІ Международная научно - техническая конференция « Полиграфические, мультимедийные и web - технологии». 16-22 мая 2017 года. Харьковский национальный университет радиоэлектроники ,Украинская академия печати (Украина) . C.60-66
 • Огірко І., Огірко О. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОДЕЛІ БЕЗПЕКОМЕТРІЇ І РИЗИКОМЕТРІЇ. Наукове видання «Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення : Мат. ІV Всеукраїн. наук.-практ. конф. (18–20 травня 2017 р., м. Львів): Укр. акад. друкарства, 2017.С. 125-128.
 • Огірко І. В., Огірко О.І. Математичні моделі та методи безпеки. Зб. «Актуальні проблеми економічної безпеки держави, регіону, підприємства». Всеукраїнськa науково-практичної конференція ,26 06 2017 р. у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Львів. 2017.c. 173-175.
 • Юзевич В., Огірко О., Огірко І. Інформаційні технології та математичні моделі квалілогії для корозіометрії.…НАУКОВЕ ВИДАННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТІ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.…ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ пам’яті професора Петра Столярчука. Львів, Видавництво Львівської політехніки.11–12 травня, 2017. С… 234-235.
 • Огірко І. В., Огірко О. І. БЕЗПЕКОМЕТРІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Зб.:НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ, НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ І АСПІРАНТІВ (14–17 лютого 2017 р.). Українська академія друкарства.ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ .ЛЬВІВ. 2017. C. 143.
 • Огірко І. В.Математичні моделі квалілогії. Наукове видання. КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ. IX Міжнародна науково-практична конференція . (26 травня 2017 р., м. Львів): Укр. акад. друкарства, 2017. -С. 79-82.
 • Огірко І. В.Комплекс навчальних видань для видавців. Рецензія на навчальний комплекс для видавців і редакторів. Науковий журнал «Українознавець». Видається Національним науково-дослідним інститутом українознавства МОН України. Львів-2016, вип.16.C.96-97.
 • Моргун К. О., Кучеров Д. П. ,Огірко І. В., ОгіркоО.І. Побудова поверхонь для тривимірних зображень. Зб:24 Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі .Київ .2017. С. 59-61.
 • Огірко І. В., Романюк О. П., Огірко О. І. Інформаційні технології книгодрукування та експертизи якості.Научное издание Белорусского государственного технологического университета.СКОРИНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 2017: КНИГА В МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ, К 500-летию белорусского книгопечатания . Материалы III Международного форума:С.254-258.
 • Огірко І., Кащевська С. Дольова участь - методи та формула управління змінами.Зб «Українсько -польський симпозіум Громадське здоров’я та реабілітація – ІМПАКТ 2017 -Трускавець- 21.09.2017-23.09.2017. Львівський Національний Медичний Університет імені Данила Галицького- Польське Товариство Соціальної Медицини та Громадського Здоров’я. С.31.
 • Інформаційна технологія нечіткого кластерного аналізу складних систем / В. М. Юзевич, Р. М. Скриньковський, І. В. Огірко,О. І. Огірко // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія: Економічна. – 2017. – Вип. 17.– С. 164–171.
 • Огірко І. В.,Панишко Ю.М. Ервін Рудольф Йозеф Александер Шредінгер-видатний фізик і математик. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. - вип.66-132 - с.56-59.- Львів , 2017. ISBN 2307-0722.
 • Огірко І.В. Наукометрія вченого. Електpoннa пyблiкaцiя.Бібліографічний довідник Віктора Святославовича Ідзя (1979-2017 рр.). До 57-ти ліття з дня народження. University “L’viv Stavropigion”. Друкується згідно рішення Вченої Ради Університету “ Львівський Ставропігіон ”, протокол No1 від 3 cічня 2017 р.”Журнал «Українознавець».https://s.siteapi.org/2761d2619889a45.ua/docs/02ad0844c8663763068ef20c43591089d28c9c14.pdf .2017 р. С.2-4.
 • Огірко І. В. Історикометрія науковця. Електpoннa пyблiкaцiя. Бібліографічний довідник Віктора Святославовича Ідзя (1979-2017 рр.).University “L’viv Stavropigion”. Друкується згідно рішення Вченої Ради Університету “ Львівський Ставропігіон ”, протокол No1 від 3 cічня 2017 р. Журнал «Українознавець».https://s.siteapi.org/2761d2619889a45.ua/docs/02ad0844c8663763068ef20c43591089d28c9c14.pdf .2017 р. С.5-11.
