Jump to content

Đặt hiển thị văn bản theo mặc định (pre)

From Wikiversity

Chức năng[edit]

Thẻ lệnh HTML dùng để hiển thị hàng chử theo kiểu đả định

Cú Pháp[edit]

<pre>hàng chử theo kiểu đả định</pre>


Thí Dụ[edit]

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<pre>
Text in a pre element
is displayed in a fixed-width
font, and it preserves
both      spaces and
line breaks

</body> </html>

Xem kết quả hiển thị