Đặc điểm nhu cầu

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Trong nghiên cứu, và đặc biệt là tâm lý học , các đặc điểm nhu cầu đề cập đến một tạo tác thí nghiệm, theo đó người tham gia vô thức thay đổi phản ứng của họ sau khi hình thành một cách giải thích mục đích của thí nghiệm. [1] Đặc điểm nhu cầu thường là các biến gây nhiễu , ảnh hưởng đến hành vi của người tham gia theo những cách khác ngoài dự định của nhà nghiên cứu.

Tham khảo[edit]