 • Огірко І.В.Наукометрія науковця. Електpoннa пyблiкaцiя. Бібліографічний довідник Віктора Святославовича Ідзя (1979-2017 рр.).. University “L’viv Stavropigion”. Друкується згідно рішення Вченої Ради Університету “ Львівський Ставропігіон ”, протокол No1 від 3 cічня 2017 р.”Журнал «Українознавець».https://s.siteapi.org/2761d2619889a45.ua/docs/02ad0844c8663763068ef20c43591089d28c9c14.pdf .2017 р.С.12-89.
 • Огірко І. В. Наукове товариство імені Шевченка в збереженні національної ідентичності і відродженні державності в Україні. В зб. УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ У БОРОТЬБІ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ Й ВІДРОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ . Міжнародна наукова конференція. 19 жовтня 2017 р. – К.: Вид-во НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА ,ІНСТИТУТУ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ І.Ф.КУРАСА НАН УКРАЇНИ, 2017. с.10-19 .
 • Серант А. Й., Огірко І. В., Огірко О. І. Інформаційна технологія та формула управління змінами. Serant А., Ohirko І., Ohirko О. Information technology and the change management formula. EFFICIENCY OF PUBLIC ADMINISTRATION. Academic papers collection.Printed specialized publication Lviv Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. Збірник наукових праць ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Друковане фахове видання Львівського регіонального інституту державного управління. Національної академії державного управління при Президентові України. 2017. Випуск 2 (51). http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_51/fail/Serant,Ogirko.pdf
 • Огірко І.В., Огірко О.І. Інформаційні технології і системи в умовах інклюзії. НАУКОВЕ ВИДАННЯ «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ». НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЗБІРНИК.МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІ«ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ». Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна.2018 р., м. Вінниця. c.110-121 https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1625235700b44d5d?projector=1&messagePartId=0.2
 • Michał Wardzyński , Ihor Ohirko. WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA SYMULACJI KOMPUTEROWYCH W NANOTECHNOLOGII . Elektronická publikácia.Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu .https://uthradanaliza2016.wordpress.com/ Październik 14, 2017.
 • Огірко І. В.,Огірко О. І. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОДЕЛІ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ. Міжнародна науково-технічній конференція “Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу”.Зб.Навчально-науковому інститут Комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету.24-25 жовтня 2017 року.С.17.
 • Самойленко С. М., Кунченко-Харченко В. І., Огірко І. В. Прикладна криптологія. Електpoннa пyблiкaцiя. Чеpкaський деpжaвний технoлoгiчний yнiвеpситет. Кaфедpa iнфopмaтики, iнфopмaцiйнoї безпеки тa дoкyментoзнaвствa. https://sites.google.com/view/kruptologia. 23.10.2017. С.4.
 • Вaлентинa Кyнченкo-Хapченкo,Iгop Oгipкo, Влaд Кoзленкo.Метoди i зaсoби зaхистy кpиптoвaлют. Електpoннa пyблiкaцiя. Чеpкaський деpжaвний технoлoгiчний yнiвеpситет. Кaфедpa iнфopмaтики, iнфopмaцiйнoї безпеки тa дoкyментoзнaвствa. https://robototehnikainfockua.blogspot.com/2017/10/1.html 23.10.2017. С.9.
 • Валентина Кyнченкo-Хapченкo, Демиденкo Дмитpo, Ігор Огірко, Владіслав Козленко. Сyчaснa криптографія. Симетpичне шифpyвaння. Електpoннa пyблiкaцiя .Черкаський деpжaвний технoлoгiчний yнiвеpситет.Кафедра iнфopмaтики, iнфopмaцiйнoї безпеки тa дoкyментoзнaвствa.http://blogdmytrademydenka.blogspot.com/2017/10/blog-post.html 24.10.2017. С.11.
 • Ігор Огірко Андрій Іванченко Валентина Кунченко-Харченко. Мeтoди тa зaсoби зaхистy вiд хaкeрських aтaк.Черкаський деpжaвний технoлoгiчний yнiвеpситет. Кафедра iнфopмaтики, iнфopмaцiйнoї безпеки тa дoкyментoзнaвствa. Електронна публікація. http://vnchnk.wordpress.com 26.10.2017. С.9.
 • Валентина Кунченко-Харченко, Ігор Огірко, Білоус Олександр Історія виникнення та застосування шифрування. Черкаський деpжaвний технoлoгiчний університет Кафедра iнфopмaтики, iнфopмaцiйнoї безпеки тa дoкyментознавства Електpoннa пyблiкaцiя https://sites.google.com/view/encodinghistory/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=1 .27.10.2017. С.11.
