Định luật Bước sóng Wien

From Wikiversity

Định luật Bước sóng Wien cho biết . Cường độ ánh sáng có thể biểu diển bằng hàm số của Bước sóng và Tần số . Bước sóng cao nhứt , là một hàm số của nhiệt độ

Với

b = 2.8977729, Hằng số

Dưới dạng hàm số của tần số

.