 • Климентий Юрій , Огірко Ігор . Інформаційні технології інтелектуальних систем опрацювання інформаційних ресурсів в електронній комерції . Електронна публікація. Українська академія друкарства . Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій. https://sites.google.com/view/klumenty/e-commerce 29.10.2017 р, C.11.
 • Климентий Юрій , Огірко Ігор . Систематизація інформаційних ресурсів. Електронна публікація . Українська академія друкарства. Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій. https://sites.google.com/view/klumenty/information-resources 23.10.2017. р,.10.
 • Огірко І. В. ,Панишко Ю.М. Ірен Жоліо-Кюрі. До 120-річчя від дня народження. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. - вип.67(133) - с.72-73.- Львів , 2017. ISBN 2307-0722.
 • Ihor Ohirko, Mateusz Grundo, Rafał Leszczyński. Probability and mathematical statistics. E-publication.University of Technology and Humanities in name of K. Pułaskiego w Radomiu. Department of Computer Science and Mathematics. https://mgrundo.wordpress.com/2017/11/04/655/ 4.11. 2017 .s.10.
 • Michal Wardzynski, Igor Ohirko. Probability theory.E-publication. Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom. Department of Computer Science and Mathematics.https://uthradanaliza2016.wordpress.com/ 4.11. 2017 .s.10.
 • Ihor Ohirko, Karolina Urbańczyk, Klaudia Wieczorek. Artykuł naukowy. Opublikowane e-Publikácia. Podstawy użytkowania baz danych dla matematyków. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. http://matematykamk.blog.pl/. 13 października 2017.9 S.
 • Огірко І.В. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОДЕЛІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН. Збірник матеріалів: Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ужгород, 23 листопада 2017 р.). — Ужгород: Видавництво ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 2017.с.65-72.
 • Огірко І.,Огірко О. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА МОДЕЛІ БЕЗПЕКОМЕТРІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР .Наукове видання Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В УКРАЇНІ».Українська академія друкарства Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України Академія економічних наук України. 23–25 листопада 2017 р., м. Львів.c.234-236.
 • Огірко І.В., Огірко О.І. Інформаційні технології і системи в умовах інклюзії. «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». ІV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ». м. Вінниця, 23 листопада 2017 року.c.24-30.
 • ІГОР ОГІРКО. Інформаційні системи та технології безпеки Української держави. Візія України. IV Всеукраїнська наукова конференція :візія майбутнього України. Київ, 24 грудня 2017 р. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА.C.89-97.
 • Валентина Кyнченкo-Хapченкo, Ігор Огірко. Феномен вченого у творчій діяльності .Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. - вип.70(136) - с.14-18.- Львів , 2017. ISBN 2397-0722 Invalid ISBN.
 • Кунченко-Харченко В., Огірко І., Огірко О. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ. Зб. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ.Інститут проблем реєстрації інформації Національна академії наук України. Материали XVII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології і безпека» (ІТБ-2017)." 30 листопада 2017 р. Київ. Вип. 17. c.139-148.http://its.ipri.kiev.ua
 • Fedir Horbonos, Ruslan Skrynkovskyy, Tetiana Protsiuk, Igor Ogirko. Improvement of the Toolkit for Diagnosing the Enterprise's Production Program .Traektoriâ Nauki = Path of Science . 2017. Vol. 3, No12.Path of Science Published: 2017 S.4015-4022.Удосконалення інструментарію діагностики виробничої програми підприємства. Федір Горбонос , Руслан Скриньковський , Тетяна Процюк , Ігор Огірко. https://pathofscience.org/index.php/ps/article/download/413/466
 • Огірко І. В. Українська академія математики імені Михайла Кравчука. Науковий журнал «Українознавець». Видається Національним науково-дослідним інститутом українознавства МОН України. Львів-2018, вип.18.C.52-56.
 • Ihor Ohirko.APPLIED MATHEMATICS FOR MATHEMATICS.Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom. E-publication. Institute of Eastern Europe. https://drive.google.com/file/d/1GJn8vqnWpKQk7mJeHUy8FBXqq3L3Vd0X/view 14.02.2018. 59 S.
 • Ihor Ohirko.APPLIED MATHEMATICS FOR MATHEMATICS. Physics and Mathematical Journal . No3. Institute of Eastern Europe . - Lviv, 2018 .https://s.siteapi.org/2761d2619889a45.ua/docs/2q2m3pzb9k2soosowog4c88gggo8sw 14.03.2018. 33 S.
 • Ruslana Karneienko, Ihor Ohirko. Everything Project Managment. Ukrainian Academy of Printing PUBLISHING AND PRINTING INFORMATION TECHNOLOGY FACULTY. https://projectmanagmentkr.blogspot.com/ 24.04.2018.
 • Маєвський І. І , Огірко І. В. Електронна книга з дисципліни: Управління проектами . Українська академія друкарства.Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій. http://maievskyiproject.blogspot.com/ Львів. 2018.
 • Огірко І. В. ІНФОРМАЦІЙНІ МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ПОЛІГРАФІЇ. Зб. Сучасні тенденції розвитку додрукарських систем: матеріали Всеукраїнської науково-практичної кон-ференції, 19 квітня 2018 року. – Львів: УАД, 2018. –с. 74-76
 • Сельменська З. М., Грик Ю. В., Огірко І. В. Аналіз моделей захисту поліграфічної продукції . ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ.КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ * 2017 / 2 (32).С.97—102.
 • Климентий Ю. М., Огірко І. В., Огірко О. І.ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ .. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ,НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ І АСПІРАНТІВ (27 лютого – 2 березня 2018 р.) ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ. С. 130-131.
 • Огірко І. В., Гладун Д. В.ПРОЕКТУВАННЯ, МАКЕТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ВЕБ САЙТУ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ MVC .НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ,НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ І АСПІРАНТІВ (27 лютого – 2 березня 2018 р.) ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ. С.140- 141.
 • Огірко І. В., Жмихов Я. Ю.РОЗРОБКА ДИЗАЙН-МАКЕТІВ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ ПЛАТФОРМИ ANDROID .НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ,НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ І АСПІРАНТІВ (27 лютого – 2 березня 2018 р.) ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ. С. 141- 142.
 • Коробчинський М.В., Огірко І.В., Огірко О.І., Руденко М.М.ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА ОСНОВІ НЕЧІТКИХ МОДЕЛЕЙ .INTELLECTUAL SYSTEMS FOR DECISION MAKING AND PROBLEMS OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE. Наукове видання ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ І ПРОБЛЕМИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ.ISDMCI’2018. Матеріали міжнародної наукової конференції. С.169- 171.ISBN 978-617-7573-17-2.Intellectual Systems for Decision Making and Problems of Computational Intelligence: Conference Proceedings.– Kherson: PP Vyshemirsky V. S., 2018. –322 pp.ISBN 978-617-7573-17-2
 • Грик Ю.В., Сельменська З.М., Огірко І.В. АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ЗАХИСТУ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ .INTELLECTUAL SYSTEMS FOR DECISION MAKING AND PROBLEMS OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE. Наукове видання ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ І ПРОБЛЕМИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ.ISDMCI’2018. Матеріали міжнародної наукової конференції. С.51- 52.Intellectual Systems for Decision Making and Problems of Computational Intelligence: Conference Proceedings.– Kherson: PP Vyshemirsky V. S., 2018. –322 pp.ISBN 978-617-7573-17-2
 • Yakubovska Mary S., Igor Ogirko. Archetype of the philosophy of modern education yak paradigm of the form of the professional competence of the daily student of the VNS: from the pedagogical dossier of the rector of the UAD prof. Durnyak B. V. // Scitechnology.– 2018.– № 9.– с. 50 – 52.http://scitechnology.ru/wp-content/uploads/2018/05/Sci__-%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-16.pdf
 • Огірко Ігор. Професор Інституту Східної Європи ,Університету “Львівський Ставропігіон”. В книзі Енциклопедія Львівської Ставропігії члена Національної спілки письменників України, історика Богдана Івановича Сушинського. Університет “Львівський Ставропігіон”.2018. С.239. http://lpba.org.ua/u-lpba-vidbulas-prezentatsiya-knyhy-akademika-bohdana-sushynskoho/
 • Огірко І.В.,Кащевська С.І., Огірко О.І. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У МЕДИЦИНІ Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці,POLISH-UKRAINIAN FOUNDATION «THE INSTITUTE OF INTERNATIONAL ACADEMIC AND SCIENTIFIC COOPERATION» Materials of the international scientific and practical medical conference Rzeszow, Poland. 2018. C.137-143.
 • Огірко І. В.,Панишко Ю.М. Віктор Франц Гесс видатний фізик. До 135-річчя від дня народження. Західний центр енергоінформаційних наук, Українська Міжнародна академія ПМ НТШ. Зб.наук.праць. - вип.76(142) - с.61-63.- Львів , 2018. ISBN 2307-0722
 • Огірко І. В.Кардинал Йосип Сліпий- видатний український вчений, почесний член Наукового товариства ім. Т.Шевченка. Українська академія друкарства. 5-а науково-технічна конференція. Матеріали конференції.ЛЬВІВ. 2018. с.71-76.
 • Ігор Огірко,Ольга Огірко. Інформаційні технології цифрової економіки. Information technology of digital economy, VIII International Scientific Conference «INFORMATION SOCIETY: THE STATE AND DEVELOPMENT DIRECTIONS, INCLUDING REGIONAL CONDITIONS». September, 26-28, 2018. Rzeszow, PolandLviv, Ukraine c.165-169.
 • ЯКУБОВСЬКА М.С. ОГІРКО І.В. ДАНЬШОВА В.А. ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ –МИСТЕЦТВО ВЗАЄМОДІЇ .ADVANCES OF SCIENCE Proceedings of articles the international scientific conference Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018 ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference.Czech Republic,– Czech Republic: MCNIP, 2018. С.1869—1879.
 • Климентий Ю. М., Огірко І. В.ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ У СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ. Матеріяли ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції«Поліграфічні, мультимедійні та Web-технології» (PMW–2018). Українська академія друкарства.17–19 жовтня 2018 р. м.Львів, Україна.c.128-130.
 • Огірко І. В., Ясінський М. Ф., Ясінська Дамрі Л. М., Огірко О. І. ІНФОРМАЦІЙНІ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТА WEB ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЛІГРАФІЇ Матеріяли ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції«Поліграфічні, мультимедійні та Web-технології» (PMW–2018). Українська академія друкарства.17–19 жовтня 2018 р. м.Львів, Україна.c.211-216.
 • I.V. Ogirko, T.S. Holubnyk, O.I. Ogirko, M.M. Dubnevych and N.S. Pysanchyn. Information Technology to Determine the Effectiveness of Advertising Communication.2018,International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology Kharkiv National University of Radio ElectronicsPIC S&T`2018~ 2~October 9-12, 2018Kharkiv, Ukraine.Page 1. 2018 International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology PIC S&T`2018 ~ 2 ~ October 9-12,2018 Kharkiv, Ukraine. ORGANIZED BY Ministry of Education and Science .
 • І. В. Огірко, М. Ф. Ясінський, Л. М. Ясінська-Дамрі, О. І. Огірко Інформаційні технології, моделювання та алгоритмізації . УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА VII міжнародна науково-технічна конференція ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДРУКАРСТВА АЛГОРИТМИ, СИГНАЛИ, СИСТЕМИ ДРУКОТЕХН-2018. Львів .15-16 листопада 2018 р.С.64- 70.
 • С. М. Комар, З. М. Сельменська, І. В. Огірко Алгоритм оптимізації проектування друкованих видань . УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА VII міжнародна науково-технічна конференція ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДРУКАРСТВА АЛГОРИТМИ, СИГНАЛИ, СИСТЕМИ ДРУКОТЕХН-2018. Львів .15-16 листопада 2018 р. С. 84-89.
 • Цуца Н. М., Огірко І. В. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОНСЕРВАЦІЇ ТА РЕСТАВРАЦІЇ КНИГ, ДОКУМЕНТІВ, ТВОРІВ МИСТЕЦТВА НА ПЕРГАМЕНТНІЙ ОСНОВІ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КОНСЕРВАЦІЇ І РЕСТАВРАЦІЇ ПАМ’ЯТОК МИСТЕЦТВА ТА ПИСЕМНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПЕРГАМЕНТНІЙ І ПАПЕРОВІЙ ОСНОВАХ. ПЕРША МІЖНАРОДНА НАУКОВО- ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. Львів, 23 листопада 2018 р. Українська академія друкарства (Львів, Україна)с.13-22.
 • ОгіркоІ. В. Інформаційні технології та моделі фінансометрії. МАТЕРІАЛИ І Міжнародної науково-практичної конференції "Фінансовий бізнес в Україні та світі: стан, проблеми і перспективи розвитку". FINANCIAL BUSINESS IN UKRAINE AND THE WORLD: CONDITION, PROBLEMS AND DEVELOPMENT MATERIALS of the 1st International Scientific and Practical Conference.October, 26, 2018, Ivan Franko Lviv National University.Lviv, Ukraine.с.193-